Nuova Fenice - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Alta Regina

NUOVA FENICE
BALLETTO,
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
FLAMINIE AMERICI GIACOMELLI,
ušlechtilé paní Římské.

NVOVA FENICE
BALLETTO,
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA FLAMINIA AMERICI
GIACOMELLI,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí naproti sobě, tak jak to znázorňují
figury na obrázku ke Cascardě Alta Regina,
a udělají spolu Riverenzu. Pak udělají v kruhu
tři Seguiti ordinarii, jednu Scambiatu,
jeden Trabuchetto doprava, dva Tranghi, jeden
stranou levou a druhý pravou,
dva Passi gravi, jeden v točení doleva a v druhém přinoží pravou
po způsobu Cadenzy. Pak se opět ocitnou naproti sobě a udělají
dvě Riprese doleva, dva Trabuchetti, jeden Passo grave
levou nohou, dva Trabuchetti doppii, jeden na spárovaných nohách (à piè pari) stranou dopředu
pravou a druhý dozadu levou.

Stando le persone all'incontro, come si dimostra
nelle figure della Cascarda Alta Regina,
faranno insieme la Riuerenza: poi in ruota faranno
tre Seguiti ordinarij, con una Scambiata, &
un Trabuchetto alla destra: due Tranghi, uno
per fianco col sinistro, & l'altro col destro: &
due Passi graui, uno volto alla sinistra, & l'altro col destro guinto
al pari à modo di Cadenza; poi ritrouandosi incontro, faranno
due Riprese alla sinistra, & due Trabuchetti, un Passo graue col
piè sinistro, due Trabuchetti doppij, uno à piè pari per fianco innanzi
col destro, & l'altro indietro col sinistro.

Druhá část.
Pak dělají v kruhu pět Seguiti ordinarii, jednu Scambiatu
doprava a všechny skutky uvedené v první variaci.

Seconda Parte.
In ruota faranno cinque Seguiti ordinarij, con una Scambiata alla
destra, & con tutte le attioni dette nella prima mutanza.

Variace samotného muže.
Muž sám udělá tři Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu, začíná
levou, dva Passi, dvě Riprese, začíná je
pravou, jednu Scambiatu podobně doprava a jeden Trabuchetto
doprava. Pak udělají dva Tranghi, jeden dopředu levou,
druhý pravou, dva Passi gravi, jeden v točení doleva
a v druhém přinoží pravou po způsobu Cadenzy. Udělají ještě dvě Riprese
a dva Trabuchetti doleva, jeden Passo grave levou
pravým bokem dopředu a další s bokem pravým dozadu.

Mutanza dell'Huomo solo.
L'Huomo solo farà tre Seguiti fiancheggiati innanzi, principiandoli
col sinistro, con due Passi, & due Riprese, principiandole col
destro, con una Scambiata similmente alla destra, & un Trabuchetto
alla destra: poi faranno due Tranghi, uno innanzi col sinistro,
& l'altro col destro, due Passi graui, uno volto alla sinistra,
& l'altro guinto al pari à modo di Cadenza; faranno anco due Riprese,
& due Trabuchetti alla sinistra, con un Passo graue col sinistro
fianco destro innanzi, & l'altro col fianco sinistro indietro.

Dáma sama udělá totéž.

La Dama sola fara il medesimo,

Spolu se pak uchopí pravou rukou a udělají dva Tranghi
a jeden Seguito ordinario, začínají levou. Potom
udělají dvě Riprese doleva, dva Trabuchetti,
jeden Passo grave levou dopředu, dva Trabuchetti
doppii
, jeden na spárovaných nohách (à piedi pari)
s pravým bokem dopředu, další s levým bokem
dozadu. Pak tanec (Ballo)
uzavřou poklonou (Riverenza).

Insieme pigliaranno poi la Fè destra, & faranno due Tranghi,
& un Seguito ordinario, principiandoli col sinistro. Dopò
faranno due Riprese alla sinistra, & due Trabuchetti,
un Passo graue col sinistro innanzi, & due Trabuchetti
doppij, uno à piedi pari col fianco
destro innanzi, & l'altro col fianco
sinistro indietro: conchiuderanno
poi il Ballo con
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance