Vita e Quanto Haggio - IB

VITA, E QUANTO HAGGIO
CASCARDA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ VIRGINIE BRUNA
DONATI,
Ušlechtilé paní Římské.

VITA, E QVANTO HAGGIO
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA VIRGINIA BRVNA
DONATI,
Gentildonna Romana.

Tato Cascarda začíná tak,
že osoby stojí naproti a udělají malou poklonu (Riverenza
Minima
), čtyři Seguiti spezzati v kruhu
čtyři Passi presti, dva dozadu
a dva dopředu, pak udělají dva Tranghi v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, jeden Seguito spezzato v točení
doleva, vše začínají levou nohou a Cadenzu pravou.
Tytéž Tranghi, Seguito spezzato a Cadenzu udělají
opačně.

Principiarassi questa Cascarda,
stando le persone all'incontro, doue faranno la Riuerenza
Minima, & in ruota quattro Seguiti
spezzati, con quattro Passi presti, due indietro, &
due innanzi, poi faranno due Tranghi fiancheggiati
innanzi, & un Seguito spezzato volto alla
sinistra, principiando ogni cosa col piè sinistro, & la Cadenza, col destro:
li medesimi Tranghi, & Seguito spezzato, con la Cadenza, faranno
per Contrario.

Ve druhé části udělají šest Seguiti spezzati, čtyři v kruhu,
a dva v točení doleva, pak začnou od čtyř Passi presti
uvedených výše a udělají je spolu se všemi popsanými skutky.

Nel secondo tempo, faranno sei Seguiti spezzati, quattro in ruota,
& due volti alla sinistra, poi principiando dalli quattro Passi presti
detti di sopra, faranno quelli insieme con tutte le atti ni dette.

Ve třetí části udělá muž sám dva Seguiti spezzati v točení
doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenzu, pak udělá dva
Trabuchetti gravi, jeden doleva a druhý doprava.
Potom udělají spolu čtyři Passi presti, dva dozadu a dva
dopředu a všechny skutky popsané výše.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti spezzati volti alla
sinistra, con due Passi presti innanzi, & la Cadenza, poi farà due
Trabuchetti graui, uno alla sinistra, & l'altro alla destra.
Doppò ciò insieme faranno li quattro Passi presti, due indietro, & due
innanzi con tutte le attioni dette di sopra.

Ve čtvrté části udělá dáma tutéž variaci, kterou
dělal muž ve třetí části, spolu pak udělají čtyři Passi
presti
dozadu a dopředu, a všechny uvedené skutky.

Nel quarto tempo, la Dama farà la medesima mutanza quale harà
fattal Huomo nel terzo tempo: poi insieme faranno li quattro Passi
presti indietro, & innanzi, con tutte le attioni dette.

V páté části udělají spolu dva Doppii presti, jeden doleva,
začínají levou, druhý doprava od pravé nohy
a dva Trabuchetti gravi. Pak udělají čtyři
Passi presti, dva dozadu a dva dopředu, a další
skutky, kterou dělali v dalších variacích. Nakonec
se mají opět nacházet naproti sobě, tak jako
na začátku řečené Cascardy,
tu ukončí tím, že udělají
poklonu mimo hudbu.

Nel quinto tempo, faranno insieme due Doppij presti, uno alla sinistra,
principiando col sinistro, & l'altro alla destra, principiandolo
col destra, con due Trabuchetti graui; Poi faranno li quattro
Passi presti, due indietro, & due innanzi con le altre
attioni fatte all'altre Mutanze; al fin delle quali
si haueranno da ritrouar' all'incontro, come
stauano nel principio di detta Cascarda,
la quale finiranno facendo
contra tempo la
Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance