Nobiltà - IB

NOBILTÀ BALLETTO,
KU CHVÁLE
VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE NOBILE RICCI.

NOBILTÀ BALLETTO,
IN LODE
DELL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA,
LA SIGNORA GIVLIA
NOBILE RICCI.

Muž uchopí dámu za náležitou ruku,
spolu udělají spolu malou poklonu (Riverenza minima)
a dvě Continenze, pustí se a otočí se
doleva, udělají dva Seguiti.
Vše začínají levou nohou, s tou výjimkou, že
Riprese se vždycky dělají doprava. Potom
udělají naproti sobě jednu Continenzu grave, dvě Riprese a dvě Puntate
dopředu. Pak se znovu uchopí náležitou rukou a udělajíspolu
Riverenzu.

L'Huomo pigliarà la Dama per la man' ordinaria,
& faranno insieme la Riverenza minima,
con due Continenze, & lasciando la mano, si voltaranno
à man sinistra, & faranno due Seguiti,
principiando ogni cosa col piè sinistro; eccetto, che
le Riprese sempre si faranno à man destra: dopò
incontro faranno una Continenza grave, & due Riprese, con due Puntate
innanzi: si tornarà poi à pigliar la man' ordinaria, & si farà insieme
la Riverenza.

Ve druhé části se procházejí, udělají dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
, začínají levou, totéž udělají na druhou
stranu opačně, začnou tedy pravou. Pak se pustí,
udělají další dva Seguiti ordinarii v točení doleva, naproti sobě znovu
udělají Continenzu grave a dvě Riprese, se dvě Puntate, jednu
dopředu a druhou dozadu, a Riverenzu.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno due Passi gravi, & un Seguito
ordinario, principiandoli col sinistro: il medesimo faranno un'altra
volta per contrario, cioè, principiandoli col destro: poi lasciando la mano,
faranno due altri Seguiti ordinarij volti alla sinistra; all'incontro tornaranno
à fare la Continenza grave, & due Riprese, con due Puntate, una
innanzi, & l'altra in dietro, & la Riverenza.

Ve třetí části muž sám udělá dvě Riprese levou a natočí se
bokem levým dovnitř, totéž udělá opačně. Dáma
sama udělá totéž opačně. Spolu se pak stáhnou a dělají přitom
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), jednu Continenzu grave, dvě
Riprese, dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, a Riverenzu.

Nel terzo tempo, l huomo solo farà due Riprese col sinistro, volgendo
il fianco sinistro per dentro: il medesimo farà per contrario. La Dama
sola farà il medesimo per contrario. Si ritireranno poi insieme, facendo
due Seguiti spezzati fiancheggiati, con una Continenza grave, due
Riprese, due Puntate, una innanzi, & l'altra in dietro, con la Riverenza.

Ve čtvrté části dáma sama udělá tutéž variaci, kterou
už dělal muž, a všechny další věci, které následují a byly ukázány
ve třetí variaci, kterou dělá muž sám.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà la medesima mutanza, che
già ha principiata l'huomo con tutte l'altre cose che seguono, come s'è dimostro
nella terza mutanza, che fa l'huomo solo.

Uchopí se pravou rukou a udělají dva Passi presti a jeden Seguito ordinario.
Totéž dělají na druhou stranu opačně v držení za levou ruku.
Pak zatočí doleva, udělají dva seguiti ordinarii,
jednu Continenzu grave naproti sobě a dvě Riprese doprava, tak jako
výše. Pak se rozběhnou a udělají spolu dva Seguiti scorsi v točení
doleva, muž udělá ještě jeden sám. Pak uchopí
dámu za náležitou ruku a v závěru hudby ukončí tanec (Ballo)
tím, že spolu dělají Riverenzu.

Pigliando la fè destra, faranno due Passi presti, & un Seguito ordinario:
il medesimo faranno un' altra volta per contrario pigliando la fè
sinistra: si voltaranno poi alla sinistra, & faranno due seguiti ordinarij,
con una Continenza grave all'incontro, & due Riprese alla destra, come
di sopra. Scorrendo dipoi, faranno insieme due Seguiti scorsi volti
alla sinistra, & l'Huomo ne farà un'altro solo: poi pigliarà la man'
ordinaria della Dama, & al fine del tempo del suono finiranno il Ballo
con il far' insieme la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance