62 - Spezzato Alterato alla Francese - ND

PRAVIDLO LXII.
O přeměněném spezzato po francouzsku a odkud pochází.

REGOLA LXII.
Del Spezzato Alterato alla Franzese donde derivi.

D. Prosím Vaši milost, aby mi tento Spezzato Alterato
co nejdříve vysvětlila, protože velmi toužím osvojit si jej, hlavně
proč to má být pohyb po francouzsku.

D. DI GRATIA U.S. mi dechiari quanto prima questo Spezzato
Alterato, perche desio molto d'apprenderlo, massime
per esser moto alla Franzese.

M. Tento spezzato se dělá v tanci francouzské královny1).
Může se dělat i v cascardách, protože je to pohyb velice půvabný a elegantní. Když ho tedy budeš chtít
dělat, je třeba, abys udělal jeden Zoppetto s pravou nohou položenou
na zemi, a v tomto postoji pozvedneš levou. Pak toutéž levou nohou
uděláš obvyklý spezzato ( spezzato ordinario). A tak budeš postupně pokračovat.
Důvod, proč se nazývá Spezzato Alterato, spočívá v tom,
že je pozměněn (alterato) začátek provedení Zoppetto. Nechci ti ale zůstat dlužen
pojednání o Spezzato Doppio alterato, což je pohyb velmi
spanilý.

M. Questo spezzato, và fatto al Ballo della Regina di Francia, &
anco si può fare alle Cascarde, perche è moto gratiosissimo; però à vo
lerlo fare, bisogna che tu facci un Zoppetto col piè destro spianato
in terra, & in quel stante alzi il sinistro; poi col medesimo piè sinistro
farai il Spezzato Ordinario, & cosi seguirai di mano in mano:
& per questa ragione si chiama Spezzato Alterato; perche egli và
alterato con farli quel Zoppetto nel principiarlo; ma non vò restar
di ragionarti dello Spezzato Doppio alterato, quale è un moto molto
vago.

1) Pravděpodobně tím Caroso myslí tanec Nuova Regina ze sbírky Nobiltà di Dame, který je věnován francouzské královně Marii Medicejské a ve kterém se skutečně tyto kroky objevují.

Kategorie: Nobiltà - Regole