Adda Felice - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Adda Felice

BALLETTO VE DVOU AUTORŮV ZVANÝ
Adda Felice1)
Pro slovutnou Paní Paní Beatrici Adda.

BALLETTO A DUE DELL'AUTTORE DETTO
Adda Felice.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Beatrice Adda.

PRVNÍ ČÁST.
Stojí v čele tance obráceni tváří v tvář a uchopí
se za ruku tak, jak představuje obrázek. Udělají .Rx. grave,
dvě .Cc. doleva a doprava, dva fioretti .SP. dozadu
proti sobě v natáčení (fiancheggiando), jeden .S. dopředu
levou, dva .SP. dozadu pravou, .S. dopředu zmíněnou
nohou, jak bylo řečeno, (li) .SP. dozadu a .S. dopředu. Tyto
kroky mají udělat v závěru první části. A upozorňuji, že
ve všech částech se k sobě vždycky obrátí tváří; i když se to už dále říkat nebude.

PRIMA PARTE.
SI fermano à capo del ballo rivolte à faccia, à faccia pigliano
la mano, come mostrano le figure. fanno la .Rx. grave
due .Cc. alla sinistra, alla destra due fioretti .SP. indietro
l'uno contra l'altro fiancheggiando. un .S. innanzi con esso
sinistro. due .SP. indietro col dritto .S. innanzi col detto
piede, come si dirà, li .SP. indietro, & il .S. innanzi, & hanno
à far questi passi nell'ultimo della prima parte, avvertendo
à tutte le parti, e senza che si dica altro, si rivolgeranno sempre la faccia.

DRUHÁ ČÁST.
Uchopí se za ruce a udělají čtyři .S. dopředu a jdou do úpatí tance. Pustí se,
udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva touto nohou, dva
.SP. & jeden .S. v točení doprava zmíněnou nohou, čímž se vrátí na své místo.

SECONDA PARTE.
PIgliano la mano, e fanno quattro .S. innanzi, andando à piè del ballo. si lasciano,
e fanno due .SP. & un .S. attorno alla sinistra con esso piede. due
.SP. & un .S. attorno alla destra con detto piede tornando al suo luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Uchopí se za ruce a udělají čtyři .S., dva dopředu, v polovině tance se k sobě obrátí
tváří, pustí se, trochu s úklonou, a pak udělají další dva .S.,
kavalír se vrátí do čela, dáma jde do úpatí tance a zatočí doleva, udělají
(li) .SP. dozadu a (il) .S. dopředu, tak jako výše.

TERZA PARTE.
PIgliano la mano, e fanno quattro .S. due innanzi, & à mezo'l ballo volgendosi
la faccia. si lasciano con un poco d'inchino. poi fanno gl'altri due .S. il
cavaliero torna in capo, e la dama à piè del ballo. volgendo alla sinistra, fanno
li .SP. indietro, & il .S. innanzi, come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace hudby v gagliardě.
Dělají spolu dva zoppette stranou s pravou nohou pozvednutou, a provádějí stále tremare2)
nohou, spustí ji dolů a spárují nohy. Jeden skůček s touto nohou pozvednutou
a cadenze. Jeden .P. s pozvednutou levou, cinque .P. rychle (presto) v točení
doprava, zmíněnou nohou. Tři .P. dopředu touto nohou, v natáčení (fiancheggiando),
a v každém .P. mají dělat chvění (tremar') nohou a cadenzu zmíněnou nohou vpředu. Cinque
.P.
v točení doprava a cadenza uvedenou nohou. Tato variace je na
22 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby, a udělá se další v další části druhou
nohou. Dáma v téže době udělá jednu .R. stranou, v jednom taktu (tempo) pravou nohou,
čtyři .P. v točení na uvedenou stranu, dvě dupnutí (battute) levou, přednožení (botta
innanzi
) a cadenza touto nohou. Tři .P. dozadu pravou a cadenza
zmíněnou nohou. Tato variace má 15 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby,
stejně tak se dělá i na druhou stranu.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme due zoppette per fianco col piè destro alto con far tremare
sempre'l piede, e cascare à piè pari. un saltino sopra esso piede
e cadenze. un .P. sopra'l piè sinistro cinque .P. presto attorno alla
destra col detto piede. tre .P. innanzi con esso piede fiancheggiando, & ad
ogni .P. far tremar'il piede, & la cadenza col detto piede innanzi. cinque
.P. intorno alla destra, & la cadenza col detto piede; questa mutanza è di
botte 22. & di quattro tempi di suono, e si fa l'altra dall'altra parte con l'altro
piede; la dama in quel tempo fa una .R. per fianco, d'un tempo col piè destro.
quattro .P. intorno alla detta mano, col sinistro due battute, & una botta
innanzi, e la cadenza con esso piede. tre .P. indietro col destro, e la cadenza
col detto piede. questa mutanza è di botte 15. & e di quattro tempi di suono,
si fa altretanto dall'altra parte.

PÁTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Spolu udělají dva .P. gravi a jeden .S. stranou doleva, uvedenou
nohou. Dva .P. & jeden .S. doprava. dva .SP. & jeden .S. v točení doleva.
dva .SP. & jeden .S. v točení doprava dělají dvě .R. naproti
stranou doleva, & doprava; uchopí se za pravou ruku, a dělají jeden .S.
levou, jdouce jeden na místo druhého, a uchopí se levou, a dělají
totéž vracejíce se na své místo. pustí se, a dělají dva .S. v točení doleva.

QUINTA PARTE.
Mutation della sonata.
FAnno insieme due .P. gravi, & un .S. per fianco à man sinistra, e col detto
piede. due .P. & un .S. alla destra. due .SP. & un .S. attorno alla sinistra.
due .SP. & un .S. attorno alla destra fanno due .R. all'incontro
per fianco alla sinistra, & alla destra; pigliano la man destra, e fanno un .S.
col sinistro, passando l'uno al luogo dell'altro, e pigliano la sinistra, e fanno
l'istesso tornando al suo luogo. si lasciano, e fanno due .S. attorno alla sinistra.

ŠESTÁ ČÁST.
Uchopí se pravou paží, a dělají dva .P. gravi, & jeden .S. levou, jdouce
jeden na místo druhého. pustí se, a dělají dva .SP. & jeden .S. v točení
doprava; uchopí se levou, & dělají totéž, vracejíce se na své místo.
pustí se a dělají dva .SP. a .S. v točení doleva obracejíce se oním
bokem. dělají dvě .R. jednu dopředu jeden proti druhému levou; další dozadu
pravou, a dělají jeden .P. zvolna (adagio) zvedajíce nohu levou. potom jeden další
pravou, a cadenza onou nohou obracejíce se řečeným bokem dělají se tři
.P. jeden dopředu, druhý dozadu kladouce nohy na zem, další .P. vpředu
výše (alto), a cadenza onou nohou. dělá se stejně tak nohou pravou točíce se bokem
levým; tato variace je v 7 úderech (botte) a ve dvou taktech (tempi) hudby.

SESTA PARTE.
PIgliano'l braccio destro, e fanno due .P. gravi, & un .S. col sinistro, passando
l'uno al luogo dell'altro. si lasciano, e fanno due .SP. & un .S. attorno
alla destra; pigliano la sinistra, & fanno'l medesimo, tornando al suo luogo.
si lasciano e fanno i due .SP. e il .S. attorno alla sinistra volgendo esso
fianco. fanno due .R. una innanzi l'un contra l'altro col sinistro; l'altra indietro
col destro, e fanno un .P. adagio levando'l piè sinistro. doppo un'altro
col destro, e la cadenza con esso piede volgendo'l detto fianco si fanno tre
.P. un'innanzi, l'altro indietro mettendo'l piede in terra, l'altro .P. innanzi
alto, e la cadenza con esso piede. si fa altretanto col pie destro volgendo'l fianco
sinistro; questa mutanza è di botte 7. e di due tempi di suono.

