47 - Cinque passi di due tempi

REGOLA XLVII.

První pětikroky ve dvou taktech (tempi) se dělají tak, že se stojí s levou nohou vpředu
jak ukazuje předchozí obrázek pro cinque passi contrapassando.
Udělá se jeden skůček dopředu oběma nohama, jeden krok dopředu (s)
pravou a cadenza (s) levou, jeden krok dopředu (se) zmíněnou, jeden fioretto
(s) pravou a cadenza (s) levou, natáčí se pravým bokem. Je to sedm
úderů (botte), dělají se zvolna, a jsou to dva takty (tempi) hudby.

LI primi cinque passi di due tempi, si fanno stando co'l piè sinistro inanzi
come mostra la figura antecedente delli cinque passi contrapassando,
e si fa un saltino inanzi con ambidue li piedi, un passo inanzi co'l
destro, è la cadenza co'l sinistro, un'passo innazi co'l detto, un fioretto
co'l destro è la cadenza co'l sinistro voltando il fianco destro. queste sono sette
botte, & si fanno adagio; è son due tempi di suono.

Ve druhém způsobu se dělá jeden fioretto contratempo (s) nohou pravou, přednožení
a zanožení levou nohou, jeden sottopiedi zmíněnou. Dva passi dopředu, jeden (s) pravou,
ve druhém cadenza (s) levou, natáčí se levým bokem. Dva skůčky dopředu
na spárovaných nohách, dva zadržované údery (botte ferme) (s) levou, jeden téměř u pravé nohy, druhý
v kroku. Dva kroky ve skůčku, jeden (s) pravou, ve druhém cadenza (s) levou.
Je to třináct úderů (botte), dělají se hbitě, a jsou to dva taky (tempi) hudby.

Nel secondo modo si fa un fioretto contratempo co'l piè destro, è due botte innanzi,
è indietro co'l sinistro, un sottopiedi co'l detto; due passi innanzi, un col destro,
e nell'altro la cadenza co'l sinistro voltando il fianco sinistro; due saltini innanzi
à piè pari, due botte ferme co'l sinistro. una appresso al piè destro, & l'altra
in passo; due passi in saltino, uno col destro, & nell'altro la cadenza col sinistro.
queste sono tredeci botte, è si fanno presto, è sono due tempi di suono.

Ve třetím se dělá jeden fioretto contratempo (s) nohou pravou, s pozvednutím levé,
touto nohou se udělá přednožení a zanožení, to s pozvednutím pravé. Zmíněnou se udělá
cadenza finta a otoáčí se tímto bokem. Udělá se jeden úder (botta) dopředu levou,
tou i cadenza, a natáčí se tímtéž bokem. Jeden úder (battuta) dopředu, tři údery (botte)
touto nohou, jeden dozadu na pravé noze1), další dopředu se zmíněnou pozvednutou, dva
rychlé kroky (passi presto), jeden (s) pravou, druhý a cadenza (s) levou. Je to patnáct
úderů (botte), dělají se s hbitostí, a jsou to dva v tempu hudby.

Nel terzo si fa un fioretto contratempo col piè destro, alzando il sinistro, è si fanno
due botte, una innanzi con esso piede, l'altra alzando il destro, co'l detto, e si fà
la cadenza finta voltando esso fianco, e si fà una botta inanzi co'l sinistro, & la
cadenza col detto, voltando il medesimo fianco, una battuta innanzi, è tre botte
con esso piè, una dietro alla gamba destra, l'altra innanzi alta co'l detto, due
passi presto, uno co'l destro, l'altro, & la cadenza co'l sinistro. queste sono quindici
botte, & si fanno con prestezza, è sono due à tempo di suono.

Ve čtvrtém se dělá jeden fioretto contratempo, přednožení s chvěním (tremar')
levou nohou a zanožení vzadu (s) pravou a jeden fioretto zmíněnou nohou. Udělají se dva
krůčky jeden dopředu (s) levou, druhý dozadu (s) pravou, dvě ricacciate
levou a pravou, natáčí se zmíněným bokem. Čtyři rychlé krůčky dopředu, tři
na spárovaných nohách (s) levou; druhý krok s touto nohou pozvednutou. Je to je patnáct
úderů (botte), dělají se s hbitostí, a jsou to dva takty (tempi) zvuku.

