Nuova Regina - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Nuova Regina

NUOVA REGINA
BALLETTO
KU CHVÁLE NEJKŘESŤANŠTĚJŠÍ
PANÍ MARIE DE MEDICI,
KRÁLOVNY FRANCOUZSKÉ, &c.

NUOVA REGINA
BALLETTO
IN LODE DELLA CHRISTIANISS.
MADAMA MARIA DE MEDICI,
REGINA DI FRANCIA, &c.

Jelikož jsme si v předcházejících pravidlech (Regole) v První
knize dostatečně vysvětlili jména i provedení
všech skutků a pohybů, které se u kavalírů a dam
očekávají při provedení tanců, a stejně tak
i způsobů, které jsou u obou vhodné, zbývá nám
nyní v této Druhé knize začít s vysvětlováním, jak se lze těmto
tancům (Balli) co nejjednodušeji naučit.1)

POICHE à bastanza nelle Regole precedenti del Primo
Libro habbiamo dichiarato sì i nomi, & gli effetti
di tutti gl Atti & Movimenti, che si aspettano
à Cavalieri, e Dame, nell'uso de'Balli, come etiamdio
le Creanze, che ad amendue ne i medesimi convengono; restaci
hora in questo Secondo Libro dar principio ad insegnare come detti
Balli più facilmente possano impararsi.

Povím tedy, že když osoby chtějí začít dělat předložený tanec (Balletto),
budou stát tak, jak je tomu na vyobrazení, udělají
spolu Riverenzu ve čtyřech trojných úderech (quattro battute triple), pak udělají dva
Saffici, totiž jednu Ripresu2) a jeden Trabucchetto, jeden [Saffice] doleva,
a druhý doprava. Potom se procházejí a dělají čtyři Spezzati
alterati
, jeden Groppo, dva Fioretti, dva Trabucchetti, dva
Passi minimi, tedy rychlé (presti), a nakonec jeden Saffice. Všechny
ty pohyby začínají levou nohou, stejné udělají znovu a opačně,
začínají od Groppo a pak další následující pohyby.

DICO adunque, che volendosi far'il presente Balletto, principiarassi
stando le persone come vi dimostran le Figure, facendo
insieme la Riverenza di quattro battute triple; poi faranno due
Saffici, cioè una Ripresa, & un Trabucchetto, uno al lato sinistro,
e l'altro al destro; dopò passeggieranno con fare quattro Spezzati
alterati, un Groppo, due Fioretti, due Trabucchetti, due
Passi minimi, cioè presti, & al fin un Saffice; principiando tutti
gli Moti con il piè sinistro: li medesimi tornaranno à fare per contrario,
principiando dal Groppo con gli altri Moti sussequenti.

Ve druhé části se znovu procházejí a dělají
šest Spezzati alterati a dva Saffici, jeden doleva a druhý
doprava. Pak znovu dělají dělají Groppo se všemi dříve uvedenými pohyby,
nejprve začnou levou nohou a pak tytéž udělají
opačně, tak jak jsem řekl v první části.

Nel secondo tempo, torneranno di nuovo à passeggiare con far
sei Spezzati alterati, & due Saffici, uno al lato sinistro, e l'altro
al destro; poi torneranno à fare il Groppo, con tutti gli predetti Moti,
principiandoli prima con il piè sinistro: gli medesimi faranno per
contrario, si come hò detto nel primo tempo.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva
Spezzati ordinarii a dva Saffici. Pustí se a udělají další dva
Spezzati v točení doleva, naproti sobě udělají dva Passi
minimi
a jeden Saffice, v natočení levým bokem dovnitř.
Upozorňuji, že uvedené pohyby začínají levou nohou.
Potom zamíří trochu doprava, udělají jeden Passo puntato
pravou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) levou. Zamíří
doleva a totéž udělají opačně. Nakonec udělají
jeden Groppo, dva Fioretti a dva Saffici, začínají je
pravou. A když dělají zmíněné Saffici, první udělají s natočením
pravého boku dovnitř, a potom levého boku. Uvedené pohyby ovšem
začínají pravou nohou, totiž od Groppo, se všemi dalšími
následujícími.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la mano destra, facendo due
Spezzati ordinarii, & due Saffici; lasciandosi, faranno due altri
Spezzati volti à man sinistra; & all'incontro, faranno due Passi
minimi, & un Saffice, voltando il fianco sinistro per dentro;
avertendo che gli detti Moti gli principiaranno con il piè sinistro:
dopò si volteranno un poco al lato destro, facendo un Passo puntato
con il piè destro, & mezza Riverenza col sinistro; voltandosi
al lato sinistro faranno il medesimo per contrario: per ultimo faranno
un Groppo, due Fioretti, & due Saffici, principiandoli col
destro; & nel far detti Saffici, il primo lo faranno con il voltar il
fianco destro per dentro, e dopò il fianco sinistro; principiando però
li detti Moti con il piè destro, cioè dal Groppo, con tutti gli altri
sussequenti.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a znovu
udělají stejné skutky opačně.

Nel quarto tempo, pigliandosi per la mano sinistra, di nuovo
tornaranno à fare le medesime attioni per contrario.

V páté a poslední části udělají dva Spezzati alterati
v točení doleva, ve výhledu dělají dva Fioretti a
jeden Saffice s levým bokem dovnitř. Zamíří doprava,
dodržují tentýž pořádek, uvedené pohyby ovšem začínají
opačně. Pak dělají jednu Ripresa in Sottopiè doleva
a jeden Fioretto, totéž udělají doprava pravou nohou.
Nakonec udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati), první
s bokem levým dovnitř, pak s pravým, dva Passi puntati minimi
dopředu a v jejich závěru se znovu uchopí za náležitou ruku
a tím, že udělají Riverenzu ve čtyřech trojných úderech (quattro battute triple),
tak jako na začátku, ukončí v tempu hudby půvabně a elegantně tento
krásný tanec Nuova Regina.

Nel quinto, & ultimo tempo, faranno due Spezzati alterati
volti à man sinistra; & in prospettiva faranno due Fioretti, &
un Saffice con il fianco sinistro per dentro; voltandosi à man destra,
teneranno il medesimo ordine, principiando però i detti Moti
per contrario. Poi faranno una Ripresa in Sottopiè al lato sinistro,
con un Fioretto; il medesimo faranno al lato destro, con il piè
destro; finalmente faranno due Saffici fiancheggiati, prima con il
fianco sinistro per dentro, poi col destro, con due Passi puntati minimi
innanzi; & al fin de quali, si torneranno à pigliar per la man
ordinaria, & con il far la Riverenza di quattro battute triple, si
come la prima, finiranno à tempo del suono gratiosamente questo
bel Ballo di Nuova Regina.

1) Tento tanec je ve zmíněné Druhé knize – Libro Secondo – uveden jako první, proto ten úvod.

2) Přesněji jde o Ripresu sottopiede. Caroso si tady zjednodušuje popis, zjevně předpokládá, že jeho žáci vědí, jak se dělá Saffice a o kterou Ripresu v něm jde.

Kategorie: Nobiltà - tance