Galleria d'Amore - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Galleria d'Amore

BALLETTO VE ČTYŘECH OD M. STEFANA ZVANÝ
Galleria d'Amore, tančí dva kavalíři a dvě dámy.
Pro nanejvýš vynikající paní, paní Lavinii Visconte
a Vistarina.

BALLETTO A QUATTRO DE M. STEFANO DETTO LA
Galleria d'Amore, si balla in due Cavalieri, & due Dame.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Lavinia Visconte
è Vistarina.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalíři se svými dámami se nacházejí proti sobě, jeden v čele a druhý
v úpatí tance, jak ukazuje obrázek. Doporučuji,
že mají stát vždy v páru se svou dámou a v rovné
linii těch, kteří jsou naproti. Uchopí se za ruku, obličejem
k sobě, udělají .Rx. grave a dvě .Cc. doleva
a doprava. Pak se uchopí pravou paží a udělají dva .SP.
s výměnou místa, pustí se a udělají jeden .S. v točení
doleva. Uchopí se zmíněnou paží a udělají dva .SP. a .S. v točení
doleva s návratem na své místo.

PRIMA PARTE.
SI fermano i Cavalieri con le sue dame l'un in capo, & l'altra
à piè del ballo all'incontro, come mostra la figura avvertendo
che s'hà sempre da stare al pari della sua dama; & à dritta
linea di quelle, che sono all'incontro. pigliano la mano voltandosi'l
viso, e fanno la .Rx. grave, è due .Cc. alla sinistra,
& alla destra. poi pigliano'l braccio destro, è fanno due .SP.
passando l'uno al luogo dell'altro. si lasciano è si fa un .S. attorno
alla sinistra. pigliano'l detto braccio è fanno li due .SP. è il .S. attorno
alla destra tornando al suo luogo.

DRUHÁ ČÁST.
Uchopí se za ruce, udělají čtyři .S. s výměnou místa
a otočí se obličejem k sobě; a uprostřed tance proti sobě udělají poloviční (meza) .Rx..
Uchopí se pravou paží a udělají dva .SP. s výměnou místa,
jeden .S. v točení doleva, uchopí se touto paží a totéž udělají
pravou nohou s návratem na své místo.

SECONDA PARTE.
PIgliano le mani, e fanno quattro .S. andando ambidue l'uno al luogo dell'altro,
e voltandosi'l viso; & all'incontro à mezo'l ballo, si fa meza .Rx. pigliano'l
braccio destro fanno du .SP. passando l'uno al luogo dell'altro.
un .S. attorno alla sinistra pigliano'l detto braccio, e fanno'l medesimo co'l
piè destro ritornando al suo luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři spolu dělají čtyři .S. a vymění si místa, zamíří
doleva a pak doprava. Dámy v téže době udělají totéž
v točení, až dojdou na místo, obrátí se obličejem k sobě, udělají dva .P. levou
a pravou, jeden dopředu a druhý dozadu, jednu .R. dopředu v natočení
zmíněným bokem. Totéž udělají dopředu proti sobě pravou nohou
a v natočení pravým bokem.

TERZA PARTE.
FAnno insieme quattro .S. i cavalieri, e vanno l'uno, al luogo dell'altro voltandosi
alla sinistra, è poi alla destra; le dame in quel tempo fanno il medesimo
intorno stando al suo luogo voltandosi'l viso fanno due .P. co'l sinistro,
e col destro, uno innanzi, è l'altro indietro, un .R. innanzi volgendo'l
detto fianco; fanno altretanto innanzi l'un incontra all'altro col piè destro,
e voltando esso fianco destro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace sonaty v gagliardě.
Uchopí se pravou rukou, udělají .Rx. grave., dvě .Cc. pak se uchopí
pravou paží a udělají čtyřikrát pětikroky (cinque .P.) levou a pravou, dvakrát
v točení na tuto stranu, vrátí se na své místo, pustí se, kavalíři zamíří
doleva a udělají další dvojí pětikroky (cinque .P.), dámy se vracejí
do čela a úpatí tance a otočí se tváří k sobě. Spolu udělají skůček
na spárovaných nohách stranou doprava, jeden .P. s pozvednutím pravé nohy, jedno zanožení (botta indietro)
levou, jeden sottopiede zmíněnou nohou, čtyři skůčky, dva na (sopra) pravé noze
a dva na levé, další jeden na (sopra) pravé, jeden sottopiede levou
a cadenza pravou. Tato variace má jedenáct úderů (botte) a dva takty (tempi)
hudby, a stejně tak se udělá i stranou doleva uvedenou nohou. Udělají
čtyřikrát pětikroky (cinque .P.), začnou levou nohou, zamíří doleva
a mění si místa, a skončí tváří v tvář.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
PIglian la mano destra, e fanno la .Rx. grave. due .Cc. poi pigliano'l braccio
destro, e fanno quattro volte i cinque .P. col sinistro, o col destro due volte
attorno ad essa mano, e tornando al suo luogo si lasciano, e volgendo alla
sinistra fanno le'altre due volte i cinque .P. i cavalieri, & le dame tornano
in capo e a piè del ballo volgendosi à faccia, à faccia. fanno insieme un saltino
à piè pari per fianco à man destra. un .P. con esso piede alto, una botta indietro
col sinistro. un sottopiede col detto piede, quattro saltini due sopra'l piè
destro, & due sopra'l sinistro, un'altro sopra'l destro. un sottopiede co'l sinistro,
è la cadenza co'l destro. questa mutanza è di botte undeci, & è di due tempi
di suono; si fa altretanto per fianco alla sinistra co'l detto piede, e fanno
quattro volte li cinque .P. passando l'uno al luogo dell'altro, e volgendo alla
sinistra cominciando con esso piede e si voltano à faccia à faccia.

PÁTÁ ČÁST.
Variace sonaty na canario.
Spolu dělají čtyři fioretti .SP. z canaria, v točení doleva tváří k sobě,
dva .P. dozadu v natočení pravým a pak levým bokem,
dva .P. dopředu a skůček na spárovaných nohách touto nohou. Kavalíři udělají tři
zdvihy nohy (alzate di piede) vpředu levou, natočí se zmíněným bokem a při každém zdvihu
dají tuto nohu na zem dopředu k pravé. Dělají jednu .R., jedna battuta di
canario
toutéž nohou, totéž se udělá i s pravou nohou vpředu a v natočení
tímto bokem. Stejně jako dopředu to udělají dvakrát dozadu,
levou a pravou. Spolu udělají čtyři .SP. v točení, dva .P.
dozadu, (il) .S. dopředu, jako výše. Dámy samy udělají obměnu
dvou zdvihů nohou: dva .P. a jedna .R. minuita levou nohou, v natočení tímto
bokem. Pak se pak udělá totéž dopředu pravou nohou, s malou úklonou,
a znovu ještě dvakrát a vrátí se na své místo.

QUINTA PARTE.
Mutatione della sonata nel canario.
FAnno insieme quattro fioretti .SP. del canario, intorno alla sinistra voltandosi
la faccia. due .P. indietro volgendosi'l fianco destro, è poi il sinistro
due .P. innanzi, & un saltino à piè pari con esso piede. i cavalieri fanno tre
alzate di piede innanzi col sinistro, e volgendo il detto fianco mettono ad ogni
alzata esso piede in terra innanzi al destro. si fa uno .R. & una battuta di
canario co'l medesimo piede, e si fa altretanto innanzi col pie destro volgendo'l
detto fianco; si fa poi altretanto indietro due volte, come s'è fatto innanzi
co'l sinistro, e col destro. fanno insieme i quattro .SP. intorno, & i due .P.
indietro, & il .S. innanzi, come di sopra; le dame sole fanno in cambio delle
due alzate de piedi due .P. e una .R. minuita col piè sinistro voltando esso
fianco si fa poi altretanto innanzi col piè destro con un poco d'inchino, si
torna à far il medesimo altre due volte tornando al suo luogo.

