22 - Seguito scorso - ND

PRAVIDLO XXII.
O Seguito Scorso, & o jeho původu.

REGOLA XXII.
Del Seguito Scorso, & della sua origine.

D. Za to, co mi Vaše milost řekla, děkuji bez konce, &
prosím vás abyste ukázal jak je dělán tento Seguito Scorso,
& odkud pochází.

D. DI quanto m'hà U.S. detto, la ringratio senza fine, & la
prego di mostrarmi come vadi fatto questo Seguito Scorso,
& dove derivi.

M. Tento pohyb se dělá deseti krůčky droboučkými, a rychlými, dělanými v tempu
jedné Breve, následujícím způsobem. Začneš zvedat nohu
levou, & dělat prostřední krok dopředu s dalšími následujícími,
stále svižně, & na špičkách nohou; s doporučením, že Dáma
v jejich dělání, neměl by být slyšet žádný hluk trepek, & poneseš si
tělo vzpřímené, & ať se nechodí špičkou nohy levé doprostřed
pravé, vedouce je vzdáleně ne dva prsty jedné od druhé;
& toto ona1) má dělat až k počtu řečených deseti krůčků; &
tímto způsobem se dělají. A protože tyto krůčky se dělají rychle
běžíce sálem, nebo jiným místem kde se tančí, z tohoto důvodu je nazýván
Seguito Scorso, protože se dělá běžíce2).

M. Questo moto si fà con dieci passettini minuti, e presti, fatti à tempo
d'una Breve, nel seguente modo. Tu dei cominciar alzar il piè
sinistro, & fare un mezzo passo innanzi con gli altri sussequenti,
sempre agilmente, & in punta di piedi; avertendo, che la Dama
nel farli, non faccia sentir niente il rumor delle pianelle, & porti
la persona dritta, & non passi con la punta del piè sinistro la metà
del destro, portandoli distanti se non due dita l'un dall'altro;
& questo ella hà da fare sino al numero de detti dieci passetti; &
in questo modo và fatto. Et perche questi passetti si fanno presti
correndo per sala, od altro luogo ove si balli, per questa ragione è dimandato
Seguito Scorso, perche si fà scorrendo.

1) Opravdu je tam ona (ella). Ale tato doporučení platí pro všechny.

2) Čistě pro pořádek – jde o tvar odvozený od slovesa scorrere, což dnes znamená uběhnout, plynout, kanout, listovat, běžně prohlédnout, běžně projít. Ale tady jde opravdu o běh – dříve byl použit tvar slovesa correre a to je opravdu běhat, běžet.

Kategorie: Nobiltà - Regole