Alta Gonzaga - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Gonzaga

ALTA GONZAGA
BALLETTO
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ
D. LEONORY DE MEDICI
GONZAGA
Vévodkyně Mantovské, &c.

ALTA GONZAGA
BALLETTO
IN LODE DELLA SERENISS.
D. LEONORA DE MEDICI
GONZAGA
Duchessa di Mantova, &c.

OSoby stojí naproti sobě, tak jak znázorňují
figury a začnou tento tanec (balletto) poklonou
(Riverenza grave) v šesti čtvrťových dobách (battute ordinarie) a děláním
obvyklých obřadností. Pak udělají dvě Continenze semigravi
každou na tři doby (tre battute) hudby. Potom udělají jeden Groppo,
dva Fioretti, jeden Passo puntato, všechny pohyby začínají levou,
poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou. Týž Groppo
a další skutky udělají opačně. Pak se uchopí pravou rukou
a udělají jeden Seguito Doppio doleva, uchopí se
levou rukou a totéž udělají opačně. Pak se uchopí
oběma rukama, udělají dvě Continenze brevi každou na dvě doby (battute).
Když je to uděláno, kavalír pustí pravici
dámy a s obvyklými způsoby spolu udělají Riverenzu,
jako výše.

STANDO le persone all'incontro, si come vi dimostran
le Figure, principiaranno questo Balletto con
la Riverenza grave di sei battute ordinarie, facendo
le solite cerimonie: poi faranno due Continenze semigravi
di tre battute l'una di Musica: dopò faranno un Groppo,
due Fioretti, un Passo puntato, principiando tutti i Moti col sinistro,
& mezza Riverenza col destro. Il medesimo Groppo, &
altre attioni faranno per contrario: poi si piglieranno per la man destra,
facendo un Seguito Doppio al lato sinistro; & pigliando la
man sinistra, faranno il medesimo per contrario: poi si piglieranno
per amendue le mani, con fare due Continenze brevi di due battute
l'una: il Cavaliere, ciò fatto, lascierà la man destra della
Dama, & facendo le solite creanze faranno insieme la Riverenza
come di sopra.

Ve druhé části udělají jeden Groppo, dva Fioretti dopředu,
dva Passi semibrevi, dva Spezzati a jeden Saffice, začínají
levou nohou. Tytéž pohyby udělají opačně. Pak
udělají dva Doppi alla Spagnuola, dva Trabucchetti semibrevi,
každý na jednu dobu (battuta) hudby, jeden Destice, tedy
dvě Riprese a jeden Trabucchetto doleva. Tytéž Trabucchetti
a Destice udělají opačně doprava a začnou je
pravou nohou.

Nel secondo tempo, faranno un Groppo, due Fioretti innanzi,
due Passi semibrevi, con due Spezzati, & un Saffice, principiandoli
con il piè sinistro, li medesimi Moti faranno per contrario: poi
faranno due Doppi alla Spagnuola, due Trabucchetti semibrevi
d'una battuta di Musica per ciascheduno, & un Destice, cioè
due Riprese, & un Trabucchetto al lato sinistro; li medesimi Trabucchetti,
& Destice faranno per contrario al lato destro, principiandoli
con il piè destro.

Ve třetí části udělají dva další Doppi, tak jako výše, jeden
Trabucchetto levou, jeden Sottopiè pravou a jeden Fioretto
levou, tytéž pohyby udělají opačně. Pak udělají
dva Passi semibrevi dopředu, čtyři Seguiti ordinarii, v jejichž závěru
se trochu sníží po způsobu dělání poloviční poklony (mezza Riverenza)
a pustí se s obvyklými způsoby. Poté, co je to uděláno, půjde kavalír
do čela sálu, nebo kde se tančí, a dáma do druhého
čela, oba nejprve zamíří doleva a pak doprava, na
způsob S, dělají přitom dva Seguiti scorsi a v jejich závěru se opět shledají
s výhledem na sebe. Nakonec udělají dva Passi puntati
a Riverenzu.

