Giunto m'ha Amore - IB

GIUNTO M'HA AMORE
CASCARDA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ QUINTILIE GLORIERA
FERRERI,
Ušlechtilé paní Římské.

GIVNTO M'HA AMORE
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA QVINTILIA GLORIERA
FERRERI,
Gentildonna Romana.

Naproti sobě udělají poklonu (Riverenza minima),
čtyři Trabuchetti, nejprve levou a pak
pravou nohou. Potom udělají dva Seguiti spezzati
v kruhu, jednu Scambiatu doleva a Cadenzu.
Pak udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti
doleva, dva Passi trangati dopředu v natáčení (fiancheggiati)
a jeden Seguito spezzato v točení, také doleva, a Cadenzu
pravou nohou. Tytéž Riprese a vše ostatní udělají
doprava, začnou pravou nohou a Cadenzu levou.

All'incontro faranno la Riuerenza minima, &
quattro Trabuchetti, prima col piè sinistro, & poi
col destro: dopo ciò faranno due Seguiti spezzati in
ruota, con una Scambiata alla sinistra, & la Cadenza;
poi si faranno due Riprese, due Trabuchetti
alla sinistra, & due Passi trangati innanzi fiancheggiati,
con un Seguito spezzati volto pur'alla sinistra, & la Cadenza
col piè destro: le medesime Riprese con tutte l'altre cose, si faranno alla
destra, principiandole col piè destro, & la Cadenza col sinistro.

Ve druhé části dělají opět v kruhu čtyři Seguiti spezzati,
dvě Scambiate, jednu doleva a druhou doprava, pak pokračují
dvěma Riprese, dvěma Trabuchetti, jedním Seguito spezzato v točení
doleva a Cadenza pravou nohou. Totéž udělají doprava
opačně a skončí naproti sobě.

Nel secondo tempo, in ruota tornaranno à fare quattro Seguiti spezzati,
con due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla destra: poi seguiranno
con due Riprese, due Trabuchetti, un Seguito spezzato volto
alla sinistra, & la Cadenzo col piè destro: il medesimo faranno alla destra
per contrario, restandosi incontro.

Ve třetí části udělá muž sám dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, čtyři Trabuchetti, další dva Seguiti spezzati v točení
doleva. Dále udělá dva Passi presti dopředu a Cadenzu. Pak udělají spolu
dvě Riprese, dva Trabuchetti doleva, dva Passi trangati
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, jeden Seguito spezzato v točení a Cadenzu
pravou nohou, vše začínají levou, pak pokračují pravou.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti spezzati fiancheggiati
innanzi, et quattro Trabuchetti, con due altri Seguiti spezzati volti alla
sinistra: farà anco due Passi presti innanzi, con la Cadenza; poi insieme
faranno due Riprese, due Trabuchetti alla sinistra, con due Passi trangati
fiancheggiati innanzi, & un Seguito spezzato uolto, et la Cadenza
col piè destro, principiando ogni cosa col sinistro, poi seguendo col destro.

Totéž udělají doprava opačně.

Il medesimo faranno alla destra per contrario.

Ve čtvrté části udělá dáma sama totéž, co dělal
muž, spolu s dalšími věcmi uvedené variace. Pak udělají v kruhu
šest Passi presti, tři doleva a další tři doprava, a dvě
Scambiate, jednu doleva a druhou doprava. Pak udělají znovu
dvě Riprese a dva Trabuchetti doleva, dva Passi trangati
dopředu, tak jako výše, Seguito spezzati v točení doleva
a Cadenzu proti sobě pravou nohou. Totéž udělají opačně,
začínají doprava a skončí proti sobě tak, jak začínali.
Pak udělají Riverenzu a Cascardu ukončí.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto
l'Huomo, insieme con l'altre cose di detta mutanza. In ruota poi faranno
sei Passi presti, tre alla sinistra, & tre alla destra, con due
Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla destra: poi tornaranno à
fare due Riprese, & due Trabuchetti alla sinistra, con li due Passi trangati
innanzi, come di sopra, & il Seguito spezzati volto alla sinistra,
con la Cadenza incontro col piè destro: Il medesimo faranno per contrario
principiando alla destra, & nel fine restando all'incontro come principiarono:
poi facendo la Riuerenza, finiranno la Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance