Ballo del Fiore - IB

BALLO DEL FIORE1),
k dělání ve dvou;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ.
PANÍ LAURY MORO
CONTARINI,
Ušlechtilé paní Benátské.

BALLO DEL FIORE,
Da farsi in due;
IN LODE DELLA CLARISSIMA SIG(RA).
LA SIG(RA). LAVRA MORO
CONTARINI,
Gentildonna Venetiana.

V úvodu tohoto tance muž uchopí
květ a ponese ho v pravé ruce, na začátku
skladby udělá Riverenza grave
a dva Seguiti ordinarii v točení doleva. Pak se prochází
a udělá čtyři Seguiti, přiblíží se
k dámě, kterou bude chtít vyzvat, a udělá dvě
Continenze a Riverenza, každou věc začne nohou pravou2).

Nel principiar questo Ballo, Huomo pigliarà un
Fiore, & lo portarà nella man destra, & al principio
della Sonata, farà la Riuerenza graui, &
due Seguiti ordinarij volti alla sinistra: poi passeggiando
farà quattro Seguiti, & accostandosi
vicino alla Dama che vorrà pigliare, farà due
Continenze, & la Riuerenza, principiando ogni cosa col piè destro.

Pak uchopí dámu za náležitou ruku, procházejí se a dělají
dva Seguiti ordinarii a dva scorsi; muž dámu vede.
V závěru posledního Seguito se zastaví ve výhledu,
paží vedenou na způsob půlměsíce zavede dámu naproti, kde
spolu udělají dvě Continenze a Riverenzu.

Poi, pigliando la Dama per la man' ordinaria, passeggiando faranno
due Seguiti ordinarij, & due scorsi, & guidando l'Huomo la Dama,
al fine dell'ultimo Seguito si fermarà in prospettiua, & farà col
braccio à modo di meza Luna, mettendo la Dama all'incontro, oue insieme
faranno due Continenze, & la Riuerenza.

Když je to uděláno, muž dámu pustí a pokračují tím, že udělají čtyři
Seguiti ordinarii, dva doleva a dva dopředu, jeden odejde
do čela, druhý na druhý konec sálu, kde naproti sobě udělají
dvě Continenze a Riverenzu. Potom se procházejí naproti sobě, udělají
čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dvě Continenze, v jejichž závěru
muž s půvabem a elegancí políbí květ, který má v ruce,
udělají spolu Riverenzu, daruje ho dámě a pak se vrátí na své
místo. Ona, poté co přijala, prochází se čtyřmi Seguiti
a s dodržením stejného řádu vyzve dalšího muže,
s ním udělá tytéž skutky, které muž dělal s ní. Daruje mu
květ, tak jako předtím, při poslední Riverenza, a vrátí se
na své místo.

Ciò fatto, lasciando l'Huomo la Dama, seguiranno à fare quattro
Seguiti ordinarij, due volti alla sinistra, & due dinanzi, andando l'una
da un capo, & l'altro dall'altro della Sala; oue si faranno incontro
due Continenze, & la Riuerenza: Dopò passeggiandosi incontro, faranno
quattro Seguiti fiancheggiati, con due Continenze; al fine delle
quali, l'Huomo baciarà gratiosamente il Fiore, che harà in mano, &
facendo insieme la Riuerenza, lo donarà alla Dama, poi tornarà al suo
luogo: la quale dopo che l harà accettato, passeggiando con quattro Seguiti,
& tenendo il medesimo ordine, pigliarà un' altr' Huomo, & con
esso farà le medesime attioni che harà fatte l'Huomo con lei; donandogli
il Fiore, com'esso fece, nel fare l'ultima Riuerenza, & tornando
al suo luogo.

Potom pokračuje v tanci muž, vyzve další dámu a postupně
pokračují tímtéž stylem, dokud se jim to bude líbit.

Dopo l Huomo seguendo il Ballo, pigliarà un'altra Dama, & seguiranno
di mano in mano col medesimo stile, sin che più loro piacerà.

BALLO DEL FIORE
ve třech.

BALLO DEL FIORE
in terzo.

Když chtějí tento tanec dělat ve třech, muž
začne s Riverenza grave a dvěma Continenze,
prochází se a udělá dva Passi gravi, jeden Seguito ordinario,
začíná levou nohou; pak udělá totéž
a začíná pravou. Přiblíží se proti dámě kterou bude chtít
vyzvat, a udělá dvě Continenze a Riverenza. Upozorňuji, že
dáma má vždy trochu otálet, buď proto, že nemůže jít hned,
protože sedí mezi ostatními dámami, nebo, je-li vpředu a žádnou překážku
nemá, je nutné, aby se během vstávání z křesla a snímání
rukavice trošku zdráhala, během tohoto otálení proběhne část (tempo) hudby,
vyčká se však část (tempo) hudby na to, aby byla udělána Riverenza a uchopena Dáma.

Volendosi fare questo Ballo in terzo, l'Huomo
principiarà con la Riuerenza graue, & due Continenze;
& passeggiando farà due Passi graui, & un Seguito ordinario,
principiando col piè sinistro; poi farà il medesimo,
principiando col destro: & accostandosi all incontro alla Dama che uorrà
pigliare, farà due Continenze, & la Riuerenza: auertendo, che sempre
la Dama si deue trattener' un poco, & questo ò per non poter passare,
sedendo lei fra l'altre Dame, ò se stà dinanzi, & non habbia impedimento
alcuno, è forza che fra il leuarsi della seggia, & il cauarsi del
guanto, si trattenga alquanto, nel quale indugio passa il tempo del suono:
però fatta che harà la Riuerenza, & presa la Dama, aspettarà il tempo
del suono.

