Se Pensand' al Partire - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Se Pensand' Al Partire

SE PENSAND'AL PARTIRE
BALLETTO OD M. BASTIANA;
KU CHVÁLE PANÍ
COSTANZE COLONNA
SFORZA
Markýzy di Caravaggio.

SE PENSAND'AL PARTIRE
BALLETTO DI M. BASTIANO;
IN LODE DELLA SIGNORA
COSTANZA COLONNA
SFORZA
Marchese di Carauaggio.

Předložený tanec (Balletto) je rozdělen na čtyři části. Na začátku
stojí osoby naproti sobě, muž
uchopí náležitou ruku dámy a spolu udělají
Riverenzu a dvě Continenze,
začnou levou a uzavřou je pravou.
Pak udělají dvě Puntate dopředu a jeden
Doppio levou, další dvě Puntate, jednu pravou a druhou
levou, dvě Riprese doprava, dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava, a Riverenzu levou nohou.

E Diuiso il presente Balletto in quattro tempi: nel principio
de'quali, standosi le persone all'incontro, l'Huomo
pigliarà la man'ordinaria della Dama, & faranno
insieme la Riuerenza, & due Continenze:
principiando col piè sinistro, & conchiudendo col destro:
Si faranno poi due Puntate innanzi, & un
Doppio col sinistro: con altre due Puntate, una col destro, & l'altra col
sinistro: & due Riprese alla destra, con due Continenze, l'una alla sinistra,
& l'altra destra, & la Riuerenza col piè sinistro.

V druhé části se pustí a zamíří doleva, udělají
čtyři Seguiti scorsi a zaberou přitom značný prostor; jeden se odebere
do jednoho konce sálu a druhý do druhého. Pak poběží podobně,
přiblíží se k sobě a udělají poloviční poklonu (meza Riverenza) v závěru první části
hudby. Pak se dotkno pravou rukou, pustí se a udělají další čtyři
Seguiti scorsi, vymění si místo, přiblíží se naproti sobě a udělají
poloviční poklonu (meza Riverenza) v závěru druhé části hudby, bez uchopení ruky.
Muž pak udělá dvě Puntate dopředu a dáma dozadu, totéž
udělají ještě jednou, ona dopředu a on dozadu, dvě Continenze
a Riverenza.

Nel secondo tempo si lasciaranno, & voltandosi alla sinistra, faranno
quattro Seguiti scorsi col pigliar del campo assai, & anderanno uno
dall'uno capo della sala, & l'altro dall'altro: poi scorrendo similmente, si
accostaranno, & faranno meza Riuerenza al fine del primo tempo del
suono: poi toccando la Fè destra, si lasciaranno, & faranno altri quattro
Seguiti scorsi, cambiando luogo, & accostandosi incontro, & facendo
meza Riuerenza al fine del secondo tempo del suono senza pigliar mano.
L'Huomo farà poi due Puntate innanzi, & la Dama in dietro: il medesimo
ella farà innanzi un'altra volta, & egli indietro, con due Contineze,
& la Riuerenza.

Ve třetí části znovu udělají čtyři Seguiti
scorsi
a dotknou se levou rukou, když dělají poloviční pokolonu (meza Riverenza),
a všechny ostatní skutky, které dělali ve druhé variaci; dáma ale
začíná dělat dvě Puntate dopředu.

Nel terzo tempo tornaranno à fare un'altra volta li quattro Seguiti
scorsi, toccando la Fè sinistra con il far la meza Riuerenza, con tutte
le altre attioni che sono state fatte alla seconda mutanza: ma la Dama
principiarà col fare due Puntate innanzi.

V poslední části udělají další čtyři Seguiti scorsi směrem
doleva, tak jako výše, když se přiblíží, uchopí se oběma rukama
per sbiasso1), aby mohli jít, udělají poloviční poklonu (meza Riverenza), pak udělají
další čtyři Seguiti scorsi s výměnou místa, v závěru části
se přiblíží a udělají poloviční poklonu (meza Riverenza) bez držení. Pak se uchopí
pravou rukou, udělají jednu Puntatu levou nohou a poloviční poklonu (meza Riverenza)
pravou a otočí se tělem ve výhledu dolea.
Totéž mají udělat v držení za levou ruku
opačně. Pak udělají dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava. Nakonec muž uchopí
náležitou ruku
dámy, spolu udělají
Riverenza a ukončí
Balletto.

Nell'ultimo tempo, faranno altri quattro Seguiti scorsi voltati à man
sinistra, come disopra, & accostandosi, si pigliaranno amendue le mani
per sbiasso, acciò possano passare, & faranno meza Riuerenza; poi facendo
gli altri quattro Seguiti scorsi cambiando luogo, & al fine del tempo
accostandosi, faranno meza Riuerenza senza pigliar mano, Poi pigliando
la Fè destra, faranno una Puntata col piè sinistro, & meza Riuerenza
col destro, voltando la persona in prospettiua al fianco sinistro:
Il medesimo doueranno fare pigliando la Fè sinistra per
contrario; poi faranno due Continenze, l'una alla sinistra,
& l'altra alla destra. Finalmente pigliando
l'Huomo la man'ordinaria
della Dama, & facendosi insieme
la Riuerenza, porranno
fine al Balletto.

1) Per znamená pro; výraz sbiasso jsem nenašla.

Kategorie: Il Ballarino - tance