Nel terzo tempo, faranno due altri Doppi come di sopra, un
Trabucchetto col sinistro, un Sottopiè col destro, & un Fioretto
col sinistro; gli medesimi Moti faranno per contrario: poi faranno
due Passi semibrevi innanzi, & quattro Seguiti ordinarii, al fin de
quali si piegaranno un poco à modo di far mezza Riverenza, & si
lasciaranno con le solite creanze. Dopò ciò fatto, il Cavaliere anderà
da un capo della sala, ò dove si ballarà; & la Dama da un'altro
capo, voltandosi amendue alla sinistra prima, & poi alla destra à
modo de una S, con fare due Seguiti scorsi, ritrovandosi al fin di
essi in prospettiva: ultimamente faranno due Passi puntati, & la
Riverenza.

Variace ukončená (mutanza terminata), kterou dělají spolu.
Ve čtvrté části udělají jeden Trabucchetto levou, jeden
Sottopiè pravou a jeden Fioretto levou, tytéž pohyby
udělají opačně. Pak udělají jeden passo minimo na způsob
poloviční poklony (mezza Riverenza), jeden Sottopiede a Cadenzu, začínají
a končí (s) nohou levou vpředu, totéž opačně.
Pak udělají jeden Groppo, dva Fioretti, jeden Passo puntato
a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou, totéž udělají opačně.
Potom udělají dva Passi semibrevi, jeden Trabucchetto, jeden Sottopiè,
jeden Fioretto a Cadenzu, začínají levou,
a totéž opačně. Nakonec udělají dva Trabucchetti, tak jako
výše a jeden Destice, oba se natočí levým bokem
dovnitř a začnou je levou, totéž udělají
opačně.

Mutanza terminata da farsi insieme.
Nel quarto tempo, faranno un Trabucchetto col sinistro, un
Sottopiè col destro, & un Fioretto col sinistro; gli medesimi Moti
faranno per contrario: poi faranno un passo minimo à modo
di mezza Riverenza, un Sottopiede, & la Cadenza, principiando,
e finendo con il piè sinistro innanzi; gli medesimi per contrario:
poi faranno un Groppo, due Fioretti, un Passo puntato,
& mezza Riverenza col destro; il medesimo faranno per contrario.
Dopò ciò faranno due Passi semibrevi, un Trabucchetto, un Sottopiè,
un Fioretto, & la Cadenza, principiandoli col sinistro; il
medesimo per contrario. Finalmente faranno due Trabucchetti come
di sopra, & un Destice, voltandosi amendue col fianco sinistro
per dentro, principiandoli col sinistro; gli medesimi faranno
per contrario.

V páté a poslední části se uchopí pravou rukou a udělají
dva Seguiti, pustí zmíněnou ruku a udělají dva Passi minimi
směrem doleva, s výměnou místa, začínají je nohou levou.
Toutéž udělají jeden Trabucchetto s levým bokem
dozadu, jeden Spezzato pravou s pravým bokem dovnitř,
a nakonec další Trabucchetto levou, natočí se přitom dovnitř
levým bokem. Uchopí se náležitou rukou a udělají
totéž, zamíří přitom doprava a začnou pravou
opačně, a oba se opět vrátí na své místo. Pak udělají dva Passi
semibrevi
a jeden Seguito breve doleva, totéž dělají
opačně. Poté, co je to uděláno, ukončí tento tanec (Balletto) tím, že
udělají dva Passi puntati dopředu a Riverenzu,
jak byla dělána předtím, aniž by ale opomněli udělat obvyklé kavalírské způsoby.

Nel quinto, & ultimo tempo, si piglia la man destra facendo
due Seguiti; & lasciando detta mano, si fanno due Passi minimi
volti alla sinistra, cambiando luogo, principiandoli con il piè sinistro;
& con l'istesso farà un Trabucchetto col fianco sinistro
in dietro, & un Spezzato col destro col fianco destro per dentro;
& al fine un'altro Trabucchetto col sinistro, voltando per dentro
il fianco sinistro; & pigliandosi per la man sinistra, si farà il
medesimo, voltandosi à man destra, principiando col destro per
contrario, ritornando ogn'uno al suo luogo; poi faranno due Passi
semibrevi, & un Seguito breve al lato sinistro; il medesimo faranno
per contrario. Dopò ciò fatto, con due Passi puntati innanzi,
& con la Riverenza, come han fatta la prima, finiranno
questo Balletto, non restando però di fare le solite creanze Cavaleresche.

Kategorie: Nobiltà - tance