Tordiglione - ND

TORDIGLIONE1)
BALLETTO
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
COSTANZY OFFREDA
GIACOVACCI
Ušlechtilé paní Cremonské, & Římské.

TORDIGLIONE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
COSTANZA OFFREDA
GIACOVACCI
Gentildonna Cremonesa, & Romana.

Když chce kavalír začít tento tanec,
uchopí dámu za náležitou ruku s obvyklými
kavalírskými způsoby a oba dva udělají Riverenzu
grave
v šesti úderech (battute) této Sonaty a tři
Continenze semigravi, každou na tři údery (battute). Pak se procházejí
čtyřmi Spezzati gravi. Když je to provedeno, udělají doleva jednu Ripresa
sottopiede
, dva Trabucchetti a tři Passi semibrevi, každý na jeden
úder (battuta), všechny uvedené pohyby začnou levou nohou.
Tutéž Ripresu, Trabucchetti a tři Passi semibrevi udělají
opačně a v jejich závěru se pustí.

IL Cavaliere volendo principiare questo Balletto,
pigliarà la Dama per la man'ordinaria con le solite
Creanza Cavaleresche, facendo amendue la Riverenza
grave di sei battute di questa Sonata, con tre
Continenze semigravi di tre battute l'una; poi passeggiaranno con
quattro Spezzati gravi; ciò fatto, al lato sinistro faranno una Ripresa
sottopiede, due Trabucchetti, & tre Passi semibrevi d'una
battuta l'uno, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro: la
medesima Ripresa, Trabucchetti, & tre Passi semibrevi faranno
per contrario, al fin de'quali si lasciaranno.

V této další části se uchopí za pravou rukou a udělají
dva Spezzati gravi, pak se pustí s uvedenými způsoby a udělají
další dva Scorsi, nejprve doleva a pak doprava, na
způsob [písmene] S, mění si místo a v závěru oněch Spezzati
scorsi
se opět ocitnou ve výhledu. Ohnou trochu kolena, jakoby na
způsob poloviční poklony (mezza Riverenza).

In quest'altro tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Spezzati gravi; poi si lasciaranno con le dette Creanze, facendone
altri due Scorsi, prima à man sinistra, & poi à man destra, à
modo d'una S, cambiando luogo, ritrovandosi al fin d'essi Spezzati
scorsi in prospettiva, piegando un poco le ginocchia, facendo à
modo di mezza Riverenza.

První variace kavalíra.
Kavalír v této první variaci nebo části, udělá dvě Riprese
sotto piedi
, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu,
dvě Riverenze rychlé (preste), na způsob tří battute di Campanella, jeden
sotto piè doprava, a všechny uvedené Pohyby začne levou nohou. Potom
udělá dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu a Cadenzu,
skončí s levou nohou vpředu, tak jak se uvedená
variace začínala. Když si bude počínat tímto způsobem, bude to nanejvýš správně, pokud jinak
a bude se v závěru této Cadenzy nacházet opět s pravou nohou vpředu, což
někteří dělají, říkám, že řečená variace bude nanejvýš špatná. Upozorňuji,
aby se v závěru řečené Sonaty nedělala variace s Ripresou sotto
piede
a potom snížený krok (Passo) levou zvolna vpředu, protože to není
dobře. Je tedy zapotřebí počínat si způsobem, který jsem uvedl výše, protože
je stanoveno, aby variace z gagliardy byla ukončena Cadenzou.
Tutéž variaci udělá opačně.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere, à questa prima Mutanza, ò Partita, farà due Riprese
sotto piedi, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro,
due Riverenza preste, à modo di tre battute di Campanella, & un
sotto piè al destro, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro; dopò
farà due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, & la Cadenza,
restando col piè sinistro innanzi, si come hà principiata detta
Mutanza: & in questo modo facendo, andarà giustissima; altramente,
ritrovandosi al fin della Cadenza col piè destro innanzi, come
alcuni fanno, dico che detta Mutanza sarà falsissima: & averta di
non fare alla fine di detta Sonata la Mutanza con la Ripresa sotto
piede, & dopò calare il Passo sinistro adaggio innanzi, perche non
stà bene; ma bisogna che faccia nel modo che hò detto di sopra, perche
le Mutanze di Gagliarda, convien che si finiscano in Cadenza.
La medesima Mutanza farà per contrario.

První promenáda dámy.
V těch osmi taktech (tempi), kdy kavalír provádí uvedené dvě variace,
jednu ve čtyřech taktech (tempi), kterou začíná levou nohou, a tutéž
opačně, dáma se prochází dvěma Spezzati gravi,
dva ordinarii a jeden Saffice doleva. Tyto skutky
jsou dělány v tempu řečené Sonaty. Totéž udělá opačně
doprava.

Primo Passeggio della Dama.
In questi otto tempi che il Cavaliere farà le dette due Mutanze,
una di quattro tempi principiandola col piè sinistro, & la medesima
per contrario; la Dama passeggiarà con due Spezzati gravi,
due ordinarii, & un Saffice al lato sinistro. Et queste Attioni
van fatte in un tempo di detta Sonata: il medesimo farà per contrario
al lato destro.

První variace dámy.
Dáma udělá tutéž variaci jednou i druhou nohou,
jako to udělal kavalír. A v případě, že by je nedovedla udělat,
začne tedy tím, že udělá dva Passi semibrevi, zvolna (adaggio), dva Saffici
v natáčení (fiancheggiati) dovnitř. Potom se obrátí doleva dvěma Spezzati
a nakonec udělá další Saffice v natáčení (fiancheggiato)
s levým bokem dovnitř. Uvedené pohyby začíná levou nohou.
Totéž udělá opačně.

Prima Mutanza della Dama.
La Dama farà la medesima Mutanza con l'uno, & l'altro piede
si come harà fatto il Cavaliere; & in evento che non la sapesse fare,
principiarà à fare due Passi semibrevi, cioè adaggio, con due Saffici
fiancheggiati per dentro; dopò si voltarà con due Spezzati à
man sinistra; & in ultimo farà un'altro Saffice fiancheggiato col
fianco sinistro per dentro, principiando detti Moti col piè sinistro:
il medesimo farà per contrario.

První promenáda kavalíra.
Zatímco dáma dělá variaci, doleva
a doprava, on má dodržet týž pořádek při procházení
uvedenými pohyby, tak jako to dělala ona.

Primo Passeggio del Cavaliere.
Egli, mentre che la Dama farà la Mutanza, sì al lato sinistro,
come al destro, bisogna che tenga il medesimo ordine di passeggiare
con gli medesimi Moti, si come harà fatto Ella.

Druhá variace kavalíra.
Kavalír udělá dva Zoppetti s levou nohou vpředu, dvě rychlé poloviční poklony (mezze
Riverenze preste
) a jeden Groppo, uvedené pohyby začíná
levou nohou. Pravou pak udělá jeden krok ve vzduchu (passo in aria), dva Fioretti dopředu,
dva Passi minimi dozadu, dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze preste)
a jeden sotto piede pravou. Nakonec udělá levou nohou jednu poloviční poklonu (mezza
Riverenza
), jeden sotto piede a Cadenzu, skončí s levou nohou
vpředu. Totéž udělá opačně.

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere farà due Zoppetti col piè sinistro innanzi, due mezze
Riverenza preste, et un Groppo, principiando i detti Moti col piè
sinistro; poi col destro farà un passo in aria, con due Fioretti innanzi,
due Passi minimi in dietro, due mezze Riverenze preste, &
un sotto piede col destro; al fine col piè sinistro farà una mezza
Riverenza, con un sotto piede, & la Cadenza, restando col piè
sinistro innanzi: la medesima farà per contrario.

Druhá promenáda dámy.
Dáma udělá znovu tutéž promenádu jako prve, doleva
i doprava.

Secondo Passeggio della Dama.
La Dama farà di nuovo il medesimo Passeggio di prima, sì al lato
sinistro, come al destro.

Druhá variace dámy.
Ona tuto variaci začne jedním Groppo, dva Fioretti
dopředu, dva Passi minimi dozadu, dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze preste),
dva Trabucchetti, uvedené pohyby začne levou nohou.
Pak udělá dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu, začíná
pravou, a nakonec udělá Cadenzu v tempu zvuku, skončí
s levou nohou vpředu. Tutéž variaci udělá
opačně. A pokud by ji případně nedovedla udělat výše uvedeným způsobem, může
ji udělat tímto dalším důstojným způsobem. Nejprve tedy udělá doleva
dva Destici v natáčení (fiancheggiati) dovnitř a v každém
Destice se poněkud zastaví. Potom udělá jeden Groppo, dva Fioretti dopředu, poloviční poklonu
(mezza Riverenza), jeden Sottopiede a nakonec Cadenza, každý pohyb začíná
levou nohou. Tutéž variaci udělá opačně.

