07 - Campanella

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola VII z Trattato Secondo

REGOLA VII.
O způsobu, jímž se učí campanella ve třech různých stylech, jak lze vidět na
předloženém obrázku.

REGOLA VII.
Del modo d'imparare la campanella in tre maniere differenti, come si vede nel
presente disegno.

Campanella se dělá s levou nohou vpředu, ta se pak zanoží,
a na tutéž dobu (tempo) se udělá skůček pravou nohou - a to
je jeden úder zvonku (battuta di Campanella). Pak se s přednožením levé udělá
další skůček, a to je druhý úder (battuta). Tak se postupně pokračuje,
s půvabem a elegancí se udělá pět úderů (battute) s cadenzou,
levou nohou dozadu stále v rovné linii. Stejně se to dělá i pravou nohou
a stejným způsobem se dělají i v točení.

LA Campanella, si fà con il piede sinistro, innanzi poi tirandolo
indietro, e tutto à un tempo si fà un saltino col piede destro, e questa
è una battuta di Campanella, poi spingendo il sinistro innanzi, si fà
un'altro saltino, & questa è un'altra battuta; cosi seguendo di man'
in mano; si faranno con gratia le cinque battute con la cadenza, co'l
pie sinistro indietro sempre à dritta linea, si fà altretanto con la gamba destra,
& col'l medesimo ordine si fanno ancora intorno.

Druhá se udělá tak, že se stojí s pravou nohou vzadu a tou se pak dělají tři výsuny (botte)
dopředu a dozadu1), pak se udělá výsun (botta) dopředu levou a cadenza
řečenou nohou, a to je pět úderů (botte).

La seconda si fà stando co'l piede destro indietro, & con essa poi si fanno tre botte
innanzi, è indietro, poi si fà una botta innanzi co'l sinistro, & la cadenza col
detto piede sono cinque botte.

Třetí způsob se dělá tak, že se stojí s pravou vzadu, touto nohou se udělají tři výsuny (botte)
s křížením pravé nohy za levou, jeden dozadu, jeden dopředu
a další dozadu. Jeden sottopiede řečenou [nohou], jeden výsun (botta) dopředu levou
a cadenza touto nohou, to je pět výsunů (botte), se skutky uvedenými výše.
Nohy jsou pevně na zemi, stojí se vždy hrdě (gagliardo)2) s pružnými koleny. Tato
upozornění poslouží při mnohých věcech, které se týkají vědy tančení
gagliardy i dalších tanců (balletti).

Nel terzo modo si fà stando col destro indietro, & con esso piede si fanno tre botte
incrociando la gamba destra alla sinistra, uno indietro, & uno innanzi, &
l'altro indietro; Un sotto piede col detto; Una botta innanzi col sinistro, & la
cadenza con esso piede, sono cinque botte, con le attioni dette di sopra, ponendo
ben fermi li piedi in terra, stando sempre gagliardo sù le ginocchia. Questi
avvertimenti seruiranno à molte cose, che intervengono nella scienza del ballare
alla gagliarda, & altri balletti.

1) Tady pravděpodobně chybí ještě jednou pravou dopředu.

2) Gagliardo má v italštině množství pěkných významů: bujarý, silný, statný, švarný, urostlý, mužný.

Kategorie: Negri - Regole 2