So ben mi chi ha buon tempo - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci So ben mi chi ha buon tempo

BALLETTO SO BEN MI CHI HA BUON TEMPO
upravený autorem, tančí se ve dvou.
V poděkování slovutné paní, paní Donně Isabelle Borromea
hraběnce di San Secondo.

BALLETTO SO BEN MI CHI HA BUON TEMPO
corretto dall'Auttore si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora, la Signora Donna Isabella Borromea
Contessa di San Secondo.

PRVNÍ ČÁST.
Drží se za ruku a jsou k sobě obráceni tváří, jak ukazuje obrázek.
Udělají .Rx. dvě .R., doleva a doprava, dvě
.P*. a dva .S. touto nohou, jdou dopředu do úpatí tance,
otočí dámu proti sobě a pustí se. Udělají dvě
dvojité (doppi) .R. minuta, jednu levou nohou, kavalír jde dopředu
a dáma dozadu, další .R. se dělá nohou pravou,
dáma jde dopředu a kavalír dozadu. Udělají dva fioretti. SP.
a jeden S. levou, zatočí na uvedenou stranu a vymění si místa.
Udělají tytéž dvojité (doppie) .R. pravou nohou, dáma jde dopředu a
kavalír dozadu, on jde dopředu a ona dozadu, udělají dva .SP. a .S.
uvedenou nohou, vracejí se na své místo a obrátí se obličejem k sobě.

PRIMA PARTE.
PIgliano la mano volgendosi la faccia, come dimostra'l dissegno,
e fanno la .Rx. due .R. alla sinistra, & alla destra, due
.P*. e due .S. con esso piede andando innanzi à piè del ballo,
e volgendo la dama all'incontro si lasciano, e fanno due
doppi in .R. minuta un col piè sinistro; il cavaliero va innanzi,
e la dama indietro; l'altro .R. si fa col piè destro, la
dama và innanzi. il cavaliero indietro fanno due fioretti. SP.
& un S. col sinistro passando l'uno al luogo dell'altro, e volgendo alla detta
mano; fanno le istesse .R. doppie col pie destro, e la dama va innanzi, e'l
cavaliero indietro esso và innanzi, & ella indietro; fanno li due .SP. & il .S.
col detto piede, tornando al suo luogo, e volgendosi'l viso.

DRUHÁ ČÁST.
Kavalír uchopí dámu za levou ruku, udělají dvě .P*. a dva .S.
levou nohou, vrátí se do čela tance, a obrátí se obličejem k sobě. Naproti udělají
dvě .P*. dozadu, dva fioretti gagliardi a tři .P. ve skůčku touto nohou.
Kavalír sám udělá dvě .R., totéž udělá i dáma. Pak uchopí pravou paži
dámy a spolu udělají dva .SP. a jeden .S. levou v točení
doprava, a vrátí se na své místo. Pustí se a udělají dva .SP. a jeden .S. pravou nohou
v točení doleva, dáma půjde do úpatí tance a kavalír zůstane v čele,
skončí obráceni k sobě tváří v tvář.

SECONDA PARTE.
IL Cavaliero piglia la man sinistra della dama, e fanno due .P*. e due .S. col
piè sinistro, e tornano in capo del ballo, e volgendosi'l viso fanno all'incontro
due .P*. indietro, due fioretti gagliardi e tre .P. in saltino con esso piede il
cavaliero solo fa due .R. la dama fa altretanto. poi piglia il braccio destro
della dama, e fanno insieme due .SP. & uno .S. col sinistro attorno alla
destra tornando al suo luogo. si lasciano e fanno due .SP. e un .S. col piè
destro intorno alla sinistra, la dama va à piè del ballo, & il cavaliero resta a capo
voltandosi à faccia à faccia.

TŘETÍ ČÁST.
Variace na hudbu v gagliardě.
Kavalír udělá gagliardový pětikrok (cinque .P. della gagliarda), čtyřikrát v natáčení (fiancheggiando)
levou nohou, stále obrácen tváří k dámě. Ta udělá tytéž pětikroky,
které dělal on. Kavalír udělá dva .P., jeden úder (botta) vpředu levou,
a cadenza touto nohou, dělá dva .P. dozadu ve skůčku, jeden
úder (botta) vpředu pravou a cadenza, dvě battute zastavované (ferme) ve skůčku zmíněnou
nohou a cadenza levou. Jednou (una volta) se udělá pětikrok (cinque .P.) touto
nohou v točení doprava a cadenza zmíněnou nohou. Tato variace má
17 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) gagliardy. Znovu pravou udělají kroky (li .P.)
dopředu a dozadu, tak jako předtím. Tato variace má 8 úderů (botte)
a dva takty (tempi) gagliardy, spolu udělají dvakrát (due volte) pětikroky
levou, mění si místa v točení na uvedenou stranu a otočí se
tváří k sobě.

