51 - Mutanze intorno gagliarde

PRAVIDLO V.1)
O gagliardových variacích v točení.

REGOLA V.
Delle mutanze intorno gagliarde.

V první se udělá zanožení a přednožení (botte indietro e inanzi) ve skůčku v točení
doleva s touto nohou pozvednutou, dva sottosbalzi v kapriole
(s) pravou; přednožení a zanožení (botte) ve skoku jako předtím, s levou pozvednutou,
dvě ricacciate ve skoku dozadu na (alla) pravé noze, a tato noha
se stále drží na zemi. Zanožení a přednožení (botte indietro e inanzi) ve skoku s pravou
nohou, jeden sottopiede zmíněnou, zanožení a kapriola
spezzata čtverná levou nohou. Tato variace je celá v točení,
má 13 úderů (botte), všechny s pozvednutím nad zem, a tři takty (tempi) hudby.

NElla prima si fanno due botte indietro, e innanzi in un saltino intorno
alla sinistra con esso piede alto: due sottosbalzi in capriola
col destro; due botte in un salto, come le prime col sinistro alto.
due ricacciate in salto dietro alla gamba destra, ponendo esso
piede sempre in terra; due botte innanzi, e indietro in un salto col pie destro
indietro alto, un sottopiede col detto; una botta indietro, & una capriuola
spezzata passata quattro volte col pie sinistro. Questa mutanza tutta intorno
ha 13.botte tutte alte da terra, e tre tempi di suono.

Ve druhé se dělají dvě cascate v točení doleva, jedna pravou
a levou nohou, zanožení a dvě přednožení s touto nohou pozvednutou, jeden
proplétaný skok (salto trecciato), zmíněná noha se položí na zem vzadu k levé patě. Dvě
scambiate ve skoku s vysunutím levé nohy dopředu, tři točené skoky (salti tondo), první
nízko (à basso), druhý trochu výše a třetí nejvýš, šest kroků, začíná se levou,
a cadenza touto nohou. Tato variace má 20 úderů (botte), vše v točení (intorno)
a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella seconda si fanno due cascate intorno alla sinistra; una col pie destro, e col
sinistro tre botte, una indietro, & due innanzi con esso piede alto, un salto
trecciato mettendo il detto piede in terra dietro al calcagno del sinistro. due
scambiate in salti spingendo il pie sinistro innanzi. tre salti tondo il primo
à basso, il secondo un poco più, il terzo più alto sei passi, principiando col sinistro,
e la cadenza con esso piede. Questa mutanza ha 20.botte tutte intorno,
& quattro tempi di suono.

Ve třetí se dělají v točení dvě kaprioly na jedné noze, začíná se pravou,
jedna kapriola spezzata čtverná levou, jedna kapriola přímá (dritta) paterná,
zanožení a přednožení, a dva fioretti touto nohou; jeden sottosbalzo
pravou nohou, zanožení a přednožení ve skoku s levou pozvednutou,
jeden skok na (sopra) této noze, přednožení a zanožení, jeden sottopiede pravou,
kapriola spezzata čtverná levou, a cadenza. Tato variace
má 21 úderů (botta), vše v točení, a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella terza si fanno intorno due capriuole sopra un piede, cominciando col destro;
una capriuola spezzata di quattro col sinistro, una capriuola dritta, passata
5. volte; due botte indietro, e innanzi, e due fioretti con esso pie; un sottosbalzo
col pie destro; due botte indietro, e inanzi in un salto col sinistro alto,
un'salto sopra esso piede; due botte innanzi, e indietro. un sottopiede col destro,
e la capriuola spezzata da quattro col sinistro, e la cadenza. Questa mutanza
ha 21.botta tutte intorno, & quatro tempi di suono.

Ve čtvrté se dělá skok na (sopra) pravé noze v točení dokola doleva,
touto nohou sottopie a cadenza pravou. Jedna scambiata zvolna pozvednutá nad zem,
skok (s) uvedenou nohou dozadu, touto jeden sottopiede, zanožení
a přednožení ve skoku s levou pozvednutou, dva sottosbalzi v kapriole, zanožení
a přednožení ve skoku s touto levou pozvednutou, skok na (sopra) zmíněné noze,
přednožení a zanožení pravou, špička této nohy se dá k levé patě
a udělá se střapcový skok (salto del fiocco) s dopadam na zmíněnou nohu. Celá tato
variace se nad zemí, má 19 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella quarta si fa un salto sopra'l pie destro voltando attorno alla sinistra; un
sottopie con esso, & la cadenza col destro. una scambiata alta da terra adagio.
un salto col detto piede indietro. un sottopiede con esso; due botte indietro,
& inanzi in un salto col sinistro alto; due sottosbalzi in capriuola due botte
indietro, & inanzi in un salto con esso sinistro alto, un salto sopra il detto pie;
due botte innanzi e indietro col destro, e si metterà la punta d'esso pie al calcagno
del sinistro, & si farà il salto del fiocco, cascando col detto piede. Questa
mutanza si fa tutta alta da terra, & ha 19.botte, & quattro tempi di suono.

V páté se udělá přednožení a zanožení s pravou nohou pozvednutou v točení doleva,
tři botte della campanella a cadenza levou, tři proplétané skoky (salti trecciati), první
nízko (a basso), druhý výše a třetí ještě výše, čtyři rychlé krůčky v točení, začíná se
levou; zanožení a sottopiede pravou, a cadenza
levou, s jednou otočkou (girata) na (sopra) této noze s pravou vpředu. Tato variace
bez otočky (girata) má 15 úderů (botte) a 4 takty (tempi) hudby; pokud otočka (girata) neukončí
správně rytmus, mohou se pro ukončení připojit nějaké krůčky.

Nella quinta si fanno due botte inanzi col pie destro alto intorno alla sinistra;
tre botte della companella, e la cadenza col sinistro, tre salti trecciati, il primo
a basso; l'altro alto; il terzo più alto quattro passetti intorno presto, cominciando
col sinistro; una botta indietro, & un sottopiede col destro, e la cadenza
col sinistro, con una girata sopra esso piede col destro inanzi. Questa mutanza
senza la girata ha 15.botte, & 4. tempi di suono, & se la girata non finirà
la cadenza giusta, se gli potrano aggiungere alcuni passetti per finirla.

V šesté se dělají tři skoky v točení doleva, jeden na (sopra) pravé, druhý na (sopra)
levé a poslední na (sopra) pravé, s jedním zanožením a cadenza
dopředu bez skoků (s) touto nohou; dvě přednožení v točení zvolna
s malou úklonou, (s) uvedenou nohou. Skok na (sopra) pravé, botta,
a cadenza s levou vpředu, dvě ricacciate s touto nohou pozvednutou, sottopiede
pravou, zanožení a přednožení ve skoku s levou pozvednutou,
dva sbalzi, jeden na (sopra) zmíněné noze; druhý s dopadem na spárované nohy. A udělá se
proplétaný skok (salto trecciato), šest krůčků, začíná se zmíněnou levou, a cadenza
touto nohou. Tato variace má 25 úderů (botte) a pět taktů (tempi) hudby.

Nella sesta si fanno tre salti intorno a man sinistra, uno sopra'l destro; l'altro sopra'l
sinistro, e l'ultimo sopra'l destro, con una botta indietro, & la cadenza
innanzi senza salti con esso piede; due botte intorno sempre inanzi adagio
con un poco d'inchino col detto piede. un salto sopra'l destro, & una botta,
& cadenza col sinistro innanzi. due ricacciate alte con esso piede. un sottopiede
co'l destro. due botte indietro, & innanzi in un salto col sinistro alto.
due sbalzi, uno sopra'l detto piede; l'altro cascando a pie pari; e si fa un salto
trecciato, con sei passetti, cominciando col detto sinistro, e la cadenza con
esso piede; Questa mutanza ha 25.botte, e cinque tempi di suono.

1) Takto je označena v Negriho sbírce, fakticky je to Regola 51.

Kategorie: Negri - Regole 2