Gratioso - NI

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Il Gratioso

AUTORŮV BALLETTO VE TŘECH, ZVANÝ GRATIOSO
tančí dva kavalíři a jedna dáma.
V poděkování slovutné paní, paní hraběnce Ottavii Marliana
a Trivulza.

BALLETTO A TRE DELL'AUTORE DETTO'L GRATIOSO
ballano due Cavalieri, & una Dama.
In gratia dell'Illustrissima Sig. la Sig. Contessa Ottavia Marliana,
e Trivulza.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni tři se nacházejí v čele tance v řadě, dáma, která
vede tanec, je uprostřed, jak lze vidět na předloženém obrázku.
Uchopí se za ruce, udělají spolu .Rx. grave a pustí
dámu, která udělá dvě .R. minuite doleva a doprava.
Kavalíři v té době dělají dva .S. v točení doleva.
Pak se všichni tři uchopí za ruce, půjdou levou dopředu a udělají
dva .P. a jeden .S., a pak dva .P. a jeden .S. běžíce (scorrendo)
na nohou, a otočí se obličejem do čela tance. Pustí se, a kavalír, který je
vpravo, zamíří doleva a půjde doprostřed, udělají čtyři .S. během (scorrendo)
průpletu, a ten, kdo byl vpravo, skončí uprostřed. Druzí
dva udělají v téže době (tempo) čtyři .SP. a mění si místa,
ten, kdo byl vpravo, jde dopředu; ten druhý půjde na druhou stranu.
Pak udělají dva .S. v točení doprava; vrátí se a pak udělají .Rx..
Tato část se opakuje třikrát, totiž jednou pro každého. Nakonec se
dáma vrátí doprostřed a všichni tři zůstanou v úpatí tance v řadě a ve výhledu.

PRIMA PARTE.
TUTTI tre si fermarono in capo del ballo in fila, la dama, che
guida il ballo si ferma nel mezo, come si vede nel presente dissegno.
pigliano le mani e fanno la .Rx. grave insieme lasciano
la dama la quale fa due .R. minuite alla sinistra, & alla destra,
li Cavalieri in quel tempo fanno due .S. intorno alla sinistra
tutti tre si pigliano poi la mano, è si fanno due .P. è un .S. andando
innanzi col sinistro, e poi due .P. e un .S. scorrendo à piedi, e volgendo
la faccia à capo del ballo. lasciano le mani, e'l Cavaliero, ch'è à man
destra entra nel mezo, volgendo alla sinistra, è si fanno quattro .S. scorrendo
in treccia, e fermandosi nel mezo quegli, che era alla man destra. gl'altri
due in un medesimo tempo fanno quattro .SP. andando l'uno al luogo dell'altro,
è quello, che era alla destra passa avanti; & l'altro passa dall'altra parte;
poi fanno due .S. intorno alla destra; e si torna poi à far la .Rx. & questa
parte si replica tre volte, cioè una per ciascuno, e tornando poi l'ultima
volta la dama nel mezo, restano tutti trè à piè del ballo in fila, & in prospettiva.

DRUHÁ ČÁST.
Udělají .Rx. grave, dáma udělá dva .S., jeden dopředu a další v točení doleva
touto nohou. Kavalíři v téže době (tempo) udělají dva .S. v točení
doleva, všichni budou v trojúhelníku obráceni tváří v tvář. Dáma zůstane
uprostřed, udělá dvě .R. minuite a dva .S. v točení doleva touto
nohou. Kavalíři se v téže době (tempo) uchopí pravou rukou, udělají dva
.P. gravi, pustí se a pak udělají jeden .S. v točení doleva s výměnou místa,
pak se uchopí levou a udělají totéž pravou nohou s návratem na své
místo. Všichni spolu udělají v běhu (scorrendo) v kruhu doleva tři .S. a vrátí se
na své místo, pak udělají jeden .S. v točení doleva pravou nohou, totéž pak
udělají v točení doprava, tak jak se to dělalo, zamíří doprava a každý se vrátí
na své místo.

SECONDA PARTE.
SI fa la .Rx. grave; la dama fa due .S. uno innanzi, l'altro intorno alla sinistra
con esso piede; & li cavalieri. In quel tempo fanno due .S. intorno alla
sinistra restando tutti tre in triangolo rivolti à faccia à faccia, & la dama resta
nel mezo, è fa due .R. minuite, & due .S. intorno alla sinistra col detto
piede. I cavalieri nel medesimo tempo pigliano la mano destra, e fanno due
.P. gravi, e si lasciano poi fanno un .S. intorno alla sinistra mutando luogo,
poi pigliano la sinistra, & si fa altretanto col piè destro tornando al suo
luogo, e tutti insieme fanno scorrendo in circolo alla sinistra tre .S. tornando
al suo luogo, è poi si fa un .S. intorno alla sinistra col piè destro; si fa poi
altretanto attorno alla destra, come s'è fatto; tornando ogn'uno al suo luogo,
e volgendosi alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Dáma udělá .Rx. grave., pak zamíří doleva a udělá dva .S. a vrátí se
do čela tance- Kavalíři v téže době (tempo) udělají dva .P.
gravi a dva .S., všichni tři se sejdou v řadě, kde tanec začal,
dáma je uprostřed. Spolu udělají dvě .R. doleva a doprava,
pak dva .S. v točení doleva. Dáma zamíří na tuto stranu a uchopí
levou ruku tohoto kavalíra, pak pravou druhého kavalíra, a udělají dvojitý průplet,
osmi .S. scorsi, devětkrát uchopí ruce, míří v točení
doleva a doprava, a všichni se vrátí na své místo, tam, kde stáli, když
tanec začal. s dámou uprostřed. Pak spolu udělají .Rx.
a ukončí tanec s půvabem a spanilostí.

TERZA PARTE.
LA dama fa la .Rx. grave. poi fa due .S. volgendo alla sinistra, e tornando
in capo del ballo, & i cavalieri, in quel medesimo tempo fanno due .P.
gravi, & due .S. giungendosi tutti tre in fila, dove s'incominciò il ballo. &
la dama si ferma nel mezo; faranno insieme due .R. alla sinistra, & alla destra;
è poi due .S. intorno alla sinistra; la dama volta à essa mano è piglia la
man sinistra del detto, è poi la destra dell'altro Cavaliero, e si fà la treccia doppia,
con otto S. scorsi pigliando le mani nove volte, e volgendo attorno alla
sinistra, & alla destra, e tornando ogn'uno al suo luogo come si stava, quando
s'incominciò'l ballo con la dama nel mezo. fanno poi la .Rx. insieme dando
fine al ballo con gratia, e leggiadria.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou řečeného Gratioso. Má dvě části,
každá se dělá dvakrát, až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del detto gratioso. A due parti, & si
fanno due volte per parte, sino al fine del ballo.

Kategorie: Negri - tance