TERZA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
IL Cavaliero fa cinque .P. della gagliarda; quattro volte fiancheggiando col
piè sinistro, voltando sempre la faccia alla dama; la quale fa li medesimi cinque
.P. che si sono fatti il cavaliero fa due .P. & una botta innanzi col sinistro,
& la cadenza con esso piede si fanno due .P. indietro in saltino, & una
botta innanzi col destro, e la cadenza, & due battute ferme in saltino col detto
piede, & la cadenza col sinistro. si fanno una volta li cinque .P. con esso
piede attorno alla destra, e la cadenza co'l detto piede. Questa mutanza è di
17. botte, & quattro tempi della gagliarda, si tornano à far col destro li .P.
innanzi, &, indietro come s'è fatto prima. questa mutanza è di botte 8.
& è di due tempi di gagliarda fanno insieme due volte i cinque .P. col
sinistro passando l'uno al luogo dell'altro; e voltando alla detta mano rivolgendosi
la faccia.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dáma sama udělá čtyřikrát (quattro volte) pětikroky jako kavalír, i ona udělá
variaci v 17 úderech, i tu v osmi úderech. Spolu udělají dvakrát (due volte)
pětikroky jako předtím, vymění si místo a otočí se tváří k sobě.

QUARTA PARTE.
LA dama sola fa quattro volte i cinque .P. il cavaliero fa'l medemo ella fa
la mutanza delle 17. botte, & quella d'otto botte; fanno insieme due volte
i cinque .P. come prima cambiando luogo, e voltandosi la faccia.

PÁTÁ ČÁST.
Variace na předchozí hudbu.
Kavalír dělá jednu .P*. dopředu levou a dáma udělá totéž, on udělá
dopředu další a ona udělá totéž. Uchopí se oběma rukama a stranou udělají
dvě .R., doleva a doprava. Pustí ruce, tlesknou spolu
pravou rukou a vymění si místa dvěma .S. v točení
doleva. Pak udělají dva .SP. a jeden .S. v točení na zmíněnou stranu, s dva .SP.
a jeden .S. v točení doprava, dva .SP. a jeden .S., jdou proti sobě a uchopí
se levou rukou, zahnou do točení na zmíněnou stranu, udělají další dva .SP., pustí se a
udělají .S., kavalír půjde uchopit ruku a dáma udělá v téže době
totéž, v otáčení doprava, uchopí se za ruce, spolu udělají .Rx.
a půvabně zakončí tanec.

QUINTA PARTE.
Mutatione della prima sonata.
IL cavaliero fa un .P*. innanzi col sinistro. la dama fa'l medesimo, e gli ne fa
un'altra innanzi. essa fa'l medesimo. si pigliano amendue le mani, e fanno per
fianco due .R. alla sinistra, & alla destra. lasciano le mani. poi battono insieme
la man destra passando l'uno al luogo dell'altro con due .S. voltando
alla sinistra. poi fanno due .SP. & un .S. intorno alla detta mano due .SP.
e un .S. intorno alla destra. due .SP. e un .S. contrapassando pigliano la
man sinistra voltano attorno è essa mano, e fanno altre due .SP. si lasciano, e
fanno il .S. il cavaliero và à pigliar la mano, & la dama in quello istesso tempo
fa'l medesimo, voltandosi alla destra. si pigliano la mano, e fanno la .Rx.
insieme, e finiscono gratiosamente'l ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou tance so ben mi chi hà buon tempo
První část se dělá čtyřikrát, gagliarda se také udělá
čtyřikrát, každá část dvakrát, pak se znovu udělají první dvě
části, každá dvakrát, a tím tanec končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo so ben mi chi hà buon tempo
La prima parte si fa quattro volte, due per parte, la gagliarda si fa anch'essa
quattro volte, due volte per parte, poi si tornano à far le due prime
parte due volte per parte, sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance