Altezza d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Altezza d'Amore

ALTEZZA D'AMORE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ
D. FLAVIE PERETTI ORSINA
VÉVODKYNĚ DI BRACCIANO.

ALTEZZA D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECCELL.MA
D. FLAVIA PERETTI ORSINA
DUCHESSA DI BRACCIANO.

Na začátku tohoto tance (Balletto) kavalír uchopí
dámu za náležitou ruku, tak jak je tomu na obrázku,
a udělají Riverenzu lunga na čtyři doby (battute),
dvě Continenze brevi, každou na dvě doby (battute).
Pak se procházejí, mají udělat jeden Groppo, dva Fioretti
a jeden Seguito semidoppio, všechny uvedené pohyby začnou
levou, tentýž Groppo a další pohyby udělají opačně.
Pak udělají dva Trabucchetti minimi, jeden Spezzato, začínají
levou, totéž opačně. Upozorňuji, že
v závěru Spezzata pravou se pustí a udělají přitom obvyklé obřadnosti.
Pak zatočí tím, že udělají čtyři Seguiti scorsi na způsob
S, napřed tedy zatočí doleva a pak
doprava, nakonec se oba opět ocitnou tváří k sobě
a udělají závěr (Chiusa) této první části dvěma Trabucchetti,
jeden levou nohou a druhý pravou.

A PRINCIPIAR questo Balletto, il Cavaliere pigliarà
la Dama per la mano ordinaria, si come s'hà nel dissegno,
facendo la Riverenza lunga di quattro battute,
& due Continenze brevi di due battute per ciascheduna;
poi passeggiando hanno da fare un Groppo, due Fioretti,
& un Seguito semidoppio, principiando tutti i detti Moti col
sinistro: il medesimo Groppo con gli altri Moti faranno per contrario;
poi faranno due Trabucchetti minimi, & un Spezzato, principiandoli
col sinistro: il medesimo per contrario. Avertendo, che
al fin del Spezzato destro si lasciaranno con fare le solite cerimonie;
poi si volteranno con fare quattro Seguiti scorsi, facendo à modo di
una S, cioè prima s'havran da voltare à man sinistra, poi à man
destra, al fine de'quali si ritroveranno amendue in prospettiva,
& faranno la Chiusa di questo primo Tempo con due Trabucchetti,
uno col piè sinistro, l'altro col destro.

První variace kavalíra.
On udělá jednu gagliardovou variaci ve čtyřech Taktech (Tempi),
ovšemže ji začne levou nohou na první dobu (tocco) Sonaty
a stejnou ji ukončí, rovněž dopředu, jinak by to bylo špatně
a byla by chybná.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Egli farà una Mutanza di Gagliarda di quattro Tempi, ma
però la principiarà col piè sinistro al primo tocco della Sonata, &
con l'istesso parimente innanzi la finirà; altramente starebbe male,
& saria falsa.

První variace dámy.
Ona udělá doleva dvě Riprese sottopiede s jedním Fioretto,
začne levou nohou, totéž udělá opačně.
Pak udělá jeden Groppo se dvěma Fioretti dopředu, poloviční poklonu (mezza Riverenza),
jeden Sottopiede a na konci části (tempo) Cadenzu. Uvedenou variaci
začne i ukončí s levou nohou vpředu.

Prima Mutanza della Dama.
Ella farà due Riprese sottopiede al lato sinistro, con un Fioretto,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo farà per contrario;
poi farà un Groppo, con due Fioretti innanzi, mezza Riverenza,
un Sottopiede, & al fine del tempo la Cadenza, principiando, &
finendo detta Mutanza con il piè sinistro innanzi.

Druhá variace kavalíra.
Kavalír znovu udělá tutéž variaci jako předtím,
a začne a ukončí ji pravou nohou. Upozorňuji, ať ji nedělá
jiným způsobem, protože pokud by začal a skončil v tempu
hudby (Suono) s pravou nohou vpředu, nebyla by provedena podle teorie,
jak jsem řekl ve svých pravidlech (Regole).

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere tornarà à fare la medesima Mutanza di prima,
principiandola, & finendola col piè destro; avertendo di non farla
in altro modo, perche se ben la principiasse, & finesse à tempo di
suono, & col piè destro innanzi, non sarebbe Theoricamente fatta,
si come hò detto nelle mie Regole.

Druhá variace dámy.
Dáma ještě jednou udělání tutéž jako předtím, začne ji
ovšem (s) pravou nohou vpředu a tou ji i ukončí.

Seconda Mutanza della Dama.
La Dama ancor ella tornarà à fare la medesima di prima, principiandola
però col piè destro innanzi, & con l'istesso la finirà.

Tato skladba se rozvine do Saltarella, tedy do provedení
v triolách (battuta Tripla).
Procházejí se, mají udělat dva Spezzati alterati, dva Fioretti
a jeden Saffice, začínajílevou. Totéž udělají
opačně. Pak udělají dva Spezzati ordinarii v točení doleva,
naproti sobě udělají tři Seguiti di Canario, s dvojím dupnutím (battute
di piedi
), jedno pravou a druhé levou. Totéž udělají
opačně, v točení doprava. Když je to provedeno, udělají ihned
jeden Groppo, dva Fioretti, jeden Spezzato puntato, začínají
levou, a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou. Totéž
udělají opačně. Na konci uvedeného Saltarella udělají dva
Trabucchetti, jeden levou a druhý pravou. A celá tato
část (Tempo) samotná bude ukončena (Terminato) a bude nanejvýš správná.

Questa Sonata si scioglierà in Saltarello, cioè fatta
in battuta Tripla.
Passeggiando haran da fare due Spezzati alterati, due Fioretti,
& un Saffice, principiandoli col sinistro: il medesimo faranno
per contrario; poi faranno due Spezzati ordinarii volti à man sinistra,
& all'incontro faranno tre Seguiti di Canario, con due battute
di piedi, una col destro, l'altra col sinistro: il medesimo faranno
per contrario, voltandosi à man destra. Ciò fatto, subito
faranno un Groppo, due Fioretti, & un Spezzato puntato, principiandoli
col sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo
faranno per contrario. Al fine di detto Saltarello faranno due
Trabucchetti, uno col sinistro, l'altro col destro. Et tutto questo
Tempo solo è Terminato, & và giustissimo.

Canario se dělá jako Pedalogo.
Kavalír sám udělá naproti [dámě] dvě dupnutí (battute di piedi) a jeden
Seguito di Canario, začíná levou, a tři další rychlá dupnutí (battute),
která začne pravou, nakonec další Seguito levou.
Totéž udělá dáma. Kavalír udělá znovu tuto
variaci, podruhé opačně, a dáma udělá
totéž. Potom udělají spolu jeden Passo puntato minimo
levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou, totéž udělají
opačně. Kavalír sám udělá dva Trabucchetti, jeden Saffice
(s) levým bokem dovnitř, totéž udělá dáma.
Kavalír udělá znovu totéž opačně, začíná pravou:
stejně tak to udělá dáma. Pak oba dva udělají dva Spezzati
v točení doleva, dva Passi minimi dopředu, jeden Saffice
(s) levým bokem dovnitř, začínají levou, a totéž
udělají opačně. Nakonec udělají dva Passi puntati minimi
v natáčení (fiancheggiati) dopředu; pak se uchopí náležitou rukou,
a děláním obvyklých obřadností ukončí uvedený Balletto tím, že půvabně a elegantně
udělají v tempu hudby Riverenzu breve, v tempu
čtyř triol (battute triple).

Il Canario si farà in Pedalogo.
All'incontro il Cavaliere solo farà due battute di piedi, & un
Seguito di Canario, principiandoli col sinistro, & tre altre battute
preste, principiandole col destro, & al fin un'altro Seguito col sinistro:
il medesimo farà la Dama. Il Cavaliere tornarà à far questa
Mutanza un'altra volta per contrario: & la Dama farà il
medesimo. Dopò faranno insieme un Passo puntato minimo col
piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno
per contrario. Il Cavaliere solo farà due Trabucchetti, & un Saffice
col fianco sinistro in dietro: il medesimo farà la Dama. Di nuovo
il Cavaliere farà il medesimo per contrario, principiandoli col destro:
parimente farà la Dama. Poi amendue faranno due Spezzati
volti à man sinistra, con due Passi minimi innanzi, & un Saffice
col fianco sinistro per dentro, principiandoli col sinistro: il medesimo
faranno per contrario. Finalmente faranno due Passi puntati minimi
fiancheggiati innanzi; poi si piglieranno per la mano ordinaria,
& con fare le solite Creanze, finiranno detto Balletto, con fare gratiosamente,
& à tempo del suono la Riverenza breve, fatta à tempo
di quattro battute triple di Musica.

Kategorie: Nobiltà - tance