08 - Fioretto

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola VIII z Trattato Secondo

REGOLA VIII.
O způsobu, jak dělat fioretto, a nejprve fioretto ordinario, jak lze vidět
na předloženém obrázku.

REGOLA VIII.
Del modo di fare il fioretto, & prima del fioretto ordinario, come si vede
nel presente dissegno.

Fioretto ordinario se má udělat tímto způsobem: stojí se s nohou levou
vpředu výše (alto), udělá se skůček dopředu s oběma
nohama na zemi téměř v páru, vzdáleně na dva prsty jedna od druhé. Udělá se
další krůček levou nohou a pravá se pozvedne vpředu se
skůčkem; toto je jeden fioretto. Totéž se udělá, když se začíná pravou,
a to je další fioretto. Takto se pokračuje postupně v rovné linii a udělá se jich tolik,
kolik je zapotřebí. Tento fioretto je ve třech úderech (botte) a udělá se v jedné battuta
minima
1). Stejným způsobem se dělají i dozadu, v točení a také
stranou. Když se dělají stranou doleva, dává se pravá noha do páru
k levé opačně, když se dělají doprava, dává se levá do páru
k pravé. Zmíněné fioretti se dělají na čtyři způsoby, první se dělá tak, jak bylo
uvedeno výše.

IL fioretto ordinario si hà da fare in questo modo stando col piede sinistro
innanzi alto, si farà un saltino innanzi ponendo amendue li
piedi in terra quasi al pari, discosto due dita l'uno dall'altro. Si fà
un'altro passetto col piede sinistro, alzando il destro innanzi con
un saltino; questo è un fioretto; Si farà il medesimo cominciando co'l destro,
& è un'altro fioretto. Così seguendo di mano in mano à dritta linea se ne faranno
quanti faranno bisogno, questo fioretto, è tre botte si farà in una battuta
minima. Co'l medesimo ordine si fanno ancora indietro, & intorno è poi per
fianco. Quando si faranno al fianco sinistro si butterà il piede destro al pari di
esso sinistro per contrario: come si fanno alla destra si butterà il sinistro al pari
del destro. Li detti fioretti si fanno in quattro modi, nel primo si fà come si è
detto di sopra.

Při druhém se dělají stejným způsobem, ale při dělání prvního skůčku dopředu
nohou levou se vystřihne capriola řezaná (spezzata). A protože jsou to čtyři údery (botte),
dělají se trochu rychleji a lehounce.

Nel secondo si fanno col medesimo ordine, mà nel fare il primo saltino innanzi
col piede sinistro si spicca una capriuola spezzata; Et perche sono quattro botte,
si fanno un poco più presto e leggiermente.

Při třetím způsobu se to udělá stejným způsobem, ale dělají se malé a droboučké krůčky.
Protože je to pět úderů (botte) na stejnou dobu (tempo), dělají se s velkou
hbitostí.

Nel terzo modo si fà col medesimo ordine; ma si fanno li passetti piccioli, & minuti.
Perche sono cinque botte nel medesimo tempo; si fanno con grande
prestezza.

Ve čtvrtém způsobu se dělá jiný druh kroků na způsob fioretto. Stojí se s levou nohou
vpředu pozvednutou, udělá se skůček s touto pozvednutou nohou, pak se udělá jeden krok dopředu
ve skůčku a pozvedne se pravá noha. Pravou se udělá totéž, co se
dělalo levou, a takto pokračují všechny další ve skůčku dopředu, jsou to
dva údery (botte) pro jednu nohu.

Nel quarto modo si fà un'altra sorte di passi, a modo di fioretto, stando col piè sinistro
innanzi alto, si farà un saltino col detto piede alto, poi si fà un passo innanzi
in saltino, alzando il piè destro; il medesimo si fà co'l destro come si è
fatto col sinistro, & così si vanno seguitando tutti in saltino innanzi, & sono
due botte per piede.

1) Battuta minima může být půlová doba, ale taky nemusí.

Kategorie: Negri - Regole 2