38 - Capriole

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XXXVIII z Trattato Secondo

REGOLA XXXVIII

Způsob, jak se učit kaprioly trojné, čtverné, paterné a šesterné, s výskokem
nad zem rovně oběma nohama, jak lze vidět na následujícím
obrázku.

Modo d'imparare le capriuole in terzo, in quarto, & in quinto, & in sesto levandosi
da terra dritto con ambidue i piedi, come nella seguente figura si può
vedere.

Kapriola trojná (in terzo) se učí jednoduše tak, že se rukama vzepře
o nějakou věc, tak aby to bylo pohodlné, a levou nohu má
před pravou tak, aby pata levé byla na tři palce od špičky
pravé nohy. Pak se vzepře silou paží, které mají být stejně jako
nohy dobře natažené, a v procházení nejprve pravou, pak levou střídá
nohy jednu na místo druhé ve vzdálenosti na tři prsty vzdáleně, takto prostřídá nohy třikrát tak
rychle, jak jen to dokáže. Skončí s levou nohou vzadu a dopadne lehce
na špičky nohou, přičemž zůstáne v kroku tak, jak se říká výše.

LA capriuola in terzo s'impara facilmente appoggiandosi con le mani
à qualche cosa, che sia commoda, e tenendo il piè sinistro inanzi
al destro, tanto che il calcagno del sinistro giunga tre dita alla punta
del piè destro. poi alzandosi sù la forza delle braccia, le quali insieme
con le gambe stiano ben distese, è passerà prima il destro, & poi il sinistro l'un
piè al luogo dell'altro due dita discosto, & cosi passerà detti piedi tre volte quanto
piu presto si potrà restando col sinistro indietro, & lasciandosi cadere leggiermente
in punta di piedi fermandosi in passo, come si dice di sopra.

Kaprioly čtverné (in quarto), paterné (in quinto) a šesterné (in sesto) se dělají stejným způsobem,
s tím rozdílem, že nohy se čtyřikrát prostřídají ve čtverné (in quarto) a pětkrát v paterné (in quinto)
s dopadem levé nohy vzadu. V šesterné (in sesta) se s největší hbitostí
prostřídají šestkrát, skončí se s pravou nohou vzadu, dopadne se
lehce na špičky nohou. Tímto způsobem se snadněji procvičí
a naučí to, jak je pak dělat bez opory. A doporučuji provádět je tak,
jako výše, s lehkým výskokem nad zem s nataženýma nohama
a špičkami nohou výše, správně a dobře střídat obě dvě nohy dopředu
a dozadu, paže držet natažené rovně podél boku a zvedat obě dvě
dopředu natažené alespoň píď při výskoku do kaprioly, při dopadu, ať se paže
vrátí na své místo.

Le capriuole in quarto in quinto, & in sesto, si faranno nel medesimo modo, eccetto
che le gambe vanno passate quattro volte à quelle in quarto, & à quelle in quinto
cinque volte cascando col sinistro indietro, & à quella in sesta vanno passate sei
volte con grandissima prestezza; & si resta col piè destro indietro, lasciandosi
cadere leggiermente in punta di piedi; nel qual modo essercitandosi più facilmente
s'imparano à fare senza stare appoggiato à cosa alcuna avvertendo che si
ha da fermare come di sopra levandosi leggiermente da terra con le gambe stese,
& la punta de piedi alta, & passarli bene, & giusti ambidue li piedi inanzi, &
indietro, tenendo stese à dritta linea del fianco le braccia, & alzandole ambedue
inanzi stese almeno un palmo; nel levare la capriuola, & nel cadere, che le braccia
tornino al suo luogo.

Je tedy osm kapriol prováděných rovně s nataženýma nohama, při nichž se odráží od
země oběma nohama a které se dělají v jednom taktu (tempo) gagliardy, tedy čtverné (in quarto),
paterné (in quinto) a šesterné (in sesto).

Sono adunque otto le capriuole passate dritte con le gambe stese, che si levano da
terra con ambidue i piedi, che si fanno in un tempo di gagliarda, cioè in quarto,
in quinto, & in sesto.

První kapriola čtverná (in quarto) se dělá contrapassando1) s půl obratem.
Druhá kapriola čtverná (in quarto) se dělá stranou, s jedním otočením dokola.
Třetí čtverná (in quarto) se dělá s krokem dopředu a obrací se pravým bokem.
Čtvrtá čtverná (in quarto) se dělá stranou, se čtyřmi průchody rychle v točení.
Pátá čtverná (in quarto) se dělá se dvěma skoky dozadu v točení dokola doprava.
Šestá čtverná (in quarto) se dělá s krokem dopředu, skokem na spárované nohy a třemi údery (battute) na levé.
Sedmá zastavovaná (fermata) se dělá se třemi capriolami, a poslední se dělá paterná (in quinto).
Při osmé šesterné (in sesto) se jde dopředu třemi výměnami nohou s hbitostí.
Devátá se dělá s oběma nohama v páru se skokem v točení.

La prima capriuola si fa in quarto contrapassando con meza volta.
La seconda capriuola si fa in quarto per fianco girando attorno una volta.
La terza si fà in quarto con un passo inanzi rivolgendo il fianco destro.
La quarta si fà in quarto per fianco, con quattro passate presto attorno.
La quinta si fà in quarto con due salti indietro voltandosi attorno alla destra.
La sesta si fà in quarto un passo inanzi, & un salto à piè pari, & tre battute sopra la sinistra.
La settima si fa fermata con tre capriuole, & l'ultima si fà in quinto.
L'ottava si fà in sesto andando inanzi con tre scambietti di piedi con prestezza.
La nona si fà con ambedue li piedi al pari con un salto intorno.

1) Contrapassando doslova znamená jdouce proti.

Kategorie: Negri - Regole 2