Barriera Nuova in sesto - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Barriera Nuova da farsi in sesto

BARRIERA NUOVA
K DĚLÁNÍ V ŠESTI
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ
A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ
PANÍ
Kněžny Colonna.

BARRIERA NUOVA
DA FARSI IN SESTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS.
ET ECCELLENTISS.
SIGNORA
Principessa Colonna.

Když je libo začínat tuto Barrieru, zůstane
v tanci ten kavalír, který dělal Ballo del Piantone,
vyzve tři dámy, jednu po druhé, pak přivolá
dva kavalíry a všech šest se odebere do kruhu,
totiž jeden kavalír a jedna dáma, takto postupně.
V tempu znění hudby udělají Riverenzu longa na čtyři údery (battute)
hudby a dvě Continenze brevi, každá na dva údery (battute).
Potom se točí doleva dvěma Passi semibrevi, každý na jeden úder (battuta),
a jedním Seguito ordinario na dva údery (battute) ve výhledu,
tytéž Passi a Seguiti udělají opačně.

A VOLER principiar questa Barriera, restando in
Ballo quel Cavalier che havrà fatto il Ballo del Piantone,
piglierà tre Dame una per volta; poi chiamerà
due Cavalieri, & tutte sei si porranno in Ruota,
cioè un Cavaliere, & una Dama, & cosi di mano in mano,
& à tempo del suono faranno la Riverenza longa di quattro battute
di Musica, & due Continenze brevi di due battute l'una;
dopò si voltaranno con due Passi semibrevi d'una battuta l'uno
à man sinistra, & un Seguito ordinario di due battute in prospettiva:
gli medesimi Passi, & Seguiti faranno per contrario.

Ve druhé části udělají dva Passi puntati brevi dopředu,
pak se procházejí čtyřmi Passi semibrevi a jedním Seguito v točení
doleva, začínají levou a další ve výhledu
pravou. Pak udělají jednu Continenzu breve levou, jeden
Saffice doprava a jeden Destice doleva.

Nel secondo tempo, faranno due Passi puntati brevi innanzi,
poi passeggiaranno con quattro Passi semibrevi, & un Seguito volto
alla sinistra, principiandoli col sinistro, & un'altro in prospettiva
col destro; poi faranno una Continenza breve col sinistro, un
Saffice alla destra, & un Destice al lato sinistro.

Ve třetí části udělají další promenádu s dříve uvedenými
skutky, které se dělaly v první, začnou je ovšem
pravou nohou a podobně je zmíněnou nohou ukončí. Upozorňuji,
že všechno to, co dělali levou nohou, mají
udělat pravou, až na poklonu (Riverenza).

Nel terzo tempo, faranno il secondo Passeggio con le predette
Attioni, si come havran fatto nel primo, ma però le principiaranno col
piè destro, & similmente con il detto piè le finiranno. Avertendo,
che tutto quello che faranno col piè sinistro, il medesimo havran da
fare col destro, solo che la Riverenza.

Ve čtvrté části každý kavalír uchopí dámu, která je
po pravici za pravou ruku a udělají jeden Passo puntato
breve
a jeden Seguito semidoppio, pak se pustí, s obvyklými obřadnostmi,
točí se doleva čtyřmi Passi semibrevi,
jeden Seguito semidoppio ve výhledu, začínají levou nohou,
a tři Riprese na stranu pravou. Pak udělají Continenzu
levou, jeden Saffice doprava a jeden Destice doleva.

Nel quarto tempo, ogni Cavaliere piglierà la Dama che le starà
à man destra, per la mano destra, & faranno un Passo puntato
breve, & un Seguito semidoppio; poi lasciandosi con le solite cerimonie,
si volteranno à man sinistra, con quattro Passi semibrevi,
& un Seguito semidoppio in prospettiva, principiando col piè sinistro,
& tre Riprese al lato destro; poi faranno una Continenza
col sinistro, un Saffice al lato destro, & un Destice al lato sinistro.

