39 - Capriole (další)

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XXXIX z Trattato Secondo

REGOLA XXXIX

První capriola se dělá rovně dopředu contrapassando1), otočí se
půlobratem s nohou levou vpředu, udělají se dva
skůčky dopředu stranou na spárovaných nohách, jeden zmíněnou nohou, druhý
s pravou vpředu, otočí se zmíněným bokem a dopadne v kroku. V téže
době (tempo) se odrazí od země, kolik jen svede, s nataženýma nohama, a špičky
nohou se ve výši čtyřikrát prostřídají v kapriole. Dopadně se na zmíněné místo
na špičky nohou, kolena trochu rozšířená, aby se tomu dal patřičný půvab a elegance.
Stejně tak se to dělá dopředu s natáčením levým bokem. A jsou to tři údery (botte).

LA prima capriuola si fà inanzi contrapassando per dritta linea, e rivolgendo
meza volta stando col piede sinistro inanzi, è si fanno due
saltini inanzi per fianco à piè pari uno col detto piede, l'altro col
destro inanzi, voltando il detto fianco, e cascando in passo, nel medesimo
tempo si leverà da terra, quanto più potrà con le gambe stese, è la punta
di piedi, alto passando quattro volte la capriuola, cascando nel detto luogo
in punta di piedi con le ginocchia un poco larghe per darli la sua gratia. si farà
altretanto inanzi voltando il fianco sinistro, & sono tre botte.

Druhá se dělá stranou, s jednou otočkou. Stojí se s levou nohou vpředu
a udělají se dva skůčky, jeden stranou a druhý v točení doleva; dopadne
se v kroku se zmíněnou nohou vzadu. Vyskočí se nad zem, nakolik to půjde,
s čtverným prostřídáním v kapriole. Zastaví se tak, jak bylo řečeno výše; stejně tak se provádí
i doprava. A jsou to tři údery (botte).

La seconda si fà per fianco voltando attorno una volta, stando col piè sinistro inanzi,
è si faranno due saltini uno per fianco, è l'altro intorno alla sinistra, cascando
in passo col detto piè in dietro, e si leverà da terra quanto più si potrà, passando
la capriuola quattro volte, e fermandosi come dice di sopra, è si farà altretanto
alla destra, e sono tre botte.

Při třetí se obrací pravým bokem s nohou levou vzadu, dělají se dva skůčky:
jeden s levou nohou pozvednutou, druhý s dopadem v kroku s toutéž vzadu.
Pak vyskočí, nakolik svede, a čtyřikrát prostřídá nohy v kapriole, tak jako výše.
Dělá se to stejně i na pravou stranu; a jsou to tři údery (botte).

La terza si fa voltando il fianco destro col piè sinistro indietro, è si faranno due saltini
l'uno col detto piè alto, è l'altro cascando in passo col medesimo indietro, si
leverà poi quanto più si potrà, passando la capriuola quattro volte, come di sopra,
è si farà altretanta alla parte destra, è sono tre botte.

Čtvrtá se dělá stranou se čtyřmi krůčky v točení. Stojí se s levou nohou vpředu,
pravá noha se pozvedne nad (sopra) levou, otočí se jednou dokola na uvedenou stranu
čtyřmi rychlými krůčky (passeti presti). A s levou nohou vzadu v téže
době (tempo) vyskočí nad země, kolik jen svede, a čtyřikrát prostřídá nohy v kapriole.
Dopadne na zmíněné místo, tak jako výše. Totéž se dělá i doprava, a je to
pět úderů (botte).

La quarta si fa per fianco con quattro passetti intorno; stando col piè sinistro inanzi,
e si leverà il piè destro sopra il sinistro, girando intorno alla detta mano una
volta con quattro passeti presti, e col piè sinistro indietro, & in un medesimo
tempo si leverà da terra quanto più si potrà passando la capriuola quattro volte,
e cascando nel detto luogo, come di sopra. il medesimo si farà alla destra, e sono
cinque botte.

Pátá se dělá se dvěma skoky dozadu v točení. Stojí se s levou nohou vpředu a udělají se
dva skoky, jeden trochu dále dozadu na pravé noze s levou pozvednutou,
druhý v točení doprava s dopadem s pravou vzadu. Vyskočí nad zem, kolik
svede, a čtyřikrát prostřídá nohy v kapriole. Dopadne se na uvedené místo,
tak jako výše, a jsou to tři údery (botte).

La quinta si fa con due salti indietro in volta, stando col piè sinistro inanzi, è si fanno
due salti, uno indietro un poco lontano sopra il piè destro col sinistro alto;
l'altro intorno alla destra cadendo col destro indietro, e si leverà da terra, quanto
più si portà passando la capriuola quattro volte, e cascando nel detto luogo,
come di sopra, e sono tre botte.

V šesté se dělá jeden krok dopředu a jeden skok na spárované nohy. Stojí se s levou nohou vpředu,
udělá se rázný krok (passo gagliardo)2) vpředu měněný (scambiato) zmíněnou řečenou nohou a skok na spárovaných nohách.
Vykočí nad zem, kolik jen svede, ae táhne nahoru (in sù) pravou nohu,
jíž třikráte dupně za? (sopra) levou. Ta bude mít špičku nohy
výše při dopadu na zmíněné místo v kroku s nohou pravou, tak jako výše. A jsou to
tři údery (botte).

La sesta si fa un passo inanti, & un salto à piè pari, stando col piè sinistro inanzi, è si
farà un passo gagliardo scambiato inanzi col detto piede, & un salto à piè pari.
si leverà da terra quanto più potrà tirando in sù la gamba destra, e si batterà
con la detta gamba tre volte sopra la sinistra; la quale starà con la punta del piede
alto cascando nel detto luogo in passo, come di sopra, col piè destro, è sono
tre botte.

Sedmá se dělá se třemi capriolami. Stoje se s levou nohou vpředu, udělají se
dvě caprioly, s trojí výměnou nohou: první (s) nohou pravou, druhá (s) levou v téže
době (tempo). A vyskočí, kolik jen svede, a pěktrát prostřídá nohy v kapriole.
Dopadne na uvedené místo, tak jako výše, s levou nohou vzadu. A jsou to tři
údery (botte).

La settima si fa fermo con tre capriuole, stando col piè sinistro inanzi, è si faranno
due capriuole, passate tre volte, una col piè destro, l'altra col sinistro in un'istesso
tempo, è si leverà quanto più si potrà passando cinque volte la capriuola, e
cascando nel detto luogo come di sopra col piè sinistro indietro, e sono tre
botte.

Osmá se dělá se třemi rychlými výměnami (scambiate) nohou. Stojí se s pravou vpředu, dopředu se udělají
tři rychlé měněné (scambiate) kroky s dopadem s pravou vzadu ve výhledu.
V téže době (tempo) vyskočí nad zem, kolik jen svede,
a šestkrát prostřídá nohy v kapriole. Dopadne tak, jak bylo uvedeno výše, na špičky nohou
s koleny trochu rozšířenými. A jsou to čtyři údery (botte).

L'ottava si fa con tre scambiate presto di piedi, stando col destro inanzi, e si faranno
tre passi inanzi presto scambiate cascando col destro in dietro in prospettiva
in un medesimo tempo, è si leverà da terra con la persona, quanto più si potrà
passando sei volte la capriuola; è cascando, come si dice di sopra in punta di piedi
con le ginocchia un poco larghe, & sono quattro botte.

Nuove Inventioni di Balli: další vyobrazení k Regola XXXIX z Trattato Secondo

Devátá se dělá tak, že se stojí s oběma nohama v páru, vzdáleny jsou od sebe na dva prsty, špičky
ještě trochu dále. Vyskočí nad zem, kolik jen svede, oddálí trochu
od sebe obě spárované nohy, doprava a doleva, pak dopadne s nohama
v páru na uvedené místo. V téže době (tempo) vyskočí a ve skoku se otočí
doleva, s jednou otočkou, dopadne na zmíněné místo a trochu rozevře
kolena, aby se tomu dodal patřičný půvab a elegance. Totéž se stejně udělá i doprava, jak
lze vidět na připojeném obrázku.

La nona si fa stando con ambidue li piedi al par discosto due dita, & le punte un
poco più lontano, e si leverà da terra, quanto più si potrà, allargando alquanto
al pari ambedue le gambe alla destra, e alla sinistra cascando poi con li piedi al
pari nel detto luogo, & in uno istesso tempo si leverà da terra con un salto attorno
alla sinistra, e voltando una volta, e cascando nel detto luogo allargando un
poco le ginocchia per darli la sua gratia, e si farà poi altretanto alla destra, come
si vede nel seguente dissegno.

Způsob učení kaprioly proplétané (trecciata) lze vidět na předloženém obrázku u čtverné (in quarto)
a šesterné (in sesto). Čtverná (in quarto) se dělá výše uvedeným způsobem, totiž tak, že se při dělání
točeného prolétaného skoku (salto tondo trecciato) zastaví na nohách spárovaných v rovné linii, a při dělání šesterné kaprioly (in sesto)
se třikrát prostřídají a oddálí nohy ve vzduchu nahoře a dole.
Vyskočí nad zem, kolik jen svede, a šestkrát prostřídá nohy, s velikou
hbitostí. Dopadne lehce na spárované nohy na uvedené místo na špičky
nohou, ve vzdálenosti na čtyři prsty od sebe, špičky ještě trochu dále od sebe,
kolena poněkud rozevřená. A toto je skutečná proplétaná (trecciata) šesterná kapriola,
obtížná, je-li dělána dobře a správně. Doporučení i pro všechny skutky uvedené výše, ať
jsou vždycky při výskoku nad zem i v dopadu kolena rozeveřená více
než nohy.

Modo d'imparare la capriola trecciata, come si vede nel presente dissegno in quarto,
& in sesto, quella in quarto si fà nel modo detto di sopra cioè, nel fare il salto
tondo trecciato fermarsi à pie pari à dritta linea, & à fare la capriuola in sesto
s'intrecciaranno, & si allargheranno tre volte le gambe in aria sopra, & sotto
è si leverà da terra quanto più si potrà passando sei volte le gambe, con gran
prestezza, e lasciandosi cadere leggiermente a'pie pari nel detto luogo in punta
di piedi lontano quattro dita l'un piè dall'altro, & le punte un poco più larghe,
con allargare alquanto le ginocchia, è questa è la vera capriuola trecciata
in sei, & è difficile il farla bene è giusta avertendo alle attioni dette di sopra, che
nel levarsi da terra, & nel cadere hanno sempre da essere più larghe le ginocchia,
che i piedi.

Je tedy sedmero kapriol proplétaných (trecciate), které se dělají v jednom taktu (tempo) gagliardy,
totiž čtverná (in quattro) a šesterná (in sei). Dělají se stejnými kroky jako kapriola
prošlá (passata), přímá. Rozdíl je ale v tom, že u přímé se vyskočí nad země v kroku
a u proplétané (trecciata) ze spárovaných nohou.

Sono adunque sette le capriuole trecciate, che si fanno in un tempo della gagliarda,
cioè in quattro, & in sei, è si faranno con li medesimi passi, che si fa la capriuola
passata, dritta; ma la differenza è, che la dritta si leverà da terra in passo,
è la trecciata à pie pari.

1) Contrapassando doslova znamená jda (jdouce) proti.

2) Taky to může být gagliardový krok.

Kategorie: Negri - Regole 2