25 - Doppio all'Italiana - ND

REGOLA XXV.
O Dvojkroku po Italsku, & odkud pochází.

REGOLA XXV.
Del Doppio all'Italiana, & dove derivi.

D. NYNÍ rozumím té věci, jen pokračujte.

D. HOR capisco la cosa, seguite pure.

M. Dvojkrok (Doppio) po Italsku se pak dělá v prostoru čtyř úderů (battute)
Hudby, děláním tří kroků, začínajíce si nohou levou,
přidružujíce ve čtvrtém kroku nohu pravou k levé, ohnouce
trochu kolena pokaždé, kdy se přidruží do páru, & pozvedajíce se
& spouštějíce pak s půvabem (gratia) trochu paty; & v prvním
pohybu prvního kroku, uděláš, daje tomu onen půvab a eleganci (gratia), jak
jsem ti řekl v Regole o Continenze, nesa se poněkud hrdě (pavoneggiandoti);
pak dělaje tyto kroky, máš nést postavu vzpřímenou
s krásnou spanilostí (leggiadria), pamatuj si dobře hýbat se vždy, buď dopředu,
nebo dozadu tou nohou, která se přinožuje do páru, ve způsobu,
který se bude říkat v Knize Druhé (Secondo Libro), kde se bude mluvit z způsobu učení
a dělání Balli, Balletti, & dalších druzích Tanců.

M. Il Doppio poi all'Italiana si fà nello spatio di quattro battute
di Musica, col fare tre passi, cominciandosi col piè sinistro,
unendo al quarto passo il piè destro al sinistro, piegando
un poco le ginocchia ogni volta, che s'uniranno al pari, & alzando,
& calando poi con gratia alquanto le calcagna; & nel primo
movimento del primo passo, farai, dandoci quella gratia, si come
t'hò detto nella Regola della Continenza, pavoneggiandoti alquanto;
poi facendo questi passi, hai da portare la persona dritta
con bella leggiadria, ponendo ben mente di muover sempre, ò innanzi,
ò in dietro quel piè, che si congiunge al pari, nella guisa,
che si dirà nel Secondo Libro, dove si parlerà della maniera d'imparare
à fare i Balli, i Balletti, & altre sorte di Balli.

A ovšem jmenuje se Doppio, stručně buď že v dělání (jednoho) Passo puntato,
se dělá jeden krok, & potom se přinoží noha následující, & v tomto
se udělají tři; & pak podobně se připojí ve čtvrtém kroku:
& ovšem se jmenuje Passo Puntato Doppio, & z tohoto on vzal
takto dělané jméno; nezbývá mi o něm dále říci ti než to, že bývá dělán
v Balletti.

Et però si chiama Doppio, conciosia che à far un Passo puntato,
si fà un passo, & dopò s'unisce il piede sussequente, & à questo
se ne fanno tre; & poi similmente si aggiunge al quarto passo:
& però si chiama Passo Puntato Doppio, & da questo hà egli preso
cosi fatto nome; ne di lui altro mi resta dirti, se non, che và fatto
alli Balletti.

Kategorie: Nobiltà - Regole