Villanico - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Villanico

BALLETTO VE ČTYŘECH, ZVANÝ VILLANICCO,
přimeřený autorově způsobu, tančí dva kavalíři a dvě dámy.
Pro slovutnou paní, paní Aluigii Doria a Marina,
Markýzu di Castel Nuovo.

BALLETTO A QUATTRO DETTO IL VILLANICCO,
messo in uso dall'Auttore, ballano due Cavalieri, & due dame.
In gratia dell'Illustrissima Signora, la Signora Aluigia Doria è Marina,
Marchesa di Castel Nuovo.

PRVTNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí ve čtyřúhelníku uprostřed tance, jak lze vidět
na obrázku, a dělají spolu .Rx. grave, tři .S., jimiž jdou v točení
doleva, začínají zmíněnou nohou, a otočí se
tváří v tvář. Udělají čtyři .P. fermi in saltino pravou nohou,
dva fioretti .SP., jeden .S. v točení doprava touto nohou, a cadenza
levou.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano in quadrangolo in mezo'l ballo, come si vede
nelle figure; e fanno insieme la .Rx. grave, tre .S. andando intorno
à man sinistra cominciando col detto piede, e voltandosi à
faccia à faccia si fanno quattro .P. fermi in saltino co'l piè destro,
due fioretti .SP. uno .S. intorno alla destra con esso piede, e la cadenza col
sinistro.

DRUHÁ ČÁST.
Všichni spolu udělají pět .S. v kroužení dokola doleva, otočí se tváří
k sobě a udělají čtyři .P. fermi in saltino pravou nohou, dva .SP.
a jeden .S. v točení doprava touto nohou. Upozorňuji, že se mají vždycky
otočit tváří k sobě, a že když se uchopí za paži a když se pouštějí, má se vždy
udělat malá úklona.

SECONDA PARTE.
TUtti insieme fanno cinque .S. attorno alla sinistra, e voltandosi à faccia à
faccia fanno i quattro .P. fermi in saltino co'l piè destro, è due .SP. &
uno .S. intorno alla destra con esso piede; avvertendo che sempre han da
voltarsi à faccia à faccia, nel pigliarsi'l braccio, e nel lasciarlo s'ha sempre da
far un poco d'inchino.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři sami udělají proti sobě dva .P. gravi a jeden .S. dopředu levou,
jednu .P*. dozadu pravou, dvě .Cc. brevi, jednu R. doprava a cadenza
zmíněnou nohou. Udělají čtyři .P. fermi in saltino, dva .SP., jeden
.S. v točení doprava, tak jako výše touto nohou. Dámy samy udělají tutéž
variaci, kterou dělali kavalíři.

TERZA PARTE.
I Cavalieri soli fanno due .P. gravi, e uno .S. innanzi, l'uno contra l'altro co'l
sinistro uno .P*. indietro col destro, due .Cc. brevi; una R. alla destra, è cadenza
co'l detto piede, si fanno li quattro .P. fermi in saltino, due .SP. uno
.S. attorno à man destra come di sopra con esso piede, le dame sole fanno la medesima
mutanza c'hanno fatto i cavalieri.

ČTVRTÁ ČÁST.
Kavalír, který vede tanec, uchopí svou dámu za pravou paži, udělají
dva .S. v točení doprava levou nohou, vrátí se na své místo,
pustí se s malou úklonou, udělají dva .S. v točení doleva, otočí se
tváří k sobě, udělají dvě .R. doleva a doprava, dva .S. v točení
doleva. Dáma se zastaví, kavalír, který vede, uchopí druhou dámu
za pravou paži, a udělají tytéž .S. jako předtím, vrátí se na
své místo, udělají dva .S., jeden dopředu a druhý dozadu, dva .S. v točení
doleva. Tančí pak každá osoba dvakrát. Udělají jednu .R. stranou naproti,
a druhou proti další, dva .S.. Dáma, která je vpravo, udělá s dalšími
dvěma kavalíry totéž, co bylo uděláno, s každým jednou
a každý se vždy vrátí na své místo. Kavalír, který pokračuje, udělá totéž.
Poslední dáma udělá to, co se dělalo v první části, kdy byla uchopena za paži svým kavalírem.
Všichni čtyři se pak spolu uchopí za paži a udělají tutéž
část, pak uchopí další dámu a udělají zmíněnou část, a když je hotova,
všichni se vrátí na své místo.

