Ballo detto il Piantone - ND

TANEC ŘEČENÝ
IL PIANTONE
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
BARTOLOMEY SENESIA
BARONKY N.

BALLO DETTO
IL PIANTONE
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
BARTOLOMEA SENESIA
BARONESSA N.

Kavalír začne tento tanec tím, že smekne
z hlavy baret nebo klobouk a udělá Riverenzu
lunga
a dvě Continenze. Pak se bude procházet směrem
k dámě tím, že udělá dva Passi semibrevi, a to zvolna (adaggio),
a jeden Seguito semidoppio breve, začíná levou nohou.
Totéž udělá opačně. Pak levou nohou, kterou bude mít
vzadu, udělá dopředu dva Passi puntati brevi, směrem k té
dámě, kterou bude chtít vyzvat, udělá Riverenzu lunga; potom
vyčká, až se dáma zvedne ze sedu, a až vstane, oba dva udělají
obvyklé kavalírské obřadnosti a Riverenzu, tak jako
výše, uchopí se půvabně a elegantně náležitou rukou, a když je
zmíněná Riverenza ukončena, začnou se procházet dvěma Passi semibrevi
a jedním Seguito breve, začínají levou nohou,
a tytéž udělají opačně. V závěru onoho Seguito doprava trochu ohnou
kolena, jako by dělali poloviční (mezza) Riverenzu,
a při dělání tohoto pohybu se pustí s konáním zmíněných obřadností. Pak
si kavalír pokryje hlavu, dělá tutéž promenádu a jde
do čela sálu, dáma udělá totéž a půjde
do druhého čela onoho sálu. A tato promenáda bude podle vůle
kavalíra v tolika taktech, v kolika ji bude chtít dělat. Nakonec se přiblíží
na své místo, levou nohou, která se bude nacházet vzadu udělá
dva Passi puntati a Riverenzu, tak jako výše. Dáma se
obrátí do výhledu na kavalíra a v téže době udělá
Riverenzu. A pokud bude chtít kavalír udělat uvedenou promenádu v Gagliardě,
s variacemi a Capriolami, bude to podle jeho vůle.

IL Cavaliere principiarà questo Balllo cavandosi la
berretta, ò capello di testa, facendo la Riverenza
lunga, con due Continenze; poi passeggiarà verso
le Dame con far due Passi semibrevi, cioè adaggio,
& un Seguito semidoppio breve, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo farà per contrario; poi col piè sinistro che si trovarà haver
indietro farà due Passi puntati innanzi brevi, & mirando quella
Dama che vorrà invitare, gli farà la Riverenza lunga; dopò aspet
tarà quella Dama che si levi da sedere, & levata, amendue faranno
le solite cerimonie Cavaleresche, & con far la Riverenza come
di sopra, si pigliaranno gratiosamente per la man'ordinaria; & finita
detta Riverenza, cominciaranno à passeggiare con due Passi semibrevi,
& un Seguito breve, principiandoli col piè sinistro: gli
medesimi faranno per contrario; & al fin del Seguito destro piegaranno
un poco le ginocchia, facendo à modo di mezza Riverenza,
& in far questo Moto si lasciaranno con far le dette Creanze. Poi
il Cavaliere si coprirà la testa, con far il medesimo Passeggio, andando
da un capo della sala, & la Dama farà il medesimo, andando
da un'altro capo d'essa sala. Et questo Passeggio starà ad arbitrio
del Cavaliere di quanti tempi lo vorrà fare; finalmente accostandosi
al suo luogo, con quel piè sinistro che si trovarà haver in dietro farà
due Passi puntati, & la Riverenza come di sopra: & la Dama si
volterà in prospettiva al Cavaliere, facendoli nel medesimo tempo
la Riverenza. Et s'il Cavaliere vorrà far detto Passeggio in Gagliarda,
con le Mutanze, & Capriole, starà à suo arbitrio.

Dáma dodržuje tentýž pořádek, jaký byl uveden výše,
a může ještě udělat tuto další vévodskou promenádu1), totiž čtyři Passi semibrevi
a jeden Seguito breve, a tato bude provedena s největší důstojností a vážností.
Upozorňuji, že by nikdy neměla skončit uprostřed sálu, ale
vzdálit se naproti ke své židli, kde předtím seděla, a obrátit se ve
výhledu na kavalíra, oba dva udělají Riverenzu v tempu
hudby, ona udělá sghinzo2), a otočí se tělem trochu
na tu stranu, kde uvidí, že je vlečka šatů.
Když udělá tento půvabný a elegantní pohyb, o němž jsem hovořil v doporučení (Avertimento),
jak si má dáma si sedat, vlečka se dostane dovnitř na prázdné místo
nohou židle. Dříve než usedne, pozdraví dámu, která bude
po její pravici, a poté, co usedla, pozdraví druhou na levé straně.
Nakonec takto postupně pokračuje
a neudělá chybu, jak bylo řečeno
v doporučení (Avertimento) mých regolí, jak se
má uvedený tanec (Ballo) dělat; kdo dodržuje
rámec, nemůže
nikdy pochybit.

La Dama tenerà il medesimo ordine come s'è detto di sopra, &
può anco far quest'altro Passeggio Ducale, cioè, quattro Passi semibrevi,
& un Seguito breve; & questo và con più gravità fatto:
& averta, che non debba mai licentiarsi in mezzo alla sala, ma
ritirarsi incontro alla sua sedia ove stava à sedere, & voltandosi in
prospettiva al Cavaliere, amendue faranno la Riverenza à tempo
del Suono, facendo un sghinzo, con voltarsi un poco con la persona
da quella banda ove ella vedrà che sia la coda della veste: &
facendo questo gratioso Moto, si come vi hò detto all'Avertimento
come la Dama si dee sedere, verrà la coda à ponersi dentro al vano
delli piedi della sedia; & prima che seda, saluterà la Dama che le
starà al suo lato destro; & poi seduta, saluterà l'altra al lato
sinistro. Finalmente cosi seguirà di mano in mano,
& non mancarà di fare come hò detto nello
Avertimento delle mie Regole come si
dee far detto Ballo, ch'osservando
i termini, nessuno
potrà mai errare.

1) Passeggio Ducale = Promenáda Vévodská nebo Dóžecí

2) Odovozeno od slova sghindare, které vyjadřuje činnost, související s kasáním plachet na stěžních plachetnic v případě hrozící bouře; jde tedy nejspíše o pohyb, jímž nějak elegantně pohne vlečkou šatů.

Kategorie: Nobiltà - tance