Seconda Mutanza della Dama.
Ella principiarà questa Mutanza con un Groppo, due Fioretti
innanzi, due Passi minimi in dietro, due mezze Riverenze preste,
con due Trabucchetti, principiando detti Moti col piè sinistro;
poi farà due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, principiando
col destro; & al fine farà la Cadenza à tempo del Suono, restando
col piè sinistro innanzi: la medesima Mutanza farà per
contrario. Et se per caso non sapesse farla nel modo predetto, potrà
farla in quest'altro modo grave, cioè. In prima al lato sinistro farà
due Destici fiancheggiati per dentro, fermandosi alquanto ad ogni
Destice. Dopò farà un Groppo, due Fioretti innanzi, mezza
Riverenza, un Sottopiede, & al fine la Cadenza, principiando
ogni Moto col piè sinistro. La medesima Mutanza farà per contrario.

Druhá promenáda kavalíra.
Kavalír udělá tutéž promenádu jako předtím, doleva
i doprava. Když je to uděláno, uchopí se levou rukou
a dělají totéž, co dělali v držení za pravou ruku,
a oba se ovšem vrátí na své místo.

Secondo Passeggio del Cavaliere.
Il Cavaliere farà il medesimo Passeggio di prima, sì al lato sinistro,
come al destro; & fatto questo, si pigliaranno per la man sinistra,
facendo il medesimo che haran fatto nel pigliar la man destra,
ritornando però ogn'uno al suo luogo.

Třetí variace kavalíra.
Kavalír v této třetí variaci udělá jednu Ripresu sottopiè
a jeden Fioretto doleva, totéž udělá opačně. Pak
udělá jeden Groppo ve výhledu, dva Passi minimi směrem (volti) doleva,
dva Fioretti dopředu, dva další Passi presti minimi dozadu,
poloviční poklonu (mezza Riverenza), jeden Sottopiede a Cadenzu,
všechny pohyby začíná levou nohou, Totéž udělá opačně.

Terza Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere in questa terza Mutanza farà una Ripresa sottopiè
& un Fioretto al lato sinistro: il medesimo farà per contrario; poi
farà un Groppo in prospettiva, due Passi minimi volti à man sinistra,
due Fioretti innanzi, due altri Passi presti minimi in dietro,
con mezza Riverenza, un Sottopiede, & la Cadenza, principiando
tutti i Moti col piè sinistro: il medesimo farà per contrario.

Třetí promenáda dámy.
Dama znovu udělá tutéž promenádu jako výše.

Terzo Passeggio della Dama.
La Dama tornarà à far il medesimo Passeggio come di sopra.

Třetí variace dámy.
Dama udělá tutéž variaci, kterou dělal kavalír,
jednou i druhou nohou.

Terza Mutanza della Dama.
La Dama farà la medesima Mutanza che harà fatta il Cavaliere,
sì con l'uno, come con l'altro piede.

Třetí promenáda kavalíra.
On se prochází doleva dvěma Passi semibrevi a dvěma
Spezzati; pak udělá jeden Groppo, dva Fioretti a jeden Saffice
s levým bokem dovnitř, uvedené pohyby začíná levou nohou.
Totéž udělá opačně.

Terzo Passeggio del Cavaliere.
Egli passeggiarà al lato sinistro con due Passi semibrevi, & due
Spezzati; poi farà un Groppo, con due Fioretti, & un Saffice
con il fianco sinistro per dentro, principiando detti Moti col piè sinistro:
il medesimo farà per contrario.

Čtvrtá variace kavalíra.
V této čtvrté a poslední variaci kavalír udělá jednu
Ripresu sotto piede doleva a jeden Fioretto, totéž udělá
opačně. Pak udělá jeden Zoppetto s levou nohou ve vzduchu vpředu,
jeden Passo ve vzduchu s pravou a Cadenzu. Potom udělá
jeden Balzetto doleva, jeden Sottopiede pravou,
toutéž udělá jeden Passo ve vzduchu, jeden další nohou levou,
dva Fioretti dopředu, jedna poloviční poklona (mezza Riverenza), jeden Sottopiede
a Cadenza, skončí s levou nohou vpředu. Totéž udělá
opačně.

Quarta Mutanza del Cavaliere.
A questa quarta, & ultima Mutanza il Cavaliere farà una
Ripresa sotto piede al lato sinistro, & un Fioretto: il medesimo farà
per contrario; poi farà un Zoppetto col piè sinistro in aria innanzi,
& un Passo in aria col destro, & la Cadenza; & dopò farà
un Balzetto al lato sinistro, un Sottopiede col destro, & con
l'istesso farà un Passo in aria, & un'altro col piè sinistro, con
due Fioretti innanzi, una mezza Riverenza, un Sottopiede, &
la Cadenza, restando col piè sinistro innanzi: la medesima farà per
contrario.

Čtvrtá promenáda dámy.
Dama stejně tak udělá tutéž promenádu jako výše.

Quarto Passeggio della Dama.
La Dama parimente farà il medesimo Passeggio come di sopra.

Čtvrtá variace dámy.
Ona udělá jeden Groppo, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi
dozadu, dva další Fioretti směrem doleva, dva další Passi
minimi
, dva Fioretti dopředu, jednu poloviční poklonu (mezza Riverenza), jeden sottopiede,
a Cadenzu, vše začíná levou nohou.
Totéž udělá pravou opačně.

Quarta Mutanza della Dama.
Ella farà un Groppo, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in
dietro, due altri Fioretti, voltandosi à man sinistra, due altri Passi
minimi, due Fioretti innanzi, una mezza Riverenza, un sottopiede,
& la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro: la
medesima farà col destro per contrario.

Čtvrtá promenáda kavalíra.
On udělá totéž co dělal ve třetí, přiblíží se k dDámě,
aniž by dělali onu poloviční (mezza) variaci spolu, v předpokladu, že by byla
nadbytečná. Tedy když oba dva ukončili variaci dámy,
a Kavalír své dvě promenády, s obvyklými kavalírskými způsoby
uchopí dámu za náležitou ruku. Spolu dělají dvě Riprese,
dva Trabucchetti a jeden Spezzato doleva, totéž
dělají opačně doprava, nejprve začínají levou nohou,
pak pravou. Nakonec dělají dva Spezzati gravi dopředu,
dva Fioretti, dva Saffici, jeden doleva a druhý
doprava, uvedené první pohyby začínají levou nohou. Když je to uděláno,
dělají dva Passi puntati semigravi a s provedením obvyklých obřadností
ukončí Riverenzou grave tento nanejvýš půvabný tanec. Upozorňuji
nedělat to, co se dělalo dříve, protože to bylo špatně. Důvodem
je, že promenády nebyly dobře, protože dělávali tři Spezzati
gravi
doleva, potom dělali další tři doprava
a dva v natáčení (fiancheggiati), kvůli tomu byly zmíněné promenády špatně, protože
neměly ukončené části skladby. Promenáda která se dělala doleva
levou, s očekáváním, že čtvrtý Spezzato, kterým začínali doprava,
ukončí onu zmíněnou část skladby. Bylo to špatně
ještě i z dalšího důvodu, protože když dělali Ripresu a dva
Trabucchetti, dělali je čtyřikrát, vždycky doleva,
a doprava nikdy. A v závěru onoho tance dělali Scorsa
a Riverenza bez jakéhokoliv pravidla (Regola). Proto říkám, že chtějí-li
dělat tento tanec, ať ho dělají způsobem, který jsem uvedl, protože tak je dělán
podle skutečného pravidla (Regola) a dokonalé teorie, a tak je nanejvýš správný.

Quarto Passeggio del Cavaliere.
Egli farà il medesimo che fece al terzo, accostandosi alla Dama,
senza far'altrimente quella mezza Mutanza insieme, atteso che era
superflua. Però, come harà finite amendue le Mutanze la Dama,
& il Cavaliere i suoi due Passeggi, con le solite Creanze Cavaleresche
pigliarà la Dama per la man'ordinaria. Insieme faranno due Riprese,
due Trabucchetti, & un Spezzato al lato sinistro: il medesimo
faranno per contrario al lato destro, principiando prima col piè sinistro,
& poi col destro. Finalmente faranno due Spezzati gravi innanzi,
con due Fioretti, & due Saffici, uno al lato sinistro, l'altro
al destro, principiando detti primi Moti col piè sinistro. Ciò fatto,
faranno due Passi puntati semigravi, & con far le solite cerimonie
finiranno con la Riverenza grave questo gratiosissimo Ballo. Avertendo
di non farlo come si faceva prima, perche era falso; la ragione
è, che gli Passeggi non andavano bene, perche facevano tre Spezzati
gravi al lato sinistro, & dopò ne facevano tre altri al lato destro, &
due fiancheggiati; & per questo eran detti Passeggi falsi, perche
non finivano al tempo della Sonata il Passeggio che si faceva al lato
sinistro, atteso che col quarto Spezzato che principiavano al lato destro,
con quello finivano il detto tempo della Sonata. Per quest'altra
ragione anco era falso, che quando facevano la Ripresa, & due
Trabucchetti, li facevano quattro volte, & sempre al lato sinistro,
& al destro mai; & al finir il detto Ballo facevano una Scorsa
con la Riverenza senza nessuna Regola. Però dico, che volendo
far questo Ballo, lo facciano nel modo come hò detto, perche è fatto
con vera Regola, & con perfetta Theorica, & è giustissimo.

1) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Nobiltà - tance