Nel quarto si fa un fioretto contratempo è due botte una innanzi, facendo tremar'
il piè sinistro, l'altra indietro col destro. un fioretto con esso piede, è si fanno due
passetti uno innanzi co'l sinistro, l'altro indietro co'l destro. due ricacciate co'l
sinistro , è co'l destro, voltando il detto fianco; quattro passetti presti inanzi, trè
à piè pari co'l sinistro; l'altro passo con esso piede alto. Queste sono quindici
botte, & si fanno con prestezza, è sono due tempi di suono.

V pátém se dělají tři skůčky contratempo dopředu, dva s levou nohou pozvednutou.
V každém skůčku se udělá chvění (tremare) nebo dupnutí (battere) touto nohou na zem. V dalším se dopadne na2)
zmíněnou nohu s pravou pozvednutou vzadu, a vzdálí se dozadu. Dva skůčky na spárovaných nohách,
natáčí se levým bokem, udělají se tři údery (botte): zanožení, přednožení,
v dalším se dá pravá noha na zem, a natočí se uvedeným bokem. Udělají se
dva údery (battute) a cadenza (s) nohou levou a pozvednutím pravé. Je to
čtrnáct úderů (botte), dělají se s hbitostí a jsou to dva takty (tempi) zvuku.

Nel quinto si fanno tre saltini contratempo innanzi, due co'l piè sinistro alto, & ad
ogni saltino si farà tremare, ò battere esso piede in terra; nell'altro si cascherà sopra
detto piede co'l destro indietro alto, è si retirerà indietro. due saltini à piè
pari, voltando il fianco sinistro, è si fanno tre botte, una indietro, l'altra innanzi
alla gamba, l'altra mettendo il piè destro in terra, e voltando esso fianco; è si fanno
due battute, & la cadenza co'l piè sinistro alzando il piè destro alto; queste sono
quattordeci botte, è si fanno con prestezza, è sono due tempi di suono.

V šestém se dělají dva skůčky dopředu stranou na spárovaných nohách contratempo, dva krůčky zadržované (passi
fermi
) (s) nohou pravou, jeden dopředu a druhý dozadu k levé noze3) a tato noha
se dá na zem. Udělají se tři krůčky4) dozadu bez skůčku, poslední s levou nohou
pozvednutou, udělá se chvění (tremare) s jedním úderem (battuta), bříško zmíněné nohy se dá na zem
vpředu k pravé noze. Udělají se dvě ricacciate vysoké (alte), jedna levou a natáčí se
tímto bokem; druhá pravou, a cadenza (s) levou. Je to čtrnáct
úderů (botte), dělají se s hbitostí, a jsou to dva takty (tempi) zvuku.

Nel sesto si fanno due saltini innanzi per fianco à piè pari contratempo. due passi
fermi co'l piè destro uno innanzi, l'altro indietro al piè sinistro, mettendo esso
piè in terra, è si fanno tre passettini in dietro senza saltino, & l'ultimo col piè sinistro
alto, è si fà tremare con una battuta, dando del petto del detto piede in terra
innanzi al piè destro; è si fanno due ricacciate alte, una co'l sinistro, voltando
esso fianco; l'altra co'l destro, & la cadenza co'l sinistro. queste sono quattordeci
botte, e si fanno con prestezza, & sono due tempi di suono.

1) Ale také to může být za nohu pravou, předložka alla připouští i tento význam.

2) Mnohovýznamová předložka sopra: nad, výše, nahoře, nahoru, na, přes, za.

3) Nebo za ni, viz pozn. č. 2.

4) Zde je použit výraz passettino, což je umocněná zdrobnělina. Takže asi hodně maličké.

Kategorie: Negri - Regole 2