Laura Gentile - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Laura Gentile

LAURA GENTILE, PŘIMĚŘENÁ AUTOROVĚ ZPŮSOBU,
tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní Innocenzu Raynoldu,
a Coria.

LAURA GENTILE, MESSO IN USO DALL'AUTTORE,
si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Innocenza Raynolda,
è Coria.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír a dáma stojí proti sobě, jak ukazuje obrázek,
udělají .Rx. grave, dvě .Cc., dva .P. a jeden .S., a mění
si tím místa v držení za pravou ruku, pak se uchopí
levou a udělají totéž s návratem na své místo.
Uchopí se za ruku a udělají dvě .R., tři .T. doleva,
dva .S. v točení doprava. Pak se uchopí levou a udělají totéž
doprava, a dva .S. v točení doleva.

PRIMA PARTE.
STand'il Cavalier'è la dama all'incontro, come dimostra'l dissegno,
fanno la .Rx. grave, due .Cc. è due .P. & uno .S. passando
l'uno al luogo dell'altro, e pigliando la man destra, pigliano
la sinistra, e fanno'l medesimo tornando al suo luogo:
pigliano la mano, e fanno due .R. e tre .T. alla sinistra, e
duoi .S. intorno alla destra; si piglia la sinistra, e si fa altretanto
alla destra, & i due .S. intorno alla sinistra.

DRUHÁ ČÁST.
Uchopí se za ruku, jdou dopředu a udělají dvě .P*., dva .P. a jeden .S.
levou nohou, dvě .P*., dva .P. a jeden .S. pravou, tváří obráceni do
čela tance. Udělají .R., .T. a .S., tak jak se to dělalo výše, doleva
a doprava.

SECONDA PARTE.
PIgliano la mano, e fanno andando innanzi due .P*. due .P. & uno .S. col
pie sinistro. due .P*. due .P. & uno .S. col destro volgendosi la faccia in
capo del ballo. si fa la .R. li .T. e li .S. come s'è fatto di sopra alla sinistra,
& alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalír sám udělá dopředu k dámě dva .P. a jeden .S. levou, dva .P.
dozadu a tři .T. pravou. Spolu udělají .Rx., on půjde dvěma .S. na místo
dámy, ona zamíří doleva na jeho místo. Dáma udělá totéž,
co předtím dělal kavalír, a oba se vártí na své místo.

TERZA PARTE.
IL Cavaliero solo fa innanzi alla dama due .P. & uno .S. col sinistro due .P.
adietro, e tre .T. col destro, e fanno insieme la .Rx. e gli con due .S. va al luogo
della dama; & essa si volge alla sinistra cambiando luogo; la dama fa'l medesimo;
c'ha fatto'l cavaliero tornando l'uno, e l'altro al suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Uchopí se za ruku a udělají dva .P. & jeden .S. levou, pustí se a udělají
dva .P. a jeden .S. pravou v točení doleva, zůstanou natočeni bokem,
pak udělají dva .P. dozadu levou, dva .P. a jeden .S. v točení doprava.
Pak uělají (le) .R. doprava.

QUARTA PARTE.
PIgliano la mano, e fanno due .P. & uno .S. col sinistro si lasciano, e si fanno
due .P. & uno .S. col destro intorno alla sinistra, restando per fianco, si
fanno due .P. indietro col sinistro, & due .P. & uno .S. intorno alla destra.
fanno poi le .R. alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Uchopí se oběma rukama a udělají .Rx., dvě .Cc., dva .S. dozadu a dva
.S. dopředu, čtyři .T. a tři .P. dozadu. Pustí se a udělají dva .S. v točení
doprava, čtyři .T. dopředu, tři .P. dozadu, dva .S. v točení
doleva. Pak udělají čtyři .S., zamíří na uvedenou stranu a mění si místa,
naproti sob udělají dva .S. dozadu a dva dopředu, čtyři .T. a tři
.P. dozadu, a dva .S. v točení doprava, čtyři .T. dopředu, tři .P. dozadu.
Dáma zamíří doprava dvěma .S, kavalír ji půjde v téže době
uchopit za ruku, udělají spolu .Rx. a půvabně ukončí tanec.

QUINTA PARTE.
PIgliano amendue le mani, e fanno la .Rx. due .Cc. e due .S. indietro, è due
.S. innanzi. quattro .T. e tre .P. indietro. si lasciano; e fanno due .S. intorno
alla destra. quattro .T. innanzi e tre .P. indietro, & due .S. intorno
alla sinistra; poi fanno quattro .S. cambiando luogo, e voltando ad essa mano,
& all'incontro fanno due .S. adietro, & due innanzi, e quattro .T. è tre
.P. indietro, & due .S. intorno alla destra. quattro .T. innanzi tre .P. indietro.
la dama volta alla destra con due .S. & il Cavaliero in quel tempo và
a pigliarle la mano, e fanno insieme con gratia la .Rx. finendo il ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Laura gentile ve dvou
částech. Každá část se dělá dvakrát, čtyřikrát se opakují,
gagliarda se dělá osmkrát, dvakrát každá část.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Laura gentile à due
parte, è si fanno due volte per parte, & si replicano quattro volte, la
gagliarda si fa otto volte, è due volte per parte.

Kategorie: Negri - tance