33 - Fioretto à piè pari per fianco - ND

PRAVIDLO XXXIII.
O Fioretto na spárovaných nohách stranou, & odkud pochází.

REGOLA XXXIII.
Del Fioretto à piè pari per fianco, & donde deriva.

Ž. VELMI dostatečně o tomto jste mě poučil,
pojďte nyní (prosím vás) a dejte mi ponaučení
okolo toho co jste řekl.

D. ASSAI sufficientemente di questo m'havete voi ammaestrato,
venite hora (vi prego) à darmi ammaestramen
ti intorno à quello che diceste.

M. Jen mi naslouchej, vždyť to neopomenu. Stojíš s postavou
vzpřímenou, & s nohama dobře napjatýma a uvolněným (distese), unožíš1) trochu nohu levou
stranou, & vzdáleně jeden palec od pravé; pak vraceje ji zpět
na místo kde byla prve, totiž vzdáleně dva palce od druhé nohy, se
špičkami spárovaných nohou, udělá se špičkou téže nohy jedna
battuta; & špičkou řečené odkopneš pravou, & tu dáš
na téže své místo, dělaje na způsob sottopiede, & v
tomto se má unožit noha pravá; pak stejně stranou alluntanan
dolo
2) k levé, uděláš totéž, co jsi udělal v začátku
levou; & začínaje podruhé levou, & pak
pravou, pokračuješ stále takto postupně.

M. Ascoltami pure, che non mancherò. Stando tu con la persona
dritta, & con le gambe ben distese, inarborerai un poco il piè sinistro
per fianco, & distante un palmo dal destro; poi ritornandolo
al luogo dov'era prima, cioè distante due dita dall'altro piede, con
le punte de'piedi pari, si darà con la punta del medesimo piè una
battuta; & con la punta del detto caverai il destro, & il metterai
nel suo medesimo luogo, facendo à modo d'un sottopiede, & in
quello s'hà da inarborare il piè destro; poi pur per fianco alluntanan
dolo dal sinistro, farai il medesimo, che havrai fatto dal principio
col sinistro; & cominciando un'altra volta col sinistro, & poi
col destro, seguirai sempre cosi di mano in mano.

A odtud pochází toto jméno, protože stále tyto Fioretti jsou
dělány na spárovaných nohách stranou, ať se snažíš pamatovat si to, pročež o něm
neřeknu ti dalšího; ale půjdu ti říci o Fioretto battuto al Canario.

Et di quì deriva questo nome, perche sempre questi Fioretti van
fatti à piè pari per fianco, che cercherai di ricordarti, perche di lui
non ti dirò altro; ma verrò à dirti del Fioretto battuto al Canario.

1) Použit výraz inarborerai.

2) Nevím, jak výraz alluntanandolo přeložit – slovníky se k němu nechtějí znát. Mohlo by to znamenat, že se noha připojí k druhém což se u Fiorett opravdu dělá.

Kategorie: Nobiltà - Regole