02 - Riverenza grave - ND

PRAVIDLO DRUHÉ.
O poklonách (Riverenze), a nejprve té důstojné (grave), která se dělá
v šesti úderech (battute).

REGOLA SECONDA.
Delle Riverenze, e prima della Grave fatta
in sei battute.

D. Nikdy jsem, můj pane Mistře, neslyšel od žádné jiné osoby
takové poučení, jaké jste mi dal vy; a bezesporu vám povím,
že se mi nadevše líbilo, nechtěl bych vás tedy
ponechat v domnění, že vznikla nějaká pochybnost, nakolik je mi
můj život drahý. Prosím vás tedy, abyste mi poskytl pravidlo, jak by se měla
dělat důstojná poklona (Riverenza grave).

D. NON hò Sig. Maestro mio mai da persona alcuna altra inteso
tale ammaestramento, ch'ella m'hà dato; le dico certo,
che m'è piaciuto oltre à modo; però non vorrei, che
vi fosse restato di spianarmi un cosi fatto dubbio, per quanto hò caro
la mia vita; onde la prego, che mi dia una regola, come debbe
far la Riverenza grave.

M. Věz, můj drahý učedníku, že pravidlo (regola), jak dělat důstojnou poklonu (Riverenza grave),
kterážto je v tanci zvaném Bassa, & Alta, & a dalším
tanci zvaném Tordiglione, se dělá po dobu (tempo) šesti úderů (battute) tak, že
tělo a nohy se drží dobře rovné1), prostředek levé nohy je více vpředu
než pravá, natolik, aby špička pravé nohy byla rovně v páru
s prázdným místem (vano) levé nohy; nohy jsou od sebe vzdáleny
zhruba čtyři palce (dita). A doporučuji, ať jsou špičky nohou dobře rovné a ať
směřují k dámě, nebo kterékoli jiné osobě, vůči níž ji budeš dělat.
Ať v tanci nebo mimo tanec, pamatuj, abys nedělal to, co obvykle
dělají všichni ostatní, že jedna noha míří na Sirocco a druhá do
Tramontany, takže vypadají, že mají nohy od přirozenosti pokroucené,
což vytváří ten nejošklivější dojem. Ale protože se tato Riverenza
nedělá jen v těchto dvou tancích (Balli), je zapotřebí, abys v začátku jejich znění
pozvedl trochu špičku levé nohy, která se nachází
vpředu, a pak ji táhl rovně dozadu, v tempu dvou úderů (battute)
hudby, dbej pak, když táhneš levou nohu dozadu, aby byla
její špička v páru s patou pravé, drž ji rovně na zemi,
a špičku nepozvedej nad patu. A nedělej špičkou nohy to,
abys ji táhl příliš dozadu, ani zeširoka, jak
to dělávají někteří, kteří se rozkročí natolik, že vypadají
jako by chtěli močit, ani není třeba zakřižovat řečenou nohu dozadu
za pravou, protože všechny tyto způsoby skýtají okolostojícím pohled nanejvýš ošklivý.
Poté, co je to uděláno, ohni trochu a s půvabem kolena
a pozvedni patu levé nohy; když nohu táhneš dozadu,
dáváš trochu dozadu i tělo (vita) a kolena trochu rozšíříš;
když se ohnou, máš hlavu stále vztyčenou; toto se děje
v průběhu dalších dvou úderů (battute) hudby. Konečně za třetí
se musíš vzpřímit v tempu dalších dvou úderů (battute) a navrátíš také levou nohu
špičkou na prázdné místo (vano) u pravé nohy, abys mohl udělat
pohyb dvou Continenze. Tímto způsobem se má dělat Riverenza
grave
, rozdělená do šesti úderů (battute). Varuj se dělat řečenou poklonu
obrácen s výhledem na okolostojící, jak mají někteří ve zvyku,
a zdravit je nebo některou další osobu mimo tanec, protože
tento způsob vzbuzuje dojem, že dotyčný pohrdá dámou, s níž tančí;
tento způsob zůstal u Židů. Ovšem ta osoba, které hodláš prokázat poctu,
má být každým činem stále respektována a ctěna;
je třeba vystříhat se pohybů dělaných jiným způsobem.
Všechny poklony (Riverenze) se mají vždy dělat řečenou levou nohou, protože
ta je branou vstupu do paláce a je to ona, kterou se
má vycházet. Takže když se ty nebo někdo jiný chce pustit do
konání tance (Ballo), ten se začíná důstojnou poklonou (Riverenza grave) a musí se
tou nohou se stejnou důstojností a mírou (misura) ukončit. Podobně se říká, zda
se dělá dlouhá (lunga), nebo krátká (breve), neboť kdyby to bylo děláno jinak, nebyl by tanec správný.

M. Sappi, caro il mio discepolo, che la regola di far la Riverenza grave,
la quale và ad un Ballo chiamato Bassa, & Alta, & ad un'altro
Ballo detto Tordiglione, si fà nel tempo di sei battute, tenendo ben
distesa la vita, & le gambe, con la metà del piè sinistro più innanzi
del destro, tanto che la punta del detto piè destro sia al diritto paro
del vano del piè sinistro, lontano l'un piè dall'altro quattro dita in
circa; avertendo, che le punte de'piedi stieno ben diritte, & volte
in prospettiva alla Dama, od à qualunque altra persona, che la farai,
sia ballando, ò fuor de balli, e pon mente di non fare, come generalmente
fanno tutti, che l'un piede mira à Sirocco, & l'altro à
Tramontana, che paion, che habbiano naturalmente i piè storti, &
questo genera bruttissima vista. Ma perche questa Riverenza non
si fà se non solo à questi due Balli, bisogna, che nel principio delle sonate
loro tu alzi un poco la punta del piè sinistro, che troverai haver
innanzi, e poi lo tiri per dritta linea in dietro, al tempo di due battute
di Musica, dopo averti, che nel tirare in dietro il piè sinistro, sia la
punta sua al paro del calcagno del destro, tenendolo spianato in terra,
e non punto elevato dalla parte del calcagno; & che non la facci
con la punta del piè, nè meno lo tiri troppo indietro, nè l'allarghi, come
sogliono fare certi, i quali con allargar troppo le ginocchia, paion
che vogliono orinare, nè men bisogna incrocechiar il predetto piè dietro
al destro, perche tutte queste maniere fan bruttissima vista à circostanti.
Poi ciò fatto, piegherai un poco le ginocchia gratiosamente,
& alzerai il calcagno del piede sinistro; & nel tirare indietro il
piede, tirarai un poco indietro la vita, allargando alquanto le ginocchia,
& nel piegarle con la testa sempre alta; & à questo bisogna
vi corrano altre due battute di Musica. Nel terzo, & ultimo
tu dei alzarti à tempo d'altre due battute, tornando pure il piè sinistro
con la punta al vano del piè destro, acciò possa egli succedere à fare
il moto delle due Continenze; & in questo modo hà da farsi la Riverenza
grave, divisa in sei battute: avertirai di non far detta Riverenza
volto con la prospettiva à circostanti, con salutarli, si come si
soleva già fare, ò con qual si voglia altra persona fuor del Ballo, perche
in quel modo par che si disprezzi la Dama con cui si balla, &
questo uso è restato à gli Hebrei. Però con ogni effetto si deve sempre
honorare, & riverire quella persona la qual tu intendi d'honorare,
& di riverire, & fuggire il moto fatto à quell'altra maniera:
e sempre tutte le Riverenze si debbon fare col detto piè sinistro, perche
quella è la porta d'entrare nel Palazzo, & è la medesima che si
vuol tenere in uscirne. Cosi quando tu, od altri, che si metterà à
fare questo Ballo, il comincierà con la Riverenza grave, & deve con
quel piè, & con quella gravità, e misura finirlo; e'l simile si dice se la
farà lunga, ò breve, percioche facendo altrimente sarà falso il Ballo.

1) Disteso je zároveň natažený i uvolněný.

Kategorie: Nobiltà - Regole