Leggiadra Marina - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Leggiadra Marina

NOVÝ AUTORŮV BALLETTO, ZVANÝ
Leggiadra Marina, tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní Cecilii Grimalda a Marina,
Markýzu di Castel nuovo.

BALLETTO NUOVO DELL'AUTTORE DETTO
Leggiadra Marina, si balla in due.
In gratia della Illustrissima Signora la Signora Cecilia Grimalda, e Marina
Marchesa di Castel nuovo.

PRVNÍ ČÁST.
Uchopí se za ruce, jak ukazuje obrázek a udělají .Rx. a dvě .Cc.. Uchopí se
pravou paží, udělají dva fioretti .SP. a jeden .S. v točení
doprava, a vrátí se na své místo. Pustí se a udělají dva .SP. a jeden
.S. v točení doleva. Pak se uchopí za ruku.

PRIMA PARTE.
PIgliano la mano, e fanno la .Rx. come mostra la figura. due .Cc. pigliano'l
braccio destro, e fanno due fioretti .SP. e un .S. intorno
alla destra, tornando al suo luogo. si lasciano e fanno due. SP. e un
.S. intorno alla sinistra. poi pigliano la mano.

DRUHÁ ČÁST.
Půjdou do předu a udělají dva .P. gravi a jeden .S. levou, dva .P.
a jeden .S. pravou. Uprostřed tance se pustí a udělají se dva .SP. a jeden .S.,
dáma půjde do úpatí tance a kavalír se vrátí do čela, oba zamíří doleva,
a totéž udělají v točení doprava.

SECONDA PARTE.
FAnno due .P. gravi, & un .S. col sinistro, e due .P. e un .S. col destro
andando innanzi. si lasciano à mezo'l ballo. si fanno due .SP. e un .S. passando
la dama à piè del ballo, & il cavaliero torna à capo voltando alla sinistra,
e fanno altretanto intorno alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Variace hudby v gagliardě.
Spolu třikrát udělají pětikroky (cinque .P.), dvojími jdou proti sobě (contrapassando) a natáčejí se
levým a pak pravým bokem, kavalír půjde do úpatí tance a dáma do
čela, poslední pětikroky (cinque .P.) udělají v točení doprava a otočí se tváří k sobě.
Tytéž kroky (.P.) udělají ještě jednou, oba se vrátí na své místo
a posledními .P. se otočí doleva. Spolu udělají stranou doleva jeden .P. se zmíněnou
nohou pozvednutou (alto), jeden .P. dopředu pravou a cadenza touto nohou, tři údery (battute)
rychle a jdou stranou dopředu, dva .P., jeden dopředu a druhý dozadu,
obě nohy drží na zemi, jeden .P. dopředu, a cadenza zmíněnou
pravou nohou. Tato variace má 13 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.
Stejnou variaci udělají na druhou stranu a začínají pravou nohou.

TERZA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme tre volte, li cinque .P. due volte contrapassando, e voltando'l
fianco sinistro e poi il destro. il cavaliero và à piè del ballo, e la dama a
capo, e fanno gl'ultimi cinque .P. intorno alla destra voltandosi la faccia. si
tornano à fare i medesimi .P. tornando ciascuno al suo luogo, e voltando
gl'ultimi .P. alla sinistra, fanno insieme per fianco alla sinistra un .P. col detto
piede alto, un .P. innanzi col destro, e la cadenza con esso piede. tre battute
presto, andando innanzi per fianco. due .P. uno innanzi, l'altro indietro
ponendo amendue li piedi in terra. un .P. innanzi, e la cadenza col detto,
piè destro. questa mutanza è di 13. botte, & quattro tempi di suono si fa la
medesima mutanza per fianco, dall'altra parte cominciando col piè destro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace hudby.
Spolu udělají čtyři .SP. a mění si místa, po dvou .SP. spolu tlesknou
pravou rukou. Pak udělají jeden .S. v točení doleva, tytéž .SP.
udělají ještě jednou, tlesknou rukama, když se vracejí na své místo, a zatočí
.S. doprava.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno insieme quattro .SP. & alli due .SP. batteno la man destra insieme,
passando l'uno al luogo dell'altro, e si fa poi un .S. intorno alla sinistra, si torna
poi à far il medesimo .SP. battendo le mani tornando al suo luogo, e voltando
il .S. alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Pak jdou dopředu a dělají čtyři .P*., kavalír udělá jednu levou nohou,
dama další jednu, stejně jako ty první udělají další dva pravou nohou.
Spolu udělají dva skůčky na spárovaných nohách a jeden .S. v točení doleva, a dva skůčky
a jeden .S. v točení doprava.

