17 - Seguito scorso

REGOLA XVII – SEGUITO SCORSO1)
O sledu kroků v běhu.

Tyto Seguiti scorsi se dělají na osm polovičních dob (meze battute), v osmi rychlých
drobných krocích (Passi presti minuti) tímto způsobem: tělo je vzpřímené, začít má
se má levou nebo pravou, podle toho, jak se to v tancích hodí,
a má se udělat poloviční krok dopředu lehce na špičku nohy, a dáma to má
činit tak, aby při pohybu nebylo slyšet klapání (hluk) trepek.
Tělo se nese vzpřímené, poněkud hrdě (pavoneggiarsi). Špička
levé nebo pravé nohy, tedy té, které se pohne jako první, nepůjde
do poloviny druhé, mají být od sebe vzdáleny alespoň dva palce (dita).
Na každou dobu (battuta) se tímto způsobem udělají dva rychlé krůčky (passetti presti) řečeným způsobem,
a tak se pokračuje až k číslu osm, jímž končí čtyři
čtvrťové doby (battute ordinarie). Upozorňuji, že každý se má pohybovat na nohou lehce,
a především, že dáma nemá dělat hluk trepkami, když je klade na
zem, a že se tělo nese vzpřímeně, hrdě a trochu po pavím způsobu.

Si fanno questi Seguiti scorsi in otto meze battute, & in otto Passi presti
minuti, in questo modo; Trouandosi la persona dritta, ha da cominciar'
à leuar' ò il piè sinistro, ò il destro, secondo che si conuerrà ne i
Balli; & far' vn mezo passo innanzi in punta di piede leggiermente, talche
la Dama non faccia, che nel muouersi s'oda il rumore della pianella,
& portando la persona dritta, col pauoneggiarsi alquanto; cioè, che'l
piè sinistro, ò destro che prima si mouerà, non passi la punta di quel piede
alla metà dell'altro; portandogli distanti se non due dita l'vno dall'altro:
& ad ogni battuta facendo due passetti presti nel modo detto: & così
seguendo insino al numero di otto; i quali si finiranno in quattro battute
ordinarie. Auertendo ogn'vno di muouer'i piedi leggiermente, & sopra
tutto, che la Dama non faccia rumore con le pianelle nel posargli in
terra, & di portar la persona dritta, col pauoneggiarla alquanto.

1) Trošku srozumitelnější češtinou vysvětluji způsob provedení v Encyklopedii pod heslem Scorsi.

Kategorie: Il Ballarino - Regole