SEDMÁ ČÁST.
Variace skladby v canario.
Dělají spolu čtyři fioretti .SP. del Canario, jdouce jeden na místo druhého,
a točíce se k ruce pravé. dva .SP. dozadu, & jeden .D. dopředu, dělají tři
skůčky jeden na (sopra) noze levé, další na (sopra) pravé, a pak na (sopra) levé, točíce se
oním bokem, dělají dvě .R. minute jednu dozadu, a další dopředu. dělají
stejně tak nohou pravou, točíe se řečeným bokem.

SETTIMA PARTE.
Mutatione della sonata in canario.
FAnno insieme quattro fioretti .SP. del Canario, passando l'uno al luogo dell'altro,
e volgendo à man destra. due .SP. indietro, & un .D. innanzi, fanno tre
saltini un sopra'l piè sinistro, l'altro sopra'l destro, e poi sopra'l sinistro, volgendo
esso fianco, fanno due .R. minute una indietro, e l'altra innanzi. fanno
altretanto col piè destro, volgendo'l detto fianco.

OSMÁ ČÁST.
Dělají spolu promenádu. pak se uchopí pravou paží, a dělají čtyři .S.
scorsi del canario
v točení doprava, měníce místo, pustí se,
trochu s úklonou, a dělají čtyři fioretti .SP. del canario, v točení doleva;
kavalír jde do úpatí tance, a dáma do čela.

OTTAVA PARTE.
FAnno insieme'l passeggio. poi pigliano'l braccio destro, e fanno quattro .S.
scorsi del canario attorno alla destra, cambiando luogo, si lasciano, con un
poco d'inchino, e fanno quattro fioretti .SP. del canario, attorno alla sinistra;
il cavaliero và à piè del ballo, e la dama a capo.

DEVÁTÁ ČÁST.
Dělají spolu nohou levou pět velkých úderů (battute gravi), jeden udeříce patou
v páru s nohou pravou, & dva špička a pata na (sopra) oné pravé, točíce se
levým bokem, & další dva údery se dělají, jeden špičkou, a další ve spárovaných nohách.
pak se dělají dva .S. battuti pravou, a levou, a dvě .R. minute
doprava, a doleva. dělá se potom stejně tak točíce se bokem pravým
řečenou nohou. dělají dozadu spolu ústup (ritirata), udeříce dozadu na zem nohou
levou. dělá se jedna .R. minuta točíce se bokem pravým, a pak se dělá totéž
onou nohou točíce se bokem levým. dělají se čtyři .SP. del Canario.
kavalír jde do uchopení ruky k dámě, & ona v téže době se točí doprava.
pak dělají .Rx. ukončujíce tanec s krásným půvabem.

NONA PARTE.
FAranno insieme col piè sinistro cinque battute gravi, una battendo'l calcagno
al par del piè destro, & due la punta e'l calcagno sopra esso destro, voltando il
fianco sinistro, & altre due botte si fanno, una con la punta, e l'altra à piè pari.
poi si fanno due .S. battuti col destro, e col sinistro, e due .R. minute alla
destra, e alla sinistra. si farà doppo altretanto voltando'l fianco destro col
detto piede. fanno indietro insieme la ritirata, battendo indietro in terra il piè
sinistro. si fa una .R. minuta voltandosi'l fianco destro, e poi si fa'l medesimo
con esso piè voltandosi'l fianco sinistro. si fanno quattro .SP. del Canario. il
Cavalier và à pigliar la mano alla dama, & essa in quel tempo si volta alla destra.
poi fanno la .Rx. finendo'l ballo con bella gratia.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Adda Felice. První část se dělá
třikráte, gagliarda dvakráte, čtyři části které následují se dělají dvakráte po části,
vracejí se v dělání těchto čtyř částí, další dvakráte po části, dělá se pak
canario až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto d'Adda Felice. La prima parte si fa tre
volte, la gagliarda due volte, le quattro parti che seguono si fanno due volte per parte,
si tornano a fare queste quattro parti, altre due volte per parte, si fa poi il
canario fin'al fin del ballo.

1) Název Adda Felice v češtině může znamenat Šťastná Adda.

2) Tremare znamená třást, chvět se.

Kategorie: Negri - tance