Pavaniglia - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Pavaniglia

PAVANIGLIA
TANEC nejistý původem
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ
paní kněžny di Bisignano.

PAVANIGLIA
BALLETTO D'INCERTO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) ET ECC.(MA)
Signora Principessa di Bisignano.

Tato Pavaniglia se má dělat v šestnácti
částech (tempi), stále spolu. Na začátku se tedy uchopí
náležitou rukou, tak jak je tomu na
obrázku, a spolu udělají Riverenzu grave
a dvě Continenze minime, jednu levou nohou
a druhou pravou. Předstírají, že levou dávají
trochu ve vzduchu dopředu, a ihned touto nohou udělají jednu rychlou poklonu (Riverenza presta).
Pak udělají jeden Zoppetto (s) levou ve vzduchu, jeden Passo
pravou na způsob Gagliardy a Cadenzu na spárovaných nohách (à piè pari) s nohama
rovnýma (distese) a tělem vzpřímeným.

Questa Pauaniglia ha da farsi in sedici
tempi, & sempre insieme; però pigliandosi nel
principio di essa la man'ordinaria, come si ha nel
disegno, si faranno insieme la Riuerenza graue,
& due Continenze minime, l'una col piè sinistro,
l'altra col destro; & fingendo di porre un
poco il sinistro in aria innanzi, faranno subito un Riuerenza presta col
detto piede. Poi faranno un Zoppetto col sinistro in aria, & un Passo
col destro à modo di Gagliarda, & la Cadenza à piè pari con le gambe
distese, & la persona dritta.

Ve druhé části mají udělat spolu jednu Puntatu levou nohou
a jeden Passo grave pravou. Pak mají trochu předstírat, že dávají levou nohu
dopředu, a ihned ji mají táhnout dozadu, na způsob poloviční (meza)
Riverenza, přitom trochu ohnou kolena. Udělají jeden Sotto piede
doprava. Pak mají zmíněnou nohou začít dělat osm Fioretti
dopředu, jejich Cadenza mají ukončit s pravou nohou nespárovanou
vzadu; trochu s rozevřením kolen. Toutéž nohou pak mají
udělat jeden Zoppetto ve vzduchu vpředu, jeden Passo levou, na způsob
Gagliardy a Cadenzu na spárovaných nohách (à piè pari), tak jako výše.

Nel secondo tempo hanno da fare insieme una Puntata col piè sinistro,
& un Passo graue col destro: poi da fingere un poco il piè sinistro
innanzi, & subito hanno da tirarlo in dietro, in modo di meza
Riuerenza, piegando un poco le ginocchia, & facendo un Sotto piede
al destro: poi col detto piede hanno da principiare à fare otto Fioretti
innanzi, & la Cadenza di essi si ha da finire col piè destro in dispari in
dietro; con allargar' alquanto le ginocchia: poi col medesimo piede hanno
da far'un Zoppetto in aria innanzi, & un Passo col sinistro, à modo
di Gagliarda, & la Cadenza à piè pari, come di sopra.

Ve třetí části dělají spolu jednu Puntatu grave pravou nohou,
jeden Passo grave levou, nebo místo Passo grave mohou
udělat jeden Seguito finto podobně dozadu. Pak mají předstírat
(pohyb) pravou nohou trochu dopředu a toutéž udělat jednu poloviční poklonu (meza Riverenza),
jeden Sotto piede doleva. Zmíněnou nohou začnou dělat osm Fioretti
na spárovaných nohách (à piedi pari) v natáčení (fiancheggiati) dozadu, nakonec mají udělat Cadenzu
nespárovaně s levou nohou vzadu. Toutéž muž udělá
jeden Zoppetto, jeden gagliardový krok (Passo in gagliarda) pravou a Cadenzu na
spárovaných nohách (à piè pari), tak jako výše. Dáma namísto Zoppetto a Passo
in gagliarda
udělá tři Trabuchetti presti, poslední udělá na spárovaných nohách (à piè pari).

Nel terzo tempo, faranno insieme una Puntata graue col piè destro,
& un Passo graue col sinistro, ouero in luogo del Passo graue possono
fare un Seguiti finto similmente indietro; hanno poi da fingere il
piè destro un poco innanzi, & con l'istesso da fare una meza Riuerenza,
& un Sotto piede al sinistro, principiando col detto piede à far'otto Fioretti
à piedi pari fiancheggiati in dietro: & al fine hanno da fare la Cadenza
in dispari col piè sinistro in dietro, & col medesimo farà l'huomo
un Zoppetto, & un Passo in gagliarda col destro, & la Cadenza à
piè pari, come di sopra: & la Dama in luogo del Zoppetto, & Passo
in gagliarda, farà tre Trabuchetti presti, facendo l'ultimo à piè pari.

