Leggiadra Gioiosa - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Leggiadra Gioiosa

NOVÝ AUTORŮV BALLETTO, ZVANÝ
Leggiadra Gioiosa, tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Annu Carcana,
a Belgioiosa.

BALLETTO NUOVO DELL'AUTTORE DETTO
Leggiadra Gioiosa, si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora, la Signora Contessa Anna Carcana,
è Belgioiosa.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír stojí naproti dámě a uchopí se za ruku,
jak ukazuje předložený obrázek. Spolu udělají .Rx. grave
a dvě .Cc. brevi, pustí se a udělají dva .P. levou nohou, jeden
dopředu a druhý dozadu, zamíří doleva, udělají dva
.S. v točení doprava, on uchopí pravou ruku dámy
a udělají dva .S. s výměnou místa. Pustí se,
zamíří doleva a udělají čtyři .SP. v točení na tuto stranu. Kavalír
sám udělá dva skůčky, doleva a doprava, a dáma udělá totéž. Pak
udělají spolu dva .S. v točení doleva. Dáma udělá dva skůčky a on
dělá totéž. Udělají dva .S., dáma zamíří doprava a on ji půjde uchopit
za ruku na místo, kde začali tančit.

PRIMA PARTE.
SI ferma'l cavaliero all'incontro della dama e si pigliano la mano,
come si mostra nel presente dissegno; fanno insieme la .Rx. grave
due .Cc. brevi, si lasciano e fanno due .P. col piè sinistro un'
innanzi l'altro indietro voltando esso fianco sinistro. si fanno due
.S. intorno alla destra, e si piglia la man destra della dama, e
si fanno due .S. passando l'uno al luogo dell'altro. si lasciano
voltando alla sinistra, e fanno quattro .SP. intorno ad essa mano. il cavaliero
solo fa due saltini alla sinistra, & alla destra, la dama fa'l medesimo; poi
fanno insieme due .S. intorno alla sinistra. la dama fa due saltini, & egli
fa gli stessi. fanno due .S. la dama volta alla destra, & esso và à pigliarle la
mano al luogo, dove s'è incominciato'l ballo.

DRUHÁ ČÁST.
Půjdou dopředu levou nohou, udělají dva .SP. a jeden .S. a jednu .R.
stranou doprava, pravou udělají další dva .SP., .S. a tutéž .R..
Pustí se, s malou úklonou, kavalír udělá dva .SP. a jeden .S.
doprava a vrátí se do čela tance, pak udělá další dva .SP. a jeden .S. v točení
doleva. Dáma v téže době (tempo) zůstává v úpatí, a i ona udělá totéž, zamíří
doleva a doprava. On sám udělá čtyři .SP. dopředu naproti, jeden .P.
grave~~ dozadu pravou nohou a .Rx. grave levou. V téže
době (tempo) dáma udělá dva .S. v točení doleva, a sama pak udělá .SP. dopředu,
.P. a .Rx., on zamíří dvěma .S. v točení doleva a ootočí se tváří
v tvář.

SECONDA PARTE.
FAnno due .SP. e un .S. andando innanzi col piè sinistro, & una .R. per
fianco alla destra. fanno altri due .SP. & il .S. e la .R. medesima col destro.
si lasciano, con un poco d'inchino il cavaliero farà due .SP. e un .S. alla
destra, tornando à capo del ballo, poi fa altre due .SP. e un .S. intorno alla
sinistra, la dama in quel tempo resta à piede, & fà anch'essa altrotanto voltando
alla sinistra, & alla destra, e gli solo fa quattro .SP. innanzi all'incontro, & un .P.
grave indietro col piè destro, e la .Rx. grave col sinistro. in quel medesimo
tempo la dama fa due .S. intorno alla sinistra, e sola fa poi li .SP. innanzi,
& il .P. e la .Rx. & esso volta due .S. intorno alla sinistra; voltando a faccia
à faccia.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu jeden .S., dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, totéž
udělají v točení doprava, dvě .R., jednu dopředu a natočí se levým bokem,
druhou dozadu, dva .S. v točení doprava a zastaví se těsně u sebe, čtyři .SP.
dozadu v natáčení (fiancheggiando) levou nohou, dva .S. s výměnou místa,
zamíří na uvedenou stranu, pak znovu udělají (i) .SP. dozadu, a spolu
proti sobě .Rx. grave.

TERZA PARTE.
FAnno insieme un .S. e due .SP. & un .S. intorno alla sinistra. altretanto
fanno, attorno alla destra, due .R. un'innanzi volgendosi'l fianco sinistro,
e l'altr'indietro, due .S. intorno alla destra fermandosi appresso quattro .SP.
indietro fiancheggiando col piè sinistro, due .S. passando l'uno al luogo dell'altro,
e voltando ad essa mano si tornano poi à far i .SP. indietro, & insieme
all'incontro la .Rx. grave.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace na hudbu gagliardy.
Spolu dělají gagliardu, zadržované pětikroky (cinque .P. fermi) levou, jeden .P. touto
nohou, dva sottopiedi stranou doleva, levou nohou, udělají se
čtyři skůčky na spárovaných nohách, dva na uvedenou stranu a dva doprava, jdou dopředu
třemi .P. levou nohou, jeden .P. dopředu s pozvednutím (alto), jedna ricacciata pravou,
cadenza levou, dva .SP. a jeden .S. v točení na tuto stranu zmíněnou řečenou
nohou. Pak udělají tři .T. doprava a doleva, jednu .R. doleva;
pak ještě jednou udělají další tři .T. levou a pravou nohou, a .R.
pravou. Udělají čtyři .S., kavalír dělá dva v točení doleva touto
nohou, dalšími dvěma půjde do čela tance, dáma v téže době (tempo) zamíří
doleva a pak doprava, udělá totéž. Nakonec se uchopí za ruce,
udělají .Rx. a ukončují tanec s důstojností a půvabem.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme la gagliarda cinque .P. fermi col sinistro, & un .P. con esso
piede, & due sottopiedi per fianco alla sinistra, e col piè sinistro si fanno
quattro saltini à piè pari, due alla detta mano, & due alla destra, e tre .P. andando
innanzi col piè sinistro un .P. innanzi alto, e una ricacciata col destro,
e la cadenza col sinistro, e due .SP. e un .S. attorno à essa mano col detto
piede. poi si fanno tre .T. alla destra, e alla sinistra, & una .R. alla sinistra;
si torna poi à fare altre tre .T. col piè sinistro, e col destro, e la .R. col
destro fanno quattro .S. il cavaliero ne fà due attorno alla sinistra con esso
piede, & gli altri due andando à capo del ballo, la dama in quel tempo si volta
alla sinistra, e poi alla destra, e fa'l medesimo, ultimamente pigliano le mani,
e fanno la .Rx. finendo'l ballo con gravità, e leggiadria.

Hudba s loutnovou tabulaturou k tanci Leggiadra Gioiosa. První
tři části se dělají každá dvakrát, třikrát se opakují, pak se jedenkrát
dělá gagliarda, a tanec končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo Leggiadra Gioiosa. Le prime
tre parte si fanno due volte per parte, & si replicano tre volte, poi la gagliarda
si fa una volta, & si finisce'l ballo.

Kategorie: Negri - tance