ŠESTÁ ČÁST.
Spolu udělají čtyři .SP. v točení doleva a další čtyři proti sobě,
a upsotřed tance se dotknou pravou rukou, s poloviční (meza) .Rx.. Pak udělají
další čtyři, zamíří dolevaa vymění si místa, udělají
(li) .P. dozadu a dopředu, tak jako výše. Kavalíři udělají levou nohou tři
battute di canario pozvednuté nad země (alto da terra), tři .S. battute na zemi (à terra), jednu .R. minuta,
a jeden .S. battuto, v natočení tímto bokem. Totéž udělají i pravou dopředu,
v natočení zmíněným bokem; zvolna dozadu udělají dva .P., a dupnou levou nohou
na zem; pak udělají další tři trochu rychleji, totéž se dělá
dozadu pravou nohou, pak jedno dupnutí (battuta) vzadu levou nohou.
Udělají dvě .S. battute del canario pravou a levou, v natočení
pravým bokem, totéž udělají pravou nohou v natočení levým bokem, pak se
to udělá ještě dvakrát a vrátí se na své místo. Dělají spolu promenádu v točení
jako výše, dámy udělají dva údery (battute) levou a pravou, a jednu .R.
minuta
, udělají to dvakrát, půjdou dopředu s malou úklonou (inchino) dělají
další dva údery (battute) levou a pravou, .R. stranou doleva a natočí se
pravým bokem, pak se dělá totéž v natočení levým. Dozadu
trochu v natáčení (fiancheggiando) udělají levou dva .SP. breve, jednu .R. minuta,
totéž udělají pravou nohou a vrátí se na své místo. Spolu udělají promenádu
v točení, pak udělají naproti čtyři .SP., uchopí se pravou paží a dělají
v točení čtyři .SP. s malou úklonou, pustí se, udělají čtyři
.SP. doleva a kavalíři půjdou jeden do čela a druhý do úpatí tance. Dámy
v téže době udělají totéž, zamíří trochu doleva a pak
doprava, a vrátí se na své místo. Uchopí se za ruce, udělají .Rx. a ukončí
tanec tam, kde jej začali.

SESTA PARTE.
FAnno insieme i quattro .SP. intorno alla sinistra, & altri quattro all'incontro
toccandosi la mano destra à mez'il ballo. con una meza .Rx. ne fanno poi
altre quattro volgendo alla sinistra, e passando l'uno al luogo dell'altro; si fa
li .P. indietro è innanzi, come di sopra; i cavalieri fanno col piè sinistro tre
battute di canario alto da terra, è tre .S. battute à terra, & una .R. minuta,
& un .S. battuto, volgendo esso fianco; si fa altretanto innanzi co'l destro
volgendo'l detto fianco; e si fa indietro due .P. adagio, battendo'l piè
sinistro in terra; poi se ne fanno altre tre un poco più presto; si fa'l medesimo
andando indietro col piè destro, poi una battuta indietro col piè sinistro in terra.
si fanno due .S. battute del canario col destro, & il sinistro, volgendo il
fianco destro, si fa'l medesimo col piè destro volgendo'l fianco sinistro, poi si
fa altre due volte tornando al suo luogo, e fanno insieme il paseggio intorno
come di sopra, le dame fanno due battute col sinistro, e col destro, è una .R. minuta, questo si fa due volte andando innanzi con un poco d'inchino fanno
altre due battute col sinistro e col destro e la .R. per fianco, alla sinistra voltando
il fianco destro, poi si fa'l medesimo voltando'l sinistro fanno indietro
un poco fiancheggiando due .SP. breve e una .R. minuta col sinistro si fa
il medesimo col piè destro tornando al suo loco, fanno insieme il passaggio
intorno poi fanno all'incontro quattro .SP. pigliano il braccio destro e fanno
attorno quattro .SP. con un poco d'inchino si lasciano, e fanno quattro
.SP. à man sinistra, li cavalieri vanno l'uno à capo, e l'altro à piè del ballo le da
me in quel tempo fanno il medesimo voltando un poco alla sinistra, e poi alla
destra tornando al suo luoco, si pigliano la mano, e fanno la .Rx. con finire'l
ballo dove si diede principio.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou Galleria d'Amore. První část
se dělá třikrát, gagliarda, dvakrát, a pak se dělá canario až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Galleria d'Amore. La prima parte
si fa tre volte la gagliarda, due volte, e poi il canario si fa sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance