52 - Mutanze gagliarde - další

PRAVIDLO LII.
O gagliardových variacích dopředu, dozadu a v točení.

REGOLA LII.
Delle mutanze gagliarde innanzi, & indietro, e intorno.

V první variaci se udělá jeden skůček na spárovaných nohách stranou doleva,
přednožení a zanožení pravou nohou, v točení dokola
doleva, jeden sottopiede touto nohou, kapriola spezzata
čtverná s levou a s pravou pzvednutou dva kroky v chůzi dopředu,
jedna kapriola spezzata čtverná uvedenou nohou, jedna
kapriola přímá (dritta) paterná, dva skůčky na spárovaných nohách, jeden dozadu,
další v točení doleva, jedna kapriola přímá (dritta) čtverná s dopadem na (sopra)
levou, jeden skůček na pravé noze, jeden krok na (sopra) levé, přednožení a zanožení
v točení na uvedenou stranu, a jeden sottopiede pravou,
jedna kapriola sekaná spezzata čtverná levou a cadenza touto nohou.
Tato variace má 19 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.

NElla prima mutanza si fa un saltino a pie pari per fianco alla sinistra;
due botte innanzi, & indietro col pie destro, girando intorno
alla sinistra; un sottopiede con esso una capriuola spezzata
di quattro col sinistro, e col pie destro alto due passi andando innanzi
una capriuola spezzata di quattro col detto piede. una
capriuola dritta passata cinque volte. due saltini a pie pari, uno indietro;
l'altro intorno alla sinistra, una capriuola dritta di quattro, cascando sopra'l
sinistro; un saltino sul pie destro; un passo sopra'l sinistro, due botte in giro
intorno alla detta mano innanzi, & indietro, & un sottopiede col destro.
una capriuola spezzata da quattro col sinistro, e la cadenza con esso piede.
Questa mutanza ha 19.botte, è quattro tempi di suono.

Ve druhé se dělá jedna kapriola spezzata na (sopra) levé noze, s výsunem
a zanožením pravé nohy, touto jeden sottopiede, jedna kapriola spezzata) čtverná
levou, jedna kapriola přímá (dritta) paterná, jedno zanožení,
jedna kapriola spezzata v točení doleva, s dopadem na (sopra) tuto nohu,
dva sottopiedi v kapriole, jeden na (sopra) pravé; druhý na (sopra) levé, dva
sottosbalzi v kapriole stranou doprava (s) uvedenou nohou, jeden krok dopředu
s levou pozvednutou, jeden skok v točení doprava na (sopra) levé, dva kroky,
jedna capriola spezzata čtverná pravou, jedna kapriola přímá (dritta) čtverná
s dopadem na (sopra) levou, tři kroky v couvání dozadu a cadenza
levou nohou. Tato variace má 29 úderů (botte) a šest taktů (tempi) hudby.

Nella seconda si fa una capriuola spezzata sopra'l pie sinistro, buttando innanzi,
& indietro il pie destro. un sottopiede con esso; una capriuola spezzata di
quattro col sinistro; una capriuola dritta, passata di cinque; una botta indietro;
una capriuola spezzata intorno alla sinistra, cascando sopra esso piede.
due sottopiedi in capriuola, uno sopra'l destro; l'altro sopra'l sinistro, due
sottosbalzi in capriuola per fianco alla destra col detto piede; un passo innanzi
col sinistro alto; un salto intorno alla destra sopra'l sinistro. due passi, &
una capriuola spezzata di quattro col destro; una capriuola dritta di quattro,
cascando sopra'l sinistro tre passi ritirandosi indietro, & la cadenza col
pie sinistro. Questa mutanza ha 29.botte, & sei tempi di suono.

Ve třetí se dělají dva skůčky na spárovaných nohách stranou doleva, jeden skok v točení
na zmíněnou stranu na (sopra) pravé noze, jeden sottopiede levou, krok s pravou nohou
pozvednutou vzadu a tato noha se položí dopředu na zem s malou
úklonou. Jeden sottopiede pravou; jeden skok na (sopra) levé, tři kroky v točení
na zmíněnou pravou stranu, jedna kapriola spezzata levou nohou, jedna
kapriola přímá (dritta) čtverná, se skákáním dopředu, jeden krok dopředu (s) levou,
trochu stranou, jeden sottopie pravou, jeden skok na (sopra) levé, tři kroky
v točení na tuto stranu pravou, jedna kapriola spezzata a cadenza levou nohou.
Tato variace má 23 úderů (botte) a pět taktů (tempi) hudby.

Nella terza si fanno due saltini a pie pari per fianco alla sinistra, e un salto intorno
alla detta mano sopra'l pie destro; un sottopiede col sinistro, col pie destro
alto indietro un passo ponendo innanzi esso piede in terra con un poco
d'inchino; un sottopiede col destro; un salto sopra'l sinistro; tre passi intorno
alla detta mano col destro. una capriuola spezzata col pie sinistro; una
capriuola dritta da quattro, saltando innanzi. un passo innanzi col sinistro,
un poco per fianco. un sottopie col destro. un salto sopra'l sinistro: tre passi
intorno a essa mano col destro, una capriuola spezzata, e la cadenza col pie
sinistro. Questa mutanza ha 23.botte, & cinque tempi di suono.

Ve čtvrté se dělá jeden skůček stranou na spárovaných nohách hbitě v točení doleva,
jedna kapriola spezzata; jeden úder (battuta) stranou doprava, vše levou nohou,
dva skůčky, jeden touto nohou, druhý pravou, jeden sottopiede levou,
jeden fioretto pravou nohou, skůček na (sopra) levé, přednožení
a zanožení, jeden sottopiede pravou, kapriola spezzata levou,
jeden skůček oběma nohama, pravá dozadu, jedno zanožení
jeden sottopiede levou, jedna kapriola spezzata pravou nohou, dva skoky
zvolna se zanožením jedné nohy za druhou, jeden na (sopra) levé, druhý na (sopra)
pravé, dvě trecciate, jedna levou a druhá pravou, jeden skůček dopředu
na spárovaných nohách, jedna kapriola proplétaná (trecciata) šesterná, nejprve jde levá na (sopra) pravou,
a cadenza levou. Tato variace má 29 úderů (botte) a šest taktů (tempi) hudby.

Nella quarta si fa un saltino per fianco a pie pari presto intorno alla sinistra;
una capriuola spezzata; una battuta per fianco alla destra tutte col pie sinistro.
due saltini, uno con esso piede, l'altro co'l destro, un sottopiede col sinistro,
un fioretto co'l pie destro, un saltino sopra'l sinistro, due botte innanzi,
è in dietro, & un sottopiede co'l destro, è la capriuola spezzata co'l sinistro,
un saltino con ambidue li piedi, il destro indietro, una botta indietro;
un sottopiede col sinistro. una capriuola spezzata col pie destro. due salti
adagio gittando la gamba dietro l'altra. uno sopra'l sinistro, l'altro sopra'l
destro; due trecciate. una co'l sinistro; l'altra co'l destro, un saltino innanzi
à pie pari. una capriuola trecciata di sei passando prima'l sinistro sopra il destro,
è la cadenza co'l sinistro. Questa mutanza ha 29.botte, & sei tempi di sono.

V páté se dělá jedna kapriola na (sopra) levé se zanožením pravé, touto jeden
sottopiede, jedna recacciata (s) levou v točení na zmíněnou stranu, dva
fioretti dopředu (s) pravou. Jeden sotto sbalzo v kapriole, zanožení
a přednožení ve skoku s pozvednutou pravou v točení na tuto stranu, jeden krok zmíněnou
nohou, přednožení a zanožení v točení, jeden sottopiede
levou, jedna kapriola spezzata pravou, dvě trecciate, jedna levou
a druhá pravou, jeden skůček na spárovaných nohách, jedna kapriola proplétaná (trecciata) čtverná,
kdy jde pravá na (sopra) levou, a cadenza touto nohou. Tato variace
má 21 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella quinta si fa una capriuola sopra'l sinistro buttando in dietro il destro; un
sottopiede con esso. una recacciata co'l sinistro intorno alla detta mano, due
fioretti innanzi col destro. Un sotto sbalzo in capriuola, due botte indietro,
& innanzi in un salto col destro alto intorno a essa mano; un passo col detto
piede; due botte intorno in giro; una innanzi; l'altra indietro. un sottopiede
co'l sinistro. una capriuola spezzata co'l destro due trecciate, una co'l sinistro;
l'altra co'l destro un saltino a pie pari. una capriuola trecciata di quattro
passando'l destro sopra'l sinistro, è la cadenza con esso piede. questa mutanza
ha 21.botte, & quattro tempi di suono.

V šesté se dělá jeden fioretto contratempo stranou doleva pravou nohou
s natočením tímto bokem, jeden krok levou, jedna kapriola spezzata pravou,
jedno dupnutí (battuta) levou, s natáčením tímto bokem, dva skůčky, jeden na (sopra)
zmíněné noze, druhý pravou, jeden sottopiede levou, jeden fioretto
pravou, tři kaprioly v točení doleva, dvě na (sopra) jedné noze; další spezzata
levou, dva skoky (sbalzetti) doprava, jeden krok dopředu zmíněnou nohou,
dva skoky (sbalzetti) doleva, jeden sottopiede pravou, jedna kapriola spezzata
a cadenza levou. Tato variace se dělá hbitě, má 25 úderů (botte)
a čtyři takty (tempi) hudby.

Nella sesta si fa un fioretto contratempo per fianco alla sinistra co'l pie destro
voltando esso fianco un passo co'l sinistro. una capriuola spezzata co'l destro,
una battuta co'l sinistro; voltando esso fianco. due saltini, un sopra il
detto piede; l'altro co'l destro; un sottopiede co'l sinistro. un fioretto co'l
destro; tre capriuole intorno alla sinistra. due sopra un piede; l'altra spezzata
co'l sinistro. due sbalzetti alla destra. un passo innanzi co'l detto piede.
due sbalzetti alla sinistra. un sottopiede co'l destro; una capriuola spezzata,
è la cadenza co'l sinistro. Questa mutanza si fa presto, & ha 25.botte, &
quattro tempi di suono.

Kategorie: Negri - Regole 2