Gracca Amorosa - IB

GRACCA AMOROSA
CASCARDA,
ku chvále slovutné paní,
Margherity Gracca Boccamazzi,
ušlechtilé římské paní.

GRACCA AMOROSA
CASCARDA,
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. MARGHERITA GRACCA
BOCCAMAZZI,
Gentildonna Romana.

Muž a dáma jsou naproti sobě. Poté,
co spolu udělali malou poklonu (Riverenza minima), udělají čtyři Seguiti
spezzati
, dva v kruhu a dva v točení
doleva, čtyři Trabuchetti naproti sobě;
vše začínají nejdříve levou a pak pravou.
Potom následuje jeden Seguito spezzato doleva
levou a poloviční poklona (meza Riverenza) pravou; podobně
udělají opačně doprava další Seguito spezzato pravou
a poloviční poklonu (meza Riverenza) levou. Pak udělají dozadu dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati), tři Riprese a jeden Trabuchetto levou,
s natočením levého boku do středu. Ještě jednou pak udělají další dva
Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, další tři Riprese
a jeden Trabuchetto, tak jako výše, natočí se pravým bokem a začínají
pravou.

All'incontro l Huomo, & la Dama, dopo fatta
insieme la Riuerenza minima, faranno quattro Seguiti
spezzati, due in ruota, & due in volta alla
sinistra, con quattro Trabuchetti incontro, principiando
ogni cosa prima col sinistro, poi con il destro:
dopo seguiranno con un Seguito spezzato col
sinistro, & meza Riuerenza col destro al fianco sinistro; similmente
per contrario faranno al fianco destro un'altro Seguito spezzato col destro,
& meza Riuerenza col sinistro: poi indietro faranno due Seguiti
spezzati fiancheggiati, & tre Riprese, con un Trabuchetto col sinistro,
voltando il fianco sinistro per dentro; torneranno poi à fare due
altri Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, con tre altre Riprese, &
un Trabuchetto, come di sopra, voltando il fianco destro, & principiando
col destro.

Ve druhé části udělají v kruhu čtyři Seguiti spezzati, čtyři
Trabuchetti, dva Seguiti spezzati v točení doleva a dvě
Scambiate, jednu doleva a druhou doprava. Znovu pak udělají
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, tři Riprese
a Trabuchetto, natáčejí se levým bokem. Totéž udělají na druhou
stranu opačně, tak jak je to popsáno v první části.

Nel secondo tempo, in ruota faranno quattro Seguiti spezzati, quattro
Trabuchetti, & due Seguiti spezzati volti alla sinistra, con due
Scambiate, una alla sinistra, l'altra alla destra. Tornaranno poi à fare
li due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, con le tre Riprese, & il
Trabuchetto, voltando il fianco sinistro: il medesimo faranno un'altra
volta per contrario, come s'è detto nel primo tempo.

Ve třetí části muž sám udělá dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, čtyři Trabuchetti, další dva Seguiti spezzati v točení
doleva, další čtyři Trabuchetti proti [dámě], krok (Passo) levou
a poloviční poklonu (meza Riverenza) pravou, a trochu se tělem natočí
doleva. Pak udělá pravou další krok (Passo) a poloviční poklonu (meza Riverenza)
levou, natočí se doprava. Pak spolu znovu udělají
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, tři Riprese
a jeden Trabuchetto, natáčí se levým bokem dovnitř; totéž
udělají i oopačně na druhou stranu.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti spezzati fiancheggiati
innanzi, quattro Trabuchetti, due altri Seguiti spezzati volti
alla sinistra, & quattro altri Trabuchetti incontro, un Passo col sinistro,
& meza Riuerenza col destro, voltando un poco la persona al
fianco sinistro: un'altro Passo farà poi col destro, & meza Riuerenza
col sinistro, voltando la persona al fianco destro. Dopo ciò tornaranno
à fare due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro insieme, con tre Riprese,
& un Trabuchetto, voltando il fianco sinistro per dentro; le medesime
cose faranno un'altra volta per contrario.

Ve čtvrté části dáma sama udělá tutéž variaci, kterou
udělal muž, pak spolu udělají již popsané spezzate,
tak jako výše.

Nel quartro tempo, la Dama sola farà la medesima mutanza che
harà fatta l'Huomo: poi insieme faranno le predette spezzate, come
di sopra.

V páté části udělají spolu jeden Seguito ordinario doleva,
dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden pravou a druhý
levou, totéž dělají opačně doprava. Pak udělají
krok (Passo) levou nohou a poloviční (meza) Riverenza pravou a dotknou se
spolu pravou rukou, totéž udělají na druhou stranu
opačně. Ještě jednou pak udělají dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, Riprese
a Trabuchetto, tak jak to
dělali ve všech předchozích částech.
Nakonec ukončí tanec Riverenzou
grave
naproti sobě.

Nel quinto tempo, insieme faranno un Seguito ordinario al fianco
sinistro, due Riprese, due Trabuchetti, uno col destro, & l'altro col
sinistro: il medesimo faranno al fianco destro per contrario: poi faranno
un Passo col piè sinistro, & meza Riuerenza col destro, toccandosi
la Fè destra insieme: il medesimo faranno un'altra volta per
contrario: Tornaranno anco à fare li due Seguiti spezzati
fiancheggiati indietro due volte, con le Riprese,
& il Trabuchetto, come haueranno
fatto à tutte l'altre parti: finiranno
finalmente il Ballo con la Riuerenza
grave all'incontro.

Kategorie: Il Ballarino - tance