26 - Avvertimenti

Poněvadž jsme v předchozích pravidlech této třetí části dostatečně vysvětlili
zkratky pro Rx., kroky (passi), význam všech skutků a pohybů,
které jsou při provádění tanců očekávány u kavalírů i dam, a stejně tak
i zdvořilostní způsoby (creanze), které jsou pro ně vhodné, zbývá nyní už jen
naučit se, jak si uvedené tance (balli) co nejsnadněji osvojit.
Proberu tedy nejprve několik doporučení, která jsou pro tyto tance
nezbytná.

Poiche a bastanza nelle regole precedenti della terza parte, habbiamo dichiarato
se i nomi brevi alle Rx. & passi, & gli effetti di tutti gli atti, & movimenti,
che spettano a i Cavalieri, & alle dame nell'uso de i balli, come anche
le creanze, che ad amendue ne'medesimi convengono; resta hora solamente
a dar'principio ad insegnare, come detti balli più agevolmente possano
impararsi; Tratterò adunque prima d'alcuni avvertimenti che sono necessarij
ad essi balli.

Doporučení při pochybnostech, které se mohou vyskytnout při tančení tanců (balletti) a při provádění dalších
pohybů, které jsou velmi potřebné u dalších tanců.

Avvertimenti à dubij, che sogliono occorrere nel ballare balletti, & fare gli altri
movimenti, che sono necessarij à gli altri balli di più forte.

První doporučení: jak náležitou rukou uchopit dámu. Na začátku
těchto tanců se uchopí levá, tak jak se dělá .Rx.. Není-li řečeno jinak, tato se dělá
levou nohou a stejně tak začínají všechny další druhy kroků, které se
v uvedených tancích provádějí, začínají zmíněnou levou nohou. Pak uvedené kroky
pokračují postupně pravou nohou, a naopak když se začíná
pravou nohou, pokračuje se pak levou, podle stejného řádu. Vždy se má
pokračovat podle tohoto pravidla, aby zmíněné kroky byly v tancích prováděny
správně a byly dělány jednou i druhou nohou, s co největším elegancí (gratia)
a důstojností (decoro), jichž je člověk schopen.

PRimo Avvertimento; come si piglierà la mano ordinaria alla dama, nel cominciare
essi balli, si piglierà la sinistra; come si farà .Rx. senza dire altro ella si farà
col piè sinistro; come si comincieranno a fare tutte l'altre sorti di passi, che si
fanno a detti balli; si principieranno col detto piè sinistro; poi si seguiteranno
detti passi di mano in mano col piè destro, & all'incontro come si cominciarà
col piè destro si seguiterà col sinistro, col medesimo ordine, s'ha sempre
da seguitare questa regola, accioche i detti passi che si fanno in essi balli,
siano giusti, & si facciano con l'un piede, & con l'altro, con quella miglior gratia,
& decoro, che più si saprà.

Druhé doporučení: když kavalír drží dámu za ruku nebo
když stojí naproti ní, aniž by se drželi, dělají spolu R. a jsou k sobě obráceni
tváří v tvář, a zatímco se klaní, obrátí se trochu
k přítomným osobám, aby je tak v závěru poklony (.Rx.) půvabně pozdravili.

Secondo Avvertimento, havendo il cavaliero pigliato la dama per la mano, overo
stando all'incontro d'essa senza pigliarla mentre fanno insieme le R. si volteranno
a faccia a faccia, e mentre faranno inchinati si volteranno un poco al
incontro a gl'assistenti salutandoli col finire, la .Rx. leggiadramente.

Třetí doporučení: když kavalír pustí ruku své dámy kvůli smeknutí
baretu, vždy se spolu trochu skloní na způsob poloviční poklony
(mezza R.) tou nohou, která je vzadu v závěru taktu (tempo), aby tak
jeden druhéhomu projevili úctu.