QUINTA PARTE.
SI fanno poi quattro .P*. andando innanzi. il cavaliero ne fa un col piè sinistro.
la dama un'altro, e si fanno gl'altri due, come li primi col piè destro;
fanno iniseme due saltini à piè pari, e un .S. intorno alla sinistra. due saltini
& uno .S. intorno alla destra.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace hudby v gagliardě.
Kavalír sám dělá pětikroky (cinque .P.) a natočí se levým bokem, udělá dvě .R., jednu
dopředu a druhou dozadu; ještě jednou pak udělá pětikroky (cinque .P.) i .R. a natočí se
pravým bokem. Dáma sama pak udělá totéž, co předtím dělal kavalír.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
IL cavaliero solo fa li cinque .P. voltando'l fianco sinistro, & fa due .R. una
innanzi, & l'altra indietro; si tornano poi à fare cinque .P. & le .R. voltando'l
fianco destro; e la dama sola fa'l medesimo, c'hà fatto'l cavaliero.

SEDMÁ ČÁST.
Variace hudby.
Spolu udělají směrem dopředu dva .SP. a čtyři .Cc. brevi, jednu na
levé noze a tlesknou pravou rukou; další na pravé a tlesknou levou;
tlesknou čtyřikrát. Pak udělají dva .SP. a dva .S.
v točení doleva a oba se vrátí na své místo.

SETTIMA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno insieme andando innanzi due .SP. e quattro .Cc. brevi, una sopra'l
piè sinistro, battendo la mano destra; l'altra sopra'l destro, battendo la sinistra;
& queste battute si fanno quattro volte, poi fanno due .SP. & due .S.
intorno alla sinistra, tornando ciascuno al suo luogo.

OSMÁ ČÁST.
Variace hudby.
Uchopí se za pravou paži, udělají tři .S. v kruhu v točení doprava, vrátí se
na své místo, pustí se s malou úklonou, udělají jeden .S. v točení
doleva, pak dva .SP. a jeden .S. v točení na tuto stranu a otočí se
tváří k sobě. Udělají další dva SP. a jeden .S., dáma zamíří trochu doprava,
běží (scorrendo) a vrací se do čela tance, kavalír ji v téže době (tempo) půjde uchopit
za ruku, a ukončí tanec půvabnou poklonou (.Rx.).

OTTAVA PARTE.
Mutation della sonata.
PIgliano'l braccio destro, e fanno tre .S. in circolo attorno alla destra, tornando
al suo luogo, si lasciano con un poco d'inchino, e fanno un .S. intorno
alla sinistra. poi due .SP. & un .S. attorno alla detta mano voltandosi
la faccia. si fanno altre due .SP. e un .S. la dama volta un poco alla destra
scorrendo, e torna à capo del ballo, e'l cavalier in quel tempo le và à pigliar
la mano, dando fine gratiosamente al ballo con la .Rx.

Hudba s loutnovou tabulaturou k tanci Leggiadra Marina. První
dvě části se dělají každá dvakrát, gagliarda se dělá dvakrát, dvakrát
zrychlená část, pak se znovu dvakrát udělá první část, dvakrát gagliarda,
první část, a tanec končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo Leggiadra Marina. Le prime
due parti si fanno due volte per parte, la gagliarda si fa due volte, & due volte
la sciolta, poi si torna à far la prima parte due volte, e la gagliarda due volte
la prima parte, e si finisce'l ballo.

Kategorie: Negri - tance