002 - Tabulka zkratek

Tabulka zkrácených jmen, která já1) mám ve zvyku připisovat k poklonám & krokům, & pohybům
které se dějí v tancích.

Tavola de'nomi brevi, ch'io soglio attribuire alle Riverenze & a'passi, & movimenti
che intervengono ne i balli.

Nejprve poklony (Riverenze) se rozumí jako zkratka .Rx.
continenze jako .Cc.
passi puntati jako .P*. s puntíkem.2)
seguiti finti jako .SF.
seguiti ordinarii jako .S.
doppi jako .D.
riprese jako .R.
seguiti scorsi jako .SC.
passi gravi jako .P.
fioretti spezzati jako .SP.3)
trabucchetti jako .T.
fioretti in saltino (fioretti ve skůčku) jako .F.

Prima le Riverenze s'intendono per un' Rx tagliata.
Le continenze per un .Cc.
Li passi puntati per un' .P*. col punto.
Li seguiti finti per un' .SF.
Li seguiti ordinarij per un' .S.
Li doppi per un' .D.
Le riprese per un' .R.
Li seguiti scorsi per un .SC.
Li passi gravi per un' .P.
Li fioretti spezzati per un' .SP.
Li trabucchetti per un' .T.
Li fioretti in saltino per un' .F.

Jsou tři druhy poklon (Riverenze), totiž grave, minima a semiminima.

Jsou dva druhy continenze: grave a minima.

Puntate jsou dvě: grave a minima.

Jsou tři druhy kroků (passi): gravi, minimi a ve skůčku (in saltino).

Je osm sledů kroků (seguiti): gravi finti al tordiglione, grave, ordinarii, s pozvednutou nohou (co'l piede alto),
spezzati, scorsi, spezzati al Canario a battuti al Canario.

Dvojkroky (doppi) jsou dva: grave a minimo.

Riprese jsou čtyři: grave, in sotto piede, minima a minuita.

Trabucchetti jsou dva: gravi a minimi.

Jsou čtyři druhy fioretti: spezzati gravi, spezzati minimi, velký ve skůčku (in saltino grave) a malý ve skůčku (in saltino minimo).

Tre sono le sorti delle Riverenze, cioè.
Grave, minima, & semiminima.

Due sono le sorti delle continenze.
Grave, & minima.

Due quelle delle puntate.
Grave, & minima.

Tre sono le sorti de i passi.
Gravi, minimi, & in saltino.

Otto sono li seguiti.
Gravi finti al tordiglione, grave, ordinarij, co'l piede alto,
spezzati, scorsi, spezzati al Canario, & battuti al Canario.

Due li doppi.
Grave, & minimo.

Quattro sono le riprese.
Grave e in sotto piede, minima, & minuita.

Due sono li trabucchetti.
Gravi, & minimi.

Quattro sono le sorti de fioretti.
Spezzati gravi, spezzati minimi, in saltino grave, & in saltino minimo.

Nyní se všem těmto názvům budeme věnovat na příslušných místech a učit se, jak je
uložit do paměti. Zároveň budeme hovořit o významu těchto názvů
a jejich skutečném účinku, aby si bylo možno osvojit jejich provádení vynikajím způsobem.
Neboť nestačí znát jen poklony (riverenze) a kroky (passi), pohyby a skutky.

Je třeba mít v paměti také tempo hudby, tančit v tempu, s půvabem (gratia)
a mírou (misura), tělo ať je vzpřímené a rovné, všechny další pohyby
ať jsou provedeny způsobem krásným a nanejvýš ušlechtilým, se vznešenými
a elegantními gesty, s plnou vážností a respektováním tempa. Chodit se má
v tempu a stále být v tempu.

Hora di tutti questi nomi ne trattaremo à suoi luoghi; insegnando, quali debbano
mandarsi à memoria, & in un'istesso tempo trattando della qualità del nome,
è del vero effetto d'essi, accioche l'huomo se ne possa far'eccellente possessore;
oltra di ciò, non bastando à saper le riverenze i passi i movimenti è l'attioni.

Bisogna anco havere à memoria il tempo del suono, del ballare à tempo, è con gratia
è misura, si che la persona stia dritta, & falda, è tutti gli altri suoi movimentti
siano con bella, e gentilissima maniera, accioche ella si mostri con gesto nobile,
è signorile, & insieme pieno di gravità con aspettare il tempo, andar' col
tempo, è star' col tempo.

1) Já v tomto případě znamená Cesare Negri.

2) V originále je puntík na velkým písmenem P, v přepisech bývá použita hvězdička.

3) Lze se domnívat, že jde o Seguiti spezzati, neboť Seguiti spezzati patří u Carosa k nejpoužívanějším krokům.

Kategorie: Negri - Regole 3