Torneo Amoroso - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Torneo Amoroso

BALLETTO UPRAVENÝ AUTOREM, ZVANÝ
Torneo Amoroso, tančí se ve dvou.
Pro nanejvýš význačnou paní, paní Annu Visconte
a Arconata.

BALLETTO CORRETTO DELL'AUTTORE DETTO IL
Torneo Amoroso si balla in due.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Anna Visconte
è Arconata.

PRVNÍ ČÁST.
Nacházejí se naproti, jak lze vidět na předloženém obrázku, spolu udělají
.Rx. grave, dva .SP. a jeden .S. v točení doleva
touto nohou, uchopí se za ruku, udělají dvě .P*.
pravou nohou, dva .P. gravi a jeden .S. a jdou dopředu. Dvě .Cc.
doleva a doprava, pustí se a udělají dva .S., poběží (scorrendo)
a dáma zamíří doprava, kavalír doleva, a vrátí se do čela
tance, pak se uchopí za ruku.

PRIMA PARTE.
SI fermeranno all'incontro, come si vede nel presente dissegno è faranno
insieme la .Rx. grave, due .SP. è uno .S. intorno alla sinistra
con esso piede, e pigliaranno la mano, è faranno duoi .P*. col
piè destro, è due .P. gravi, & uno .S. andando innanzi. due .Cc.
alla sinistra, & alla destra. si lasciano, e fanno due .S. e scorrendo
la dama si rivolgerà alla destra, & il cavaliero alla sinistra tornando in capo
del ballo. poi pigliano la mano.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají dvě .P*. a dva .S. levou, jdou dopředu a pustí se v úpatí
tance, dva .P. gravi a jeden .S. levou s výměnou místa,
otočí se tváří k sobě a udělají dvě .R. doprava a doleva,
ještě jednou udělají totéž pravou nohou, vrátí se na své místo
a .R. udělají doleva a doprava.

SECONDA PARTE.
FAranno due .P*. è due .S. col sinistro andando innanzi. e si lasciano à piè
del ballo, è due .P. gravi è un .S. col sinistro, passando l'uno al luogo dell'altro,
e volgendosi à faccia à faccia si fanno due .R. alla destra, è alla sinistra,
e si torna à fare'l medesimo col piè destro, tornando al suo luogo, & le
.R. si fanno alla sinistra & alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Uchopí se za ruku, s malou úklonou, udělají dva .P. gravi a jeden .S.
levou, pak další dva .P. a .S. pravou, jdou
doprava po kruhu a vrátí se na své místo. Pustí se, udělají
dva .SP. a jeden .S. pravou, dáma půjde do čela, kavalír do
úpatí tance, a otočí se tváří v tvář.

TERZA PARTE.
PIgliano la mano con un poco d'inchino, e fanno due .P. gravi, & un .S.
col sinistro. poi altre due .P. è il .S. col piè destro, girando attorno alla
destra mano à modo d'un circolo, e tornando al suo luogo. si lasciano, è fanno
due .SP. è un .S. col destro, andando la dama in capo, & il cavaliero à
piè del ballo, e volgendosi à faccia à faccia.

ČTVRTÁ ČÁST.
Udělají spolu naproti čtyři .P*., kavalír udělá levou,
dáma další, on udělá další pravou a dáma udělá totéž.
Pak kavalír udělá jeden .D. dopředu a dama další, spolu pak udělají dva
.S. v točení doleva a trochu se od sebe vzdálí.

QUARTA PARTE.
FAranno insieme all'incontro quattro .P*. il cavaliero ne fà un col sinistro,
è la dama un'altro, egli fa l'altro col piè destro, è la dama fa'l medesimo; il
cavaliero fa poi un .D. innanzi, e la dama un'altro, e fanno poi insieme due
.S. attorno alla sinistra allontanandosi un poco l'uno dall'altro.

PÁTÁ ČÁST.
Kavalír udělá stranou doleva touto nohou dva .SP., jeden .S. a
poloviční (meza) .Rx. pravou, dáma udělá totéž. Kavalír pak ještě jednou udělá
totéž doprava touto nohou a dáma pak udělá totéž.

