Spagnoletta Regolata - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

SPAGNOLETTA REGOLATA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIERONIMY PALAVICINA
MONTORA
Markýzy di Montoro.

SPAGNOLETTA REGOLATA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
GIERONIMA PALAVICINA
MONTORA
Marchesa di Montoro.

Tato Spagnoletta začíná tím, že osoby stojí
tak, jak to ukazují postavy k Alta Regina
a udělají Riverenzu breve. Pak dělají
v kruhu čtyři Spezzati a čtyři Passi minimi
ve výhledu. Upozorňuji, aby nedělali dva Passi dopředu po spárování
levé nohy s pravou, protože to není dobře, jelikož
tu schází jeden Passo minimo; říkám tedy, že mají být dělány tak, jak
tady uvádím. Když jsou zmíněné čtyři Passi provedeny, udělají doleva dvě
Riprese, dva Trabucchetti a jeden Doppio minimo v točení
doleva, a pokud by se točit nechtěli, udělají zmíněný Doppio dopředu.
Všechny zmíněné pohyby začínají levou nohou. Tytéž Riprese,
Trabucchetti a Doppio udělají i opačně. Pak dělají
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jeden obyčejný (ordinario) levou nohou,
a další fingovaný (finto) pravou a jeden Doppio minimo dopředu
levou. Namísto uvedených dvou Spezzati mohou
udělat i dva Saffici a jeden Corinto s levým bokem dovnitř namísto
onoho Doppio, při provedení tímto způsobem bude tanec spanilejší. Totéž
udělají opačně. A ještě upozorňuji, aby nedělali
Spezzati dozadu jako dříve, kdy po provedení uvedených dvou Spezzati
dozadu vykročili dopředu tou nohou levou, kterou měli vpředu,
byl to špatný pohyb. A pak šli dále
dopředu dvěma Passi minimi, spárovali levou
s pravou a pak pravou znovu dělali již zmíněné dva Spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, což bylo nanejvýš špatné. Důvodem je,
že ta noha, která se připojuje do páru vždy musí dělat další pohyb.
Toto se nazývá Passeggio Terminato (promenáda ohraničená).

PRINCIPIARASSI questa Spagnoletta stando
le persone come vi dimostrano le figure di Alta
Regina, facendo la Riverenza breve; poi faranno in
Ruota quattro Spezzati, con quattro Passi minimi
in prospettiva: avertendo di non fare due Passi innanzi dopò appareggiare
il piè sinistro al destro, perche non stà bene, atteso che
vi manca un Passo minimo. Però dico, che debbano fare come dico
quì; dopò fatti i detti quattro Passi, faranno al lato sinistro due
Riprese, due Trabucchetti, & un Doppio minimo volto à man
sinistra; & se non volessero voltare, faranno detto Doppio innanzi,
principiando tutti i detti Moti col piè sinistro: le medesime Riprese,
Trabucchetti, & Doppio gli faranno per contrario; poi faranno
due Spezzati fiancheggiati in dietro, uno ordinario col piè sinistro,
& un'altro finto col destro, & un Doppio minimo innanzi
col sinistro; & in luogo di detti due Spezzati, potranno anco
far due Saffici; & un Corinto col fianco sinistro per dentro in luogo
del Doppio, che facendo in questo modo è più vago il Ballo: il medesimo
faranno per contrario. Avertendo anco, che non facciano gli
Spezzati in dietro come prima, che fatti c'haveano i detti due Spezzati
in dietro, con quel piè sinistro che si trovavano innanzi, con
l'istesso caminavano innanzi: & era Moto falso. L'altro caminavano
due Passi minimi innanzi, & appareggiavano il sinistro al
destro; e poi col destro tornavano à fare gli predetti due Spezzati
fiancheggiati in dietro: & questo anco era falsissimo; la ragione,
perche quel piede che si appareggia, quello sempre dee far il Moto.
& questo si chiama Passeggio Terminato.

Ve druhé části dělají šest Spezzati, přičemž jdou po kruhu
doleva, a udělají všechny skutky a pohyby, tak jako výše.

Nel secondo tempo, faranno sei Spezzati, passeggiando in Ruota
à man sinistra, facendo tutte le Attioni, & Moti come di sopra.

Ve třetí části se kavalír točí dvěma Spezzati
doleva, pak udělá dva Passi minimi dopředu, jeden Saffice
v natáčení (fiancheggiato) anebo jeden Doppio minimo. Totéž udělá
opačně. Pak udělá doleva dvě Riprese sottopiede, dva
Trabucchetti, jeden Corinto anebo jeden Doppio dopředu, a totéž
udělá doprava opačně. Potom dělají spolu uvedené
Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu a Doppio dopředu, dvakrát,
tak jak jsem uvedl v první části.

Nel terzo tempo, il Cavaliere si voltarà con due Spezzati à
man sinistra; poi farà due Passi minimi innanzi, & un Saffice
fiancheggiato, overo un Doppio minimo: il medesimo farà
per contrario; poi al lato sinistro farà due Riprese sottopiede, due
Trabucchetti, & un Corinto, overo un Doppio innanzi: il medemo
farà al lato destro per contrario. Dopò insieme faranno i detti
Spezzati fiancheggiati in dietro, & il Doppio innanzi, due volte,
si come hò detto nel primo tempo.

Ve čtvrté části udělá dáma sama totéž, co dělal
kavalír, potom spolu Spezzati dozadu, se všemi dalšími
skutky, tak jako výše.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto
il Cavaliere; & dopò insieme gli Spezzati in dietro, con tutte l'altre
Attioni, come di sopra.

V páté a poslední části jdou po kruhu
doleva dvěma Passi minimi, dva Trabucchetti a jeden Saffice,
začínají je levou nohou. Totéž udělají opačně. Pak
dělají již zmíněné Riprese, Trabucchetti a všechny další následující pohyby,
tak jako výše. Upozorňuji, že při dělání dvou Spezzati
dělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu, se dvěma Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu. Nakonec udělají dva Passi puntati minimi
dopředu, a poklonou (Riverenza minima) tuto Spagnolettu ukončí.

Nel quinto, & ultimo tempo, passeggiaranno in Ruota al lato
sinistro, con due Passi minimi, due Trabucchetti, & un Saffice,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario; poi
faranno la predette Riprese, & Trabucchetti, con tutti gli altri Moti
sussequenti, come di sopra. Avertendo, che nel far i due Spezzati,
facciano due Saffici fiancheggiati in dietro, con due Spezzati fiancheggiati
innanzi. Ultimamente faranno due Passi puntati minimi
innanzi, et con la Riverenza minima finiranno questa Spagnoletta.

Dělá se tatáž skladba jako u Spagnoletta Nuova
na způsob Madriglia na str. 153.

Farassi la medesima Sonata della Spagnoletta Nuova
al modo di Madriglia à car. 153.

Kategorie: Nobiltà - tance