Ve čtvrté části má muž začít dělat jednu Puntatu
grave
levou nohou, jeden Passo grave pravou, jednu poloviční (meza)
Riverenza presta levou nohou, jeden Sottopiede doprava
a Cadenzu s levou vpředu na způsob Gagliardy, obličejem směřuje
k dámě. Pak má udělat dva Balzetti minuti na spárovaných nohách (à piedi pari)
doleva, dva Costatetti, jeden pravou nohou a druhý levou.
Tytéž Balzetti a Costatetti~~ má udělat ještě jednou. Pak má
udělat další Balzetto a Costatetto pravou nohou, dvě Ricacciate,
jednu levou nohou a druhou pravou, s obličejem otočeným
do výhledu po způsobu, jímž začínali. Když má hotovy zmíněné Ricacciate,
udělá jednu Cadenzu s levou nohou vzadu, jeden Zoppetto
s toutéž nohou vpředu ve vzduchu, jeden gagliardový krok (Passo in gagliarda) pravou
Cadenzu na spárovaných nohách (à piedi pari). Tolik má tedy má udělat muž v této
čtvrté části. Dáma má pak na začátku téže části
udělat totéž, co dělal muž, s tou výjimkou, že má začínat
pravou nohou opačně, všechno co dělal on, a v místě, kde
muž dělal Costatetti, udělá dva Trabuchetti. Podobně
namísto Ricacciate dva Passi gravi dozadu a Cadenzu, se
třemi Trabuchetti, tak jako výše.

Nel quarto tempo, l'Huomo ha da principiar' à fare una Puntata
graue col piè sinistro, & un Passo graue con il destro, con una meza
Riuerenza presta col piè sinistro, & un Sottopiede al destro, & la
Cadenza col sinistro innanzi à modo di Gagliarda, voltando il viso
alla Dama; poi ha da fare due Balzetti minuti à piedi pari al fianco
sinistro, & due Costatetti, uno col piè destro, & l'altro col sinistro: &
li medesimi Balzetti, & Costatetti ha da far'un'altra volta; poi ha
da far'un'altro Balzetto, & un Costatetto col piè destro, con due Ricacciate,
una col piè sinistro, & l'altra con il destro; voltando il viso
in prospettiua nel modo che hanno principiato. Fatte le dette Ricacciate,
farà una Cadenza col piè sinistro in dietro, & un Zoppetto col
stesso piè innanzi in aria, & un Passo col destro in gagliarda, & la
Cadenza à piedi pari: & questo è quanto ha da far l'huomo nel detto
quarto tempo. La Dama poi nel principiare il medesimo tempo, ha
da fare il medesimo, che fece l huomo, eccetto, che ha da principiare col
piè destro tutto per contrario di quello ch'esso ha fatto, & nel luogo doue
l'huomo ha fatto gli Costatetti, farà due Trabuchetti: similmente
in luogo della Ricacciate, due Passi graui in dietro, & la Cadenza, con
tre Trabuchetti, come di sopra.

V páté části udělají oba dva uvedenou variaci podruhé,
opačně dozadu; muž ji začíná pravou nohou
a dáma levou.

Nel quinto tempo, faranno amendue un'altra volta detta mutanza
per contrario indietro; principiandola l'huomo col piè destro, & la
Dama col sinistro.

V šesté části udělají podobně spolu jednu Puntatu grave
levou nohou, jeden Passo grave pravou nohou. Předstírajím že dávají dopředu
levou a hned ji táhnou dozadu, přitom udělají poloviční poklonu (meza Riverenza),
jeden Sottopiede doprava a Cadenzu s levou vpředu, nespárovanou.
Pak udělají doleva jeden Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari), jeden Sotto
piede
také doleva, jeden Groppo a Cadenzu s pravou vpředu.
Totéž dělají opačně doprava, a jeden Zoppetto
(s) levou a pravou nohou, jeden gagliardový krok (Passo in gagliarda), a Cadenza na
spárovaných nohách (à piè pari). Dáma místo Zoppetto a Passo, které dělá muž,
udělá tři Trabuchetti, poslední dělá na spárovaných nohách (à piedi pari).

Nel sesto tempo, faranno similmente insieme una Puntata graue
col piè sinistro, & un Passo graue col piè destro, fingendo di far'innanzi
il sinistro, & tirandolo subito in dietro, con il far meza Riuerenza,
con un Sottopiede al destro, & la Cadenza col sinistro innanzi in dispari:
poi faranno al fianco sinistro un Balzetto à piè pari, & un Sotto
piede pur' al sinistro, con un Groppo, & la Cadenza col destro innanzi.
Il medesimo faranno al fianco destro per contrario, con un Zoppetto col
piè sinistro, & un Passo col destro in gagliarda, & la Cadenza à piè
pari. & nel luogo del Zoppetto, & del Passo, che farà l'huomo, la Dama
farà tre Trabuchetti, facendo l'ultimo à piedi pari.

V sedmé části udělají tutéž variaci podruhé
opačně, aniž by kdy pustili ruku.

Nel settimo tempo, faranno la medesima mutanza un'altra volta
per contrario, senza mai lasciar mano.

V osmé části udělají spolu jednu Puntatu grave levou nohou,
jeden Passo grave pravou, jakoby vysunou dopředu levou nohu
a hned ji táhnou dozadu a dělají poloviční poklonu (meza Riverenza). Jeden
Sottopiede doprava, pak pustí ruke a políbí se je. Udělají
osm Fioretti, začínají je pravou nohou. A upozorňuji, že když pouští
své ruku, dáma zamíří doleva a má se odebrat
do čela sálu, muž zamíří také doleva a vydá se nazpět tam,
kde tanec začínal. Spolu udělají Cadenzu
naproti sobě, muž pak udělá jeden Zoppetto, jeden gagliardový krok (Passo in gagliarda)
a dvě rychlé Caprioly (preste). Dáma udělá tři Trabuchetti,
poslední na spárovaných nohách (à piedi pari).

Nell'ottauo tempo, faranno insieme una Puntata graue col piè sinistro,
& un Passo graue col destro, fingendo alquanto innanzi il piè sinistro,
& subito tirandolo in dietro, faranno meza Riuerenza. con un
Sottopiede al destro, poi lasciando la mano, & baciandola, faranno
otto Fioretti, principiandoli col piè destro: auertendo, che nel lasciare
che faranno detta mano, la Dama voltandosi à man sinistra, ha d'andare
in capo alla sala, & l'huomo voltandosi pur'à man sinistra, si ridurrà
doue hauerà principiato il Ballo, & facendo insieme la Cadenza
all incontro, l huomo farà poi un Zoppetto, un Passo in gagliarda,
& due Capriole preste: & la Dama farà tre Trabuchetti, con
l'ultimo à piedi pari.

V deváté části dělají spolu jednu Puntatu grave levou nohou,
jeden Passo grave pravou a poloviční poklonu (meza Riverenza), jeden Sotto
piede
, aniž dělají Cadenzu, která se dělala ve čtvrté části. Ale jako
se dělal Sottopiede doprava, mají udělat totéž tak, že
zakříží levou na způsob Soprapiede a ihned udělají jeden
Sottopiede doleva a jeden Zoppetto s toutéž (nohou) ve vzduchu. Totéž
udělají doleva, a znovu podruhé
doprava, stále v natáčení (fiancheggiando). Udělajíce dvě Campanelle pravou
a dvě levou, tedy dva údery každou nohou (battute per piede), zanožení
a přednožení, a gagliardovou Cadenzu. Pokud by namísto oněch
Campanelle udělali jeden Groppo, bylo by to lepší, v očekávání, že bude větší ozdobou
osob. Potom udělají dříve uvedené zakončení, vysvětlené
v předchozích částech.

Nel nono tempo, faranno insieme una Puntata graue col piè sinistro,
& un Passo graue col destro, & meza Riuerenza con un Sotto
piede, senza fare la Cadenza, che si è fatta nel quarto tempo; ma come
si è fatto il Sottopiede al destro, il medesimo hanno da ca are ponendo
il sinistro incrocicchiato à modo di Soprapiede, & subito facendo un
Sottopiede al sinistro, & un Zoppetto con l'istesso in aria: il medesimo
si farà al fianco sinistro, tornando à fare un'altra volta alla
destra, sempre fiancheggiando, & facendo due Campanelle col destro,
& due col sinistro, cioè due battute per piede, l'una in dietro,
& l'altra innanzi, con la Cadenza in gagliarda: & se in luogo delle
Campanelle, si facesse un Groppo, saria meglio, atteso che adorna più
la persona; dopò il chè faranno la predetta conclusione dichiarata ne
gli altri tempi.

V desáté části začnou opačně pravou nohou a znovu udělají
tutéž devátou variaci podruhé.

Nel decimo tempo, per contrario, principiando col piè destro, torneranno
à fare la medesima mutanza del nono un'altra volta.

V jedenácté části udělá muž jednu Puntatu grave dopředu
levou nohou, jeden Passo grave pravou, jakoby dá
dopředu levou nohu, ale hned ji táhne dozadu a udělá to na způsob
poloviční poklony (meza Riverenza). Toutéž nohou udělá jeden Sottopiede
doprava a touto udělá i jeden Fioretto, tělem se přitom natočí
do výhledu doleva. Udělá jeden Sottopiede rychlý (presto),
jeden Zoppetto pravou nohou, unoženou (inarborato) drží levou; pak
ji ihned spoustí, jakoby dá dopředu pravou nohu a hned ji
bude táhnout dozadu, udělá to na způsob poloviční poklony (meza Riverenza), tak jako výše.
Pak udělá jeden Sottopiede pravou, Trabuchetto levou,
další Sottopiede také pravou a tělem se otočí ve výhledu
doprava. Pak udělá jeden Fioretto levou nohou,
jeden rychlý Sottopiede (presto), jeden Zoppetto, unoženou (inarborato) však drží pravou,
ihned ji spustí, předstírí, že dává dopředu levou nohu,
ale hned ji táhne dozadu, na způsob poloviční poklony (meza Riverenza). Potom udělá jeden
Sottopiede toutéž levou nohou, jeden Trabuchetto pravou,
další Sottopiede také levou a Cadenzu na nespárovaných nohách,
totiž s pravou vzadu a levou vpředu. Pak udělá zakončení,
které bylo popsáno výše.

Nell'un decimo tempo, l'huomo farà una Puntata graue innanzi
col piè sinistro, & un Passo graue col destro, fingendo di porre
innanzi il piè sinistro, ma tirandolo poi subito in dietro, farà à modo
di meza Riuerenza; poi col medesimo piede farà un Sottopiede
al destro, & pur con l'istesso farà un Fioretto, voltandosi con
la persona in prospettiua al fianco sinistro, facendo un Sottopiede presto,
& un Zoppetto col piè destro, tenendo inarborato il sinistro; poi
calandolo subito, fingerà di porre innanzi il piè destro, & subito lo
tirarà indietro, & farà à modo di meza Riuerenza, come di sopra;
poi farà un Sottopiede con il destro, & un Trabuchetto col sinistro,
& un'altro Sottopiede pur col destro, voltandosi in prospettiua con
la persona al fianco destro: poi facendo un Fioretto col piè sinistro; &
un Sottopiede presto, con un Zoppetto, tenendo però inarborato il destro,
lo calerà subito, & fingendo di porre il piè sinistro innanzi, lo
tirarà subito in dietro, à modo di meza Riuerenza: dopò ciò farà un
Sottopiede con l'istesso piè sinistro, & un Trabuchetto con il destro,
& un'altro Sottopiede pur col sinistro, & la Cadenza à piè despari,
cioè con il destro in dietro, & il sinistro innanzi: poi farà la conclusione,
come s'è detto di sopra.

V téže části (tempo) udělá dáma jednu Puntatu dopředu
levou nohou, jeden Passo grave pravou, dva Trabuchetti gravi,
jeden levou a druhý pravou. Pak jeden Passo presto levou,
poloviční poklona (meza Riverenza) pravou, poněkud se zastaví,
toutéž nohou udělá další dva Trabuchetti a poloviční poklonu (meza Riverenza) levou nohou.
Pak jeden Passo dopředu toutéž nohou, připojí pravou a trochu ohne
kolena na způsob Cadenzy. Tři Trabuchetti presti,
začíná je pravou nohou, poslední udělá, jak bylo řečeno, na
spárovaných nohách (à piedi pari).

Nel medesimo tempo, la Dama farà una Puntata innanzi col
piè sinistro, & un Passo graue col destro, con due Trabuchetti graui,
uno col sinistro, & l'altro col destro: poi un Passo presto con il sinistro,
& meza Riuerenza con il destro, fermandouisi alquanto, facendo altri
due Trabuchetti con l'istesso piede, & meza Riuerenza col piè sinistro,
poi un Passo innanzi col medesimo piede, aggiungendo il destro, & piegando
un poco le ginocchia à modo di Cadenza, con tre Trabuchetti presti,
principiandoli col piè destro, & facendo l'ultimo come s'è detto, à
piedi pari.

Ve dvanácté části, mají dělat podruhé opačně
tutéž variaci, a začínají ji pravou nohou.

Nel duodecimo tempo, hanno da far'un'altra volta per contrario
la medesima mutanza, principiandola col piè destro.