Riverenza je tedy udělána a dáma uchopena za ruku. Procházejí se spolu
a dělají čtyři Seguiti ordinarii, posledním z nich zavede
dámu do čela sálu, naproti sobě udělají dvě Continenze
a Riverenza, začínají levou.

Fatta dunque la Riuerenza, & presa la Dama, passeggiando insieme,
faranno quattro Seguiti ordinarij, all'ultimo de' quali posando la
Dama ad un capo della Sala, faranno all incontro due Continenze, &
la Riuerenza, principiando col sinistro.

Po tomto muž znovu udělá tutéž promenádu a další skutky,
jež byly dělány předtím, aby vyzval druhou dámu; chopí se jí,
udělají spolu tutéž promenádu jako výše, pak ji zavede nalevo
od první dámy: on stojí proti oběma a všichni spolu
dělají dvě Continenze a Riverenzu.

Dopò l'Huomo, facendo il medesimo Passeggio con l'altre attioni
che harà fatte prima, tornarà à pigliare un'altra Dama: & presala,
faranno insieme il medesimo Passeggio di sopra, poi la posarà alla sinistra
della prima Dama; & stando esso incontro ad amendue, faranno
tutti insieme due Continenze, & la Riuerenza;

Pak pokračují čtyřmi Seguiti, dva doleva a dva
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dvě Continenze a Riverenza.

Poi seguiranno con quattro Seguiti, due volti alla sinistra, & due
fiancheggiati innanzi, con due Continenze, & la Riuerenza.

Když jsou tyto skončeny, procházejí se spolu a dělají dva Seguiti,
poslední uzavřou na způsob poloviční (meza) Riverenza. Pak muž projde doprostřed
mezi dámy, smekne baret a všichni spolu udělají dva Seguiti
scorsi
, obracejíce se v konci doleva. Pak udělají dvě Puntate, jednu
dopředu a druhou dozadu, a Riverenzu; vše začínají
levou nohou, jako výše.

Questi finiti, passeggiando insieme faranno due Seguiti, conchiudendo
l'ultimo à modo di meza Riuerenza; poi l'Huomo passerà in mezo alle
Dame, cauandosi la Berretta, & tutti insieme faranno due Seguiti
scorsi, voltandosi al fine alla sinistra: poi faranno due Puntate, una
innanzi, & l'altra indietro, & la Riuerenza, principiando ogni cosa col
piè sinistro, come di sopra.

Po tomto začnou další promenádu a udělají dva Seguiti ordinarii,
bez procházení, naproti sobě udělají Riverenzu. Muž
pak uchopí pravou ruku první dámy a spolu s ní udělá
dva Passi gravi a jeden Seguito doleva, začínají levou,
totéž udělá v držení za levou ruku, začínají pravou. Pak
udělá totéž s další dámou na jednu i na druhou stranu. Všichni spolu
pak udělají dvě Continenze a Riverenzu. Potom udělají
průplet, jako v tanci Furioso, čtyřmi Seguiti scorsi nebo
ordinarii. Pak, když se vrátí, aby všichni byli na svých místech, udělají nakonec dvě Continenze a Riverenza; v závěru této Riverenze muž,
políbí květ a daruje ho dámě, kterou vyzval jako první. Když to udělá, uchopí
druhou dámu za náležitou ruku a prochází se s ní: udělají
spolu čtyři Seguiti ordinarii, dvě Continenze a Riverenza.
Muž zavede dámu na místo, kde ji zanechá, on se také vrátí
na své místo. V této době (tempo) se první dáma prochází s květinou,
i ona udělá čtyři Seguiti ordinarii, a pak se zachováním stejného řádu pro tři,
popsaného výše, půjde vyzvat muže, a udělá dvě Continenze
a všechny další vylíčené věci. Takto postupně pokračují,
dokud se jim to zamlouvá, až do konce řečeného tance (Ballo).

Doppò ciò principiaranno un'altro passeggio col fare due Seguiti ordinarij,
& senza passare, faranno all'incontro la Riuerenza. L'Huomo
poi pigliarà la Fè destra della prima Dama, & insieme con essa farà
due Passi graui, & un Seguito alla sinistra, principiando col sinistro: il
medesimo farà pigliando la Fè sinistra, & principiando col destro: poi
farà l'istesso all'una & all altra mano con l'altra Dama. Faranno
poi tutti insieme due Continenze, & la Riuerenza. Doppò ciò faranno
l'intrecciata, come al Ballo del Furioso, con quattro Seguiti scorsi, ò
ordinarij; poi tornati che faranno tutti à i luoghi loro, faranno due Continenze,
& la Riuerenza al fine: nel finir della qual Riuerenza, l'Huomo,
baciando il fiore, lo donarà alla Dama che prese prima. Il che fatto, pigliarà
l'altra Dama per la man'ordinaria, & passeggiando con essa, faranno
insieme quattro Seguiti ordinarij, con due Continenze, & la Riuerenza:
posando l'Huomo la Dama al luogo doue la tolse, & esso tornando anco
al suo luogo. Nel qual tempo la prima Dama dal Fiore passeggianndo,
farà anch'essa quattro Seguiti ordinarij; poi tenendo l'ordine medesimo in
terzo detto disopra, andarà à pigliar' un Huomo, facendo le due Continenzi,
con tutte l'altre cose narrate, & così seguiranno di mano in mano
insino che più à loro gradirà di porsine à detto Ballo.

1) Lze přeložit jako Květinový tanec, nebo Tanec s květinou; fiore znamená květ, květina.

2) To je velmi neobvyklé: v pravidle o poklonách totiž Caroso výslovně zdůrazňuje, že tanec má začínat nohou levou, a uvádí důvody proč.

Kategorie: Il Ballarino - tance