QUARTA PARTE.
IL Cavaliero, che guida'l ballo, piglia la sua dama per lo braccio destro, è fanno
due .S. attorno à man destra col piè sinistro, e tornando al suo luogo si
lasciano con un poco d'inchino, e fanno due .S. intorno alla sinistra, e voltandosi
à faccia à faccia fanno due .R. alla sinistra, & alla destra. due .S. intorno
alla sinistra. la dama si ferma; il cavaliero, che guida piglia l'altra dama
per il braccio destro, è fanno i medesimi .S. come li primi, e tornando al
suo luogo si fanno due .S. uno innanzi, l'altro indietro, è li due .S. intorno alla
sinistra. si balla poi due volte per persona; una fanno la .R. per fianco all'incontro,
& l'altra l'uno contra l'altro li due .S. la dama, ch'e a man destra fa altretanto
con gl'altri due cavalieri, com'ha fatto'l detto una volta per ciascuno
tornando sempre ogn'uno al suo luogo il cavaliero che seguita fa'l medesimo.
L'ultima dama, come ha fatto la prima parte, cioè pigliato'l braccio al suo cavaliero
si pigliano tutti quattro insieme per lo braccio e fanno la medesima
parte poi li detti pigliano, l'altra dama, e fanno la detta parte, che s'è fatta
tornando ogn'uno al suo luogo.

PÁTÁ ČÁST.
Všichni spolu udělají dva .P. gravi a jeden .S., půjdou doleva
touto nohou a otočí se tváří k sobě, udělají dva .P. a jeden .S. doprava
a všichni se vrátí na své místo.

QUINTA PARTE.
TUtti insieme fanno due .P. gravi & uno .S. andando a man sinistra co'l
detto piede si voltano à faccia à faccia, e fanno due .P. e uno .S. alla destra
tornando al suo luogo ogn'uno.

ŠESTÁ ČÁST.
Všichni spolu udělají tutéž variaci, kterou dělali sami kavalíři a pak
dámy, totiž to, kdy se jde dopředu a vzdaluje se dozadu s tím, co
následuje, až do konce variace. Pak spolu udělají .Rx.
a tanec se krásným způsobem ukončí.

SESTA PARTE.
TUtti insieme fanno la medesima mutanza, che fecero i cavalieri soli, & poi
le dame, cioè quella de andare avanti; e ritirarsi a dietro con quello, che
seguita, fino al fine della mutanza. poi fanno insieme la .Rx. & si finisce con
bel modo'l ballo.

Tento tanec je dobrou zábavou a potěšením, chce-li jej tančit více
kavalírů a dam, má se tančit kratčeji. Všichni spolu pak mají dělat dvě první
části, potom sami kavalíři udělají třetí část, dámy udělají totéž,
kavalír, který vede tanec, uchopí svou dámu za pravou paži, a udělají
tytéž pohyby, které byly dělány v prvním tanci. Pokračuje další, který je vpravo,
udělá totéž, a tak to pak jednou udělá každý. Když je to hotovo,
všichni spolu udělají dvakrát tytéž skutky, totiž poprvé s výměnou
dámy a podruhé uchopí svou dámu, spolu udělají to,
co se dělalo v konci tohoto tance a ukončí jej elegantním způsobem.

Essendo questo ballo di buona conversatione, è piacciuto; si suol ballare con più
cavalieri; è dame; mà più breve doppo havere fatte tutti insieme le due prime
parti, e poi li cavalieri soli fatta la terza parte, & le dame fatto il medesimo, il
cavaliero, che guida il ballo, piglia la sua dama per il braccio destro, è fanno
le medesime attioni, che si sono fatte nel primo ballo; l'altro, che seguita a mano
destra fa altre tanto; & cosi fanno una volta per ciascuno poi fornite queste
fanno due volte tutti insieme le medesime attioni, cioè scambiando la prima
volta la dama; & la seconda pigliano la sua dama, è fanno insieme quello
che si è fatto nel fine del detto ballo finendolo con gentil maniera.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Villanicco. Je to jen jedna část,
a dělá se stále až do konce tance.

La musica della sonata con l'intavolatura di liuto del Villanicco. E una parte sola,
è si fa sempre fino al fine del ballo.

Kategorie: Negri - tance