34 - Fioretto battuto al Canario - ND

PRAVIDLO XXXIIII.
O Fioretto battuto1) al Canario, & odkud
je vyvozen původ jeho.

REGOLA XXXIIII.
Del Fioretto battuto al Canario, & da che
derivi l'origin sua.

Ž. DOBŘE si to já zapamatuji, (nestrachujte se) aniž opomenete pokročit
ve své přívětivém a vytříbeném postupu.2)

D. BEN me ne ricorderò io, (non temete) ne lasciate d'andarmi
con cosi facile ordine disgrossando.

M. Fioretto tepaný (battuto) pak se dělá pozvedna (inarborando) nohu levou vpředu,
vzdáleně, & výše od pravé, čtyři, či pět palců, a všechno
v jednom tempu ji snížíš, dělaje na způsob skůčku (saltetto), & udeříš
o zem řečenou nohou, & v témže tempu pozvedneš pravou; pak nechaje ji klesnout
ne téže místo, kde s bude nacházet pozvednutá (inarborato), dá se pět úderů (battute)
rychlých nohou; první toutéž nohou, když se spouští, jak
jsem řekl výše; druhý pravou; třetí levou; čtvrtý
pravou; & poslední levou, zvedaje (inarborando) pravou, s
toutéž vzdáleností, & výškou, která se dělal prve levou;
po jejím spuštění, se dá dalších pět úderů (battute) zůstávaje v posledním
s levou pozvednutou (inarborato), jak už jsem ti řekl u pravé; &
tyto dva Fioretti dělané levou, & druhý pravou, se dělají
v tempu dvou úderů trojných (due battute triple) Hudby pro každý z nich.

M. Il Fioretto battuto poi si fà inarborando il piè sinistro innanzi,
distante, & alto dal destro, quattro, ò cinque dita, e tutto
ad un tempo lo calerai, facendo à modo d'un saltetto, & batterai
in terra detto piè, & in quel tempo alzerai il destro; poi calandolo
al medesimo luogo, dove si troverà inarborato, si daranno cinque battute
preste di piede; la prima con lo stesso peide, quando si cala, come
hò detto di sopra; la seconda col destro; la terza col sinistro; la quarta
col destro; & l'ultima col sinistro, inarborando il destro, con
la medesima distanza, & altezza, che si fece prima col sinistro;
doppo calandolo, si daranno altre cinque battute, restando all'ultima
il sinistro inarborato, come hor hora t'hò detto del destro; &
questi due Fioretti fatti col sinistro, & l'altro col destro, si faranno
nel tempo di due battute triple di Musica per ciascheduno.

A odtud je odvozeno to jméno, že stále se dělá tepaný (battuto), & nedělá
se, jako ty ostatní; & z tohoto důvodu se nazývá Fioretto
battuto
, že dělaje jej okrášlí každou svou variaci. Aniž o něm mám ti
co dalšího říci; ale přejdu k pojednání o pětikrocích (cinque Passi).

Et di quì è derivato questo nome, che sempre và battuto, & non
và fatto, come gli altri; & per questa ragione si chiama Fioretto
battuto, che facendolo fiorisce ogni sua mutanza. Ne di lui t'hò io
à dire altro; ma passerò à ragionarti de'cinque Passi.

1) Odvozeno od slovesa battere, které znamená: bít, tlouci, klepat, tepat, pěchovat, zarážet, kout, pražit, naklepat.

2) Velmi volný překlad. Z originálu prostě vyplývá, že si Žák pochvaluje logický sled Mistrových pravidel, díky nimž snadno postupuje v učení.

Kategorie: Nobiltà - Regole