Ve třinácté části udělá muž jednu Puntatu grave dopředu,
jeden Passo grave, poloviční poklonu (meza Riverenza), jeden Sottopiede doprava
a Cadenzu s levou vpředu na způsob gagliardy. Potom má
udělat jeden Zoppetto s levou nohou na zemi a pravou unoženou (inarborato)
dozadu, dva Seguiti finti v natáčení (fiancheggiati), další Zoppetto
pravou a s levou unoženou (inarborate). Pak ji spoustí, obrátí se doleva,
udělá tři Passi presti a začne je toutéž nohou. Pak udělá dva
Fioretti na spárovaných nohách (à piede pari), jeden pravou nohou a druhý levou,
a gagliardovou Cadenzu, se zakončením, které bylo předvedeno výše.
Dáma namísto toho, aby dělala Zoppetto, tři Passi v točení
a dva Fioretti, půvabně poběží (scorsa) doleva. Sejdou se opět
naproti sobě s poloviční poklonou (meza Riverenza) v tempu hudby, třemi Trabuchetti,
poslední z nich na spárovaných nohách (à piedi pari).

Nel terzodecimo tempo, l'huomo farà una Puntata graue innanzi,
un Passo graue, meza Riuerenza, & un Sottopiede al destro,
con la Cadenza col sinistro innanzi à modo di gagliarda. Dopò ha dai
fare un Zoppetto col piè sinistro in terra, & il destro inarborato d
dietro, con due Seguiti finti fiancheggiati, & un'altro Zoppetto col
destro, col sinistro inarborate; poi calandolo, si volterà à man sinistra
facendo tre Passi presti, principiandoli con l'istesso piede: poi farà due
Fioretti à piede pari, l'uro col piè destro, & l'altro con il sinistro,
con la Cadenza in gagliarda, con la conclusione, che di sopra ho dimostrato.
La Dama in luogo di fare il Zoppetto, & li tre Passi uolti,
& li due Fioretti, farà una bella scorsa à man sinistra: ritrouandosi
incontro con meza Riuerenza à tempo del suono, con tre Trabuchetti,
& l'ultimo di essi à piedi pari.

Ve čtrnácté části udělají tutéž variaci opačně,
a začínou ji pravou nohou dozadu.

Nel quartodecimo tempo, faranno la medesima mutanza, per contrario,
principiandola con il piè destro indietro.

V patnácté části udělají spolu Puntatu levou,
jeden Passo grave pravou, poloviční poklonu (meza Riverenza) levou,
Sottopiede doprava a začnou dělat osm Fioretti. Upozorňuji,
že dáma je má začínat v točení doleva
a točit se kolem dokola, muž jí má jimi jít vstříc a uchopit ji
za náležitou ruku. Pak v závěru uvedených Fioretti udělají Cadenzu, se
zakončením popsaným výše.

Nel quintodecimo tempo, faranno insieme una Puntata col sinistro,
& un Passo graue col destro, meza Riuerenza col sinistro, & un
Sottopiede al destro, principiando à far gli otto Fioretti; auertendo,
che la Dama gli ha da principiare, con il uoltarsi à man sinistra, &
con il girarsi attorno, & l'huomo ha d'andargli incontro, pigliando la
man'ordinaria; poi al fine di detti Fioretti, faranno la Cadenza, con
la conclusione detta di sopra.

V poslední části, aniž by pustili zmíněnou ruku, znovu
udělají jednu Puntatu dopředu pravou nohou, jeden Passo grave levou,
poloviční poklonu (meza Riverenza) pravou, Sottopiede doleva a Cadenzu
na způsob gagliardy s levou vzadu. Toutéž pak udělají tři
Passi grave dopředu, další tři pravou dozadu, předstírají, že mají pravou nohu vpředu,
když tyto tři Passi začínají, když končí, mají opět
levou nohu vpředu, udělají Riverenza grave v tempu hudby a
s tak velikým půvabem a elegancí (gratia), jak svedou, ukončí řečenou
Pavaniglii.

Nell'ultimo tempo, senza lasciar detta mano, tornaranno di nuouo à
far'una Puntata innanzi col piè destro, & un Passo graue col sinistro, &
meza Riuerenza con il destro, & un Sottopiede al sinistro, con la Cadenza
à modo di gagliarda col sinistro in dietro: poi col medesimo faranno tre
Passi graue innanzi, & altri tre col destro indietro, fingendo il piè destro innanzi
nel principiarli, et nel finir'i detti tre Passi, che si ritrouaranno col
piè sinistro innanzi, faranno la Riuerenza graue à tempo del suono; et con
maggior gratia, et uaghezza, che potranno, finiranno detta Pauaniglia.

Kategorie: Il Ballarino - tance