13 - Cinquepassi in contratempo

PRAVIDLO XIII.
O pětikrocích (cinque passi) proti tempu (in contratempo) s házením nohy dopředu a dozadu.1)

REGOLA XIII.
Delli cinque passi in contratempo buttando il piede innanzi, & indietro.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu, udělá se
jeden fioretto proti tempu (in contratempo) pravou s pozvednutím levé
a tou se udělá přednožení a zanožení.
Zmíněnou se udělá jeden sotto piede s pozvednutím pravé vpředu,
a cadenza levou. Podle tohoto pořádku se dělají
i v točení. Zmíněné kroky se dělají na pět způsobů, první tak, jak
bylo řečeno.

SI fanno in questo modo stando col piè sinistro innanzi; si farà
un'fioretto in contratempo col destro alzando il sinistro, &
con esso si faranno due botte, una innanzi, l'altra indietro, &
co'l detto si farà un sotto piede levando il destro innanzi; e la
cadenza co'l sinistro, & co'l medesimo ordine, si faranno anco
intorno; li detti passi si fanno in cinque modi, Il primo come
si è detto.

Ve druhém se udělají tytéž výsuny (botte), které se udělaly na konci fioretto,
udělají se dva výsuny (botte) dopředu levou nohou a touto nohou se ukončí jako výše.
Tyto jsou v šesti úderech (botte) a dělají se hbitě.

Nel secondo si faranuo le medesima botte, che si sono fatte nel finire il fioretto,
si faranno due botte innanzi col piè sinistro, è con esso piè si finirà come di so-
Queste sono sette botte, & si fanno presto.

Ve třetím se dělají všechny výsuny (botte), které byly dělány v pětikrocích (cinque passi) a při dělání
cadenza levou nohou se udělá capriola spezzata čtverná.
Tyto jsou v šesti úderech (botte) a dělají se hbitě.

Nel terzo. si faranno tutte le botte, che si sono fatte nelli cinque passi, & nel fare
la cadenza col piè sinistro; si farà una capriola spezzata passata quattro volte.
Queste sono sette botte, & si fanno presto.

Ve čtvrtém se udělá fioretto a jeden výsun (botta) dopředu levou nohou, pak dva skoky,
jeden na této noze, druhý na pravé, a levou jedna capriola spezzata,
čtverná, a touto cadenza. Tyto jsou v šesti úderech (botte),
a dělají se hbitě.

Nel quarto si farà il fioretto, & una botta innanzi col piè sinistro, poi due salti,
un sopra esso piè, l'altro sopra il destro, & col sinistro una capriola spezzata,
passata quattro volte, & con esso la cadenza. Queste sono sette botte, & si
fanno presto.

V pátém se udělá fioretto a dva výsuny (botte) levou nohou, jeden dopředu a druhý dozadu,
jedna capriola spezzata. Zmíněnou se dopadá na tuto nohu s pravou výše,
jeden krok dopředu a cadenza nohou levou. Tyto jsou v osmi úderech (botte),
a dělají se s větší hbitostí.

Nel quinto si farà il fioretto, & due botte col piè sinistro, una innanzi l'altra indietro
una capriola spezzata col detto cascando sopra esso piè col destro alto,
& un'passo innanzi, è la cadenza col piè sinistro. Queste sono otto botte, &
si fanno con più prestezza.

1) U tohoto pravidla Negri obrázek nemá.

Kategorie: Negri - Regole 2