Terzo Avvertimento, quando'l cavaliero lascierà le mani della sua dama si caverà
la berretta, è faranno sempre insieme un pocho d'inchino in foggia d'una
mezza R. col piede che resta in dietro nel finire il tempo della cadenza per honorarsi
l'un l'altro.

Čtvrté doporučení: když si kavalír a dáma mění místo a procházejí kolem sebe,
mají vždy zatočit trochu doleva jakoby ve dvou půlkruzích na vzdálenost
uchopení ruky, pak uprostřed sálu v držení za ruku, nebo bez držení,
když jsou naproti sobě, udělají poloviční poklonu (mezza .Rx.). A když si mění
místa, zatočí trochu doleva stejným způsobem,
jako by chtěli udělat písmeno .S. A aby to provedli s žádoucím půvabem (gratia), je
zapotřebí, aby se vždy skončili obráceni tváří v tvář. Upozorňuji, že všechny
kroky, které se dělají dopředu, v točení či stranou, mají být vždy prováděny
s nohama vzdálenýma od sebe na dva palce (dita), a když se jde těmito kroky dopředu
rychleji, dělají se spíše kratší a ne dlouhé. V dalších pohybech, které
provádějí spolu, mají být vždy naproti sobě, nebo v páru, podle toho, co je v tanci
třeba. Skončí pak vždy tam, kde tanec začali. Upozorňuji,
že stejné pravidlo se má dodržovat vždy i v dalších tancích, totiž, jsou-li tři, dva
kavalíři s dámou uprostřed, pak v čtverci dvou kavalírů a dvou
dame, nebo ve čtyřech, kdy je kavalír s dámou v čele a druhý kavalír
s dámou v úpatí tance, a při větším počtu kavalírů a dam, tak jak bude uvedeno
na příslušných místech. To podle mého soudu postačí, vzhledem k upozorněním uvedeným výše.

Quarto Avvertimento, nel passare il cavaliero, è la dama l'uno al luogo dell'altro
s'ha sempre da pigliare un poco di volta a mano sinistra a modo di due mezzi
circoli poi a mezzo'l ballo nel pigliar la mano, o'l braccio alla dama, ò senza pigliarsi
come faranno all'incontro, si farà la mezza .Rx. & nell'andare l'uno al luogo
dell'altro si volteranno un poco alla sinistra quasi in quella medesima guisa,
come se volessero fare la lettera .S. per far ciò con quella gratia, che si convie
ne voltandosi nel finire i passi sempre a faccia, a faccia, & avvertendo che tutti
i passi andando innanzi, ò intorno, ò per fianco hanno d'andare sempre con
i piedi discosto due dita l'uno dall'altro, & nell'andare innanzi con essi passi si
faranno più presto un puoco più corti che lunghi, e ne gli altri movimenti, che
si fanno insieme s'ha sempre da stare all'incontro, ò al pari secondo l'occorenza
de balli, poi finirli sempre dove si sono principiati i detti balli, Avvertendo
che la medesima regola si deve sempre tenere con gl'altri balli, cioè, a trè è due
cavalieri con una dama in mezzo, & poi in quadrangolo due cavalieri, & due
dame, & con altri quattro, cioè un cavalier, & una dama a capo, l'altro cavalier,
& la dama, a piè del ballo, & in più numero di cavalieri e di dame, come si dità
al suo luogo, questo basti al mio giudicio, intorno a gl'avertimenti detti di sopra.

Nyní začnu vysvětlovat, jakým způsobem mají kavalíři a dámy
tančit spolu s půvabem, důstojností a elegancí balli, balletti
a brandi, které jsou obsaženy v mém posledním traktátu. Tedy první tanec,
který se bude provádět, bude Spagnoletto.

Hora me ne vengo a dar principio ad insegnar con che modo, e gratia, e gravità,
e leggiadria debbono i cavalieri, e le dame ballare insieme essi balli, e balletti,
e brandi, che si contengono nell'ultimo mio trattato, adunque il primo ballo
che si farà, farà lo Spagnoletto.

Kategorie: Negri - Regole 3