QUINTA PARTE.
IL Cavaliero farà per fianco alla sinistra con esso piede due .SP. & un .S. è
la meza .Rx. col destro, è la dama fa'l medesimo. il cavaliero torna à fare altretanto
alla destra con esso piede poi la dama fa'l medesimo.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace sonaty.
Spolu udělají osm .SP., čtyři v točení doleva touto nohou a další
čtyři v točení doprava, na způsob dvou kruhů, a skončí proti sobě.
Pak udělají dalších osm .SP. brevi, dvěma půjdou dopředu proti sobě a tlesknou
spolu pravou rukou, pak udělají další dva, zamíří doleva a vymění si místa,
totéž pak udělají ještě jednou, tlesknou levou rukou,
zamíří doprava a vrátí se na své místo.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAranno insieme otto .SP. quattro intorno alla sinistra con esso piede è gli altri
quattro attorno alla destra à modo di due circoli voltandosi all'incontro;
fanno poi altri otto .SP. brevi, due andando innanzi, l'un contra l'altro battendo
la man destra insieme, ne fanno poi altri due passando l'uno al luogo
dell'altro, e volgendo alla sinistra, si fa altretanto toccando la man sinistra, e
volgendo poi alla destra ritornano al suo luogo.

SEDMÁ ČÁST.
Variace skladby.
Spolu naproti udělají čtyři .SP., pak čtyři .Cc. brevi, jednu
doleva s tlesknutím pravé ruky, další doprava a tlesknou druhou rukou.
Tleskání udělají pětkrát, vždycky nahoře, a poslední dva
obráceně, ty se dělají trochu rychleji, zůstávají přitom
na svém místě, uchopí se oběma rukama nahoře a zůstanou
stát.

SETTIMA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAranno insieme all'incontro quattro .SP. è poi quattro .Cc. brevi una alla
sinistra, battendo la man destra, l'altra alla destra battendo essa mano da roverscio,
& queste battute di mani si fanno cinque volte tutte alte, & le due ultime
il reversio, è il pigliare delle mani si fanno un poco più presto fermandosi
al suo loco con amendue le mani pigliando insieme alto stando un poco
fermato.

OSMÁ ČÁST.
Variace sonaty v gagliardě.
Udělají spolu .Rx. a dvě .Cc. gravi, pak se uchopí pravou paží a udělají
čtvery cinque .P. levou, dvakrát v točení doprava, vrátí se
na své místo, pustí se a udělají další dva v točení doleva.

OTTAVA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme la .Rx. è due .Cc. gravi; poi pigliano il braccio destro, è fanno
quattro volte li cinque .P. col sinistro due volte attorno alla destra, tornando
al suo luogo si lasciano, è fanno gli altri due attorno alla sinistra.

DEVÁTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Spolu udělají proti sobě levou čtyři .SP., když udělají dva, on uchopí
levou ruku dámy a udělají další dva, a pak zamíří doprava a půjdou
dvěma .S. do čela tance. Dáma místo uvedených
.P. vždy poběží. Pustí se naproti, kde začali
tančit. Pak udělají dva .SP. dozadu, levou a pravou, v natáčení (fiancheggiando),
jeden .S. dopředu touto nohou, totéž se pak udělá pravou. Pak spolu udělají
.Rx. a ukončí tanec s půvabem a elegancí.

NONA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAranno insieme all'incontro col sinistro quattro .SP. doppo fatti li due, si piglia
la mano sinistra della dama, & si fanno gli altri due, e poi due .S. andando
in capo del ballo e rivolgendo alla destra. la dama in cambio delli detti
.P. va sempre scorrendo, è si lasciano all'incontro, dove s'è cominciato'l
ballo. poi fanno due .SP. indietro col sinistro, è col destro fiancheggiando
un .S. innanzi con esso piede si fa poi il medesimo col destro. poscia faranno
insieme la .Rx. dando fine al ballo con gratia.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou Torneo amoroso. První tři části
se dělají každá dvakrát, pak se uvedené tři části opakují a udělají ještě dvakrát,
čtvrtá se dělá dvakrát, pátá se dělá dvakrát, šestá se dělá dvakrát, sedmá
dvakrát, gagliarda dvakrát, devátá se dělá dvakrát, a poslední
část se dělá také dvakrát, a tím tento Torneo končí.

La Musica della sonata con l'intavolatura di liuto del Torneo amoroso. Le prime tre parti
si fanno due volte per parte, poi si tornano à far altre due volte, le dette tre parti, la
quarta si fa due volte, la quinta si fa due volte, la sesta si fa due volte, la settima
due volte, la gagliarda due volte, la nona si fa due volte, et l'ultima
parte si fa anch'essa due volte, & si finisce il detto Torneo.

Kategorie: Negri - tance