50 - Mutanze a terra

REGOLA L.
O variacích, které se dělají na zemi dopředu a v točení.

REGOLA L.
Delle mutanze, che si fanno à terra innanzi, & intorno.

V první variaci se dělají dva skůčky oběma nohama, jeden
doleva, druhý doprava, touto nohou tři kroky v točení doleva,
a cadenza se zmíněnou vpředu, zanožení a přednožení,
v něm chvění (tremar) nohy, když se dává na zem. Jeden skůček
se zanožením této nohy, jeden sottopiede a cadenza pravou, dvě
scambiate zvolna, jedna pravou s natáčením zmíněným bokem, druhá levou,
dvě přednožení, dvě cascate v točení doleva, jedna touto nohou, druhá
pravou, přednožení a zanožení levou, tři krůčky v chůzi dopředu
zmíněnou nohou; dva skůčky, jeden na (sopra) pravé, druhý na (sopra) levé;
Tato variace má 25. úderů (botte) a pět taktů (tempi) hudby.

NElla prima mutanza si fanno due saltini con ambidue i piedi; uno alla
sinistra; l'altro alla destra, & con esso tre passi intorno alla sinistra, e
la cadenza co'l detto innanzi; due botte, una adietro alla gamba destra;
l'altra innanzi co'l tremar del piede mettendolo in terra; un saltino
buttando esso piede indietro un sottopiede, e la cadenza co'l destro; due
scambiate adagio; una co'l destro voltando il detto fianco; l'altra co'l sinistro;
due botte innanzi, e due cascate intorno alla sinistra; una con esso, l'altra co'l
destro; due botte indietro, & innanzi co'l sinistro, tre passetti caminando innanzi
co'l detto piede; due saltini, un sopra il destro: l'altro sopra'l sinistro;
Questa mutanza ha 25. botte, & cinque tempi di suono.

Ve druhé se dělá jeden fioretto contratempo pravou nohou, tři fioretti dopředu ve
dvou úderech (botte)1) výše přes (per) nohu, a dělá se jimi chvění (tremar'), jeden levou a druhý pravou,
a třetí levou, a tato se noha se dá na zem dopředu k (al) pravé, s malou
úklonou, jeden krok dozadu (s) řečenou nohou, pět rychlých krůčků (s) pravou
v točení doleva a cadenza touto nohou. Jedna scambiata zmíněnou
nohou a natočí se tímto bokem; přednožení a zanožení pravou,
jeden sottopiede zmíněnou v točení doleva a touto i cadenza dva
skoky na spárovaných nohách stranou doprava, jeden krok dopředu (s) uvedenou nohou;
dva skoky (sbalzetti) doleva, jeden sottopiede pravou, a cadenza levou.
Tato variace má 26. úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella seconda si fa un fioretto contratempo co'l pie destro, tre fioretti innanzi di
due botte alte per piede, facendoli tremar'un col sinistro, e l'altro co'l destro,
e'l terzo col sinistro, ponendo esso piede in terra innanzi al destro con un poco
d'inchino, un passo indietro col detto piede, cinque passetti presti col destro
intorno alla sinistra, & la cadenza con esso piede; Una scambiata col detto
piede voltando esso fianco; due botte, una innanzi, l'altra indietro col destro;
un sottopiede col detto intorno alla sinistra, e la cadenza con esso; due
sbalzetti a pie pari per fianco alla destra; un passo innanzi col detto piede;
due sbalzetti alla sinistra; un sottopiede col destro, è la cadenza col sinistro;
Questa mutanza ha 26. botte, & quattro tempi di suono.

Ve třetí se dělá jeden úder (battuta) contratempo zmíněnou pravou nohou stranou doleva,
jedno přednožení touto nohou, jeden sottopiede pravou a cadenza
levou, jedna scambiata zmíněnou nohou, pět kroků ve skůčku na (sopra) pravé
v chůzi dozadu a cadenza (s) levou pozvednutou, s chvěním (tremare) nohy, zmíněnou dva
skůčky a tři botte di campanella v točení doleva, a cadenza
pravou, jeden krok dozadu zvolna levou, jeden sottopiede pravou a
cadenza levou. Tato variace má 21. úderů (botta) a 4 takty (tempi) hudby.

Nella terza si fa una battuta contratempo col pie destro per fianco alla sinistra;
una botta innanzi con esso piede, e un sottopiede col destro, e la cadenza col
sinistro, una scambiata col detto piede, cinque passi in saltino sopra il destro
andando indietro è la cadenza col sinistro alto, col tremare del piede; due
saltini col detto, e tre botte di campanella intorno alla sinistra, e la cadenza
col destro; un passo indietro adagio col sinistro, un sottopiede col destro, e
la cadenza col sinistro. Questa mutanza ha 21. botta, & 4. tempi di suono.

Ve čtvrté se dělá jeden úder (battuta) contratempo, jeden krok a jeden fioretto, přičemž se jde dopředu
(s) pravou nohou, a cadenza levou, dva skůčky na spárovaných nohách, jeden krok
ve skůčku (s) pravou, jeden sottopiede v točení doleva (s) touto nohou, dva
sottopiedi stranou; jeden doleva a druhý doprava, a cadenza
s levou pozvednutou s provedením chvění (tremar) nohy, tři kroky v točení zvolna na tuto stranu,
jeden řečenou nohou, druhý pravou a třetí dopředu, a cadenza
levou. Tato má 21 úderů (botta) a čtyři takty hudby.

Nella quarta si fa una battuta contratempo, un passo, & un fioretto andando innanzi
col pie destro, e la cadenza col sinistro, due saltini a pie pari, un passo
in saltino col destro, un sottopiede intorno alla sinistra con esso piede; due
sottopiedi per fianco; uno alla sinistra mano, & l'altro alla destra, e la cadenza
col sinistro alto con far tremar il piede; tre passi intorno ad essa mano adagio;
uno col detto piede; l'altro col destro, & il terzo innanzi, e la cadenza
col sinistro. Questa ha 21. botta, & quattro tempi di suono.

V páté se dělá jeden fioretto contratempo stranou doleva, s nohou pravou
čtyři cascate na (sopra) levé a na (sopra) pravé, dvě ricacciate v točení
doleva, jedna touto a druhá pravou nohou, zanožení a přednožení,
tři krůčky v chůzi dopředu levou nohou, jeden sottopiede (s) pravou,
a cadenza levou, jeden úder (battuta) a otočení dokola na patě,
zanožení a přednožení, a cadenza levou, jedna finta (s) pravou nohou,
přičemž se tato rychle přednoží a zanoží, tři kroky v couvání dozadu, a
cadenza levou. Tato variace má 31 úderů (botta) a 5 taktů hudby.

Nella quinta si fa un fioretto contratempo per fianco alla sinistra, col pie destro
quattro cascate sopra il sinistro, & sopra il destro; due ricacciate intorno alla
sinistra; una con esso piede, e l'altra col destro; due botte indietto; e innanzi
tre passetti caminando innanzi col pie sinistro; un sottopiede col destro,
e la cadenza col sinistro; una battuta e girare intorno sopra il calcagno; due
botte indietro, e innanzi, e la cadenza col sinistro, una finta col pie destro,
gettando esso piede innanzi, e indietro alto tre passi, e ritirandosi adietro, e
la cadenza col sinistro. Questa mutanza ha 31. botta, & 5. tempi di suono.

V šesté se dělá jeden skůček s pravou nohou pravou vpředu oběma nohama, dva kroky
levou, jeden dopředu natáčeje se tímto bokem, druhý v točení doleva, jedno
přednožení a cadenza pravou; zanožení na (alla) levé noze,
a přednožení s chvěním (tremar) nohy, a ta se položí na zem s malou
úklonou; jedno zanožení; jeden sottopiede s pozvednutou pravou; dva sottopiedi
stranou, jeden doprava, druhý doleva. Jeden fioretto zmíněnou nohou,
a cadenza pravou, jedna scambiata v točení doprava a jedno zanožení
levou. Tato variace má 22 úderů (botte)a 4 takty hudby.

Nella sesta si fa un saltino col pie destro innanzi con ambidue li piedi; due passi
col sinistro uno innanzi voltando esso fianco, l'altro intorno alla sinistra; una
botta innanzi, e la cadenza col destro; due botte, una adietro alla gamba sinistra;
l'altra innanzi col tremar del piede, e mettendolo in terra con un poco
d'inchino; una botta indietro; un sottopiede co'l destro alto; due sottopiedi
per fianco, uno alla destra, l'altro alla sinistra. un fioretto col detto piede,
e la cadenza col destro; una scambiata intorno alla destra; una botta indietro
col sinistro. Questa mutanza ha 22.botte, e 4.tempi di suono.

1) Pravděpodobně přednožení.

Kategorie: Negri - Regole 2