V páté části se uchopí levou rukou a opačně udělají
všechny pohyby, které dělali ve čtvrté části.

Nel quinto tempo, si piglieranno per la man sinistra, facendo
tutti gli Moti che havran fatto nel quarto tempo, per contrario.

Ukončená variace kavalírů.
V šesté části každý kavalír udělá čtyři Passi semibrevi,
tak jako výše, nebo čtyři Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu
naproti své dámě. Poté, co je to uděláno, zamíří trochu
tělem doleva tím, že udělají jeden Spezzato puntato,
uvedené pohyby začínají levou nohou. Pak ihned udělají poloviční (mezza) Riverenzu
pravou, přičemž smeknou z hlavy své klobouky nebo barety. Tentýž
Spezzato puntato a poloviční (mezza) Riverenzu udělají opačně.
Pak levou nohou, kterou měli vzadu, udělají
dva Trabucchetti, jeden Saffice v natáčení (fiancheggiato) dozadu, začínají
levou, tytéž udělají opačně. A upozorňuji
nedělat čtyři Spezzati, nebo Passi trangati, když se nachází
levá noha vzadu, nemůže se (jí) dělat Spezzato, nebo Passo dozadu,
protože to by bylo špatně a proti pravidlu (Regola). Nakonec pak
kavalíři i dámy udělají Riverenza lunga spolu.

Mutanza de'Cavalieri Terminata.
Nel sesto tempo, ogni Cavaliere farà quattro Passi semibrevi,
come di sopra, overo quattro Spezzati fiancheggiati innanzi
incontro alla lor Dama; dopò ciò fatto, si volteranno un poco
con la vita al lato sinistro con fare un Spezzato puntato, principiando
detti Moti col piè sinistro; & poi subito faranno mezza Riverenza
col destro; cavandosi di testa i lor cappelli, ò berretta: il medesimo
Spezzato puntato, & mezza Riverenza faranno per contrario;
poi col piè sinistro che si troveranno haver in dietro faranno
due Trabucchetti, & un Saffice fiancheggiato in dietro, principiandoli
col sinistro: gli medesimi faranno per contrario. Et avertano
di non fare quattro Spezzati, ò Passi trangati, perche trovandosi
il piè sinistro in dietro, non può far il Spezzato, ò Passo in dietro,
perche sarebbe falso, & contra la Regola. Poi finalmente
i Cavalieri, & le Dame faranno la Riverenza lunga insieme.

V sedmé části udělají totéž dámy.

Nel settimo tempo, faranno il medesimo le Dame.

Zde se mění Sonata a dělají se
dvě části (Tempi).

Quì si muterà detta Sonata, & farassi
due Tempi.

V této první části této Sonaty se procházejí doleva tím,
že udělají dva Passi semibrevi a jeden Seguito semidoppio,
začínajíc levou nohou, a totéž udělají doprava
opačně. Pak udělají dva Passi puntati brevi, jeden
dopředu levou, druhý dozadu pravou, ve výhledu
udělají jeden Doppio scorso dopředu, všichni se uchopí za ruce,
aniž by smekli baret, a udělají kruh. Potom se pustí,
udělají čtyři Saffici, nebo Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, jednu Continenzu doleva, jeden Saffice doprava,
a nakonec jeden Destice doleva.

In questo primo tempo di questa Sonata, passeggiaranno la lato
sinistro, con fare due Passi semibrevi, & un Seguito semidoppio,
principiandoli con il piè sinistro: il medesimo faranno al lato
destro per contrario; poi faranno due Passi puntati brevi, uno
innanzi col sinistro, l'altro in dietro col destro, & in prospettiva
faranno un Doppio scorso innanzi, pigliandosi tutti per le mani
senza cavarsi berretta, facendo una Ruota. Dopò si lascieranno,
con fare quattro Saffici, overo Spezzati fiancheggiati in
dietro, & una Continenza alla sinistra, un Saffice alla destra,
& al fin un Destice al lato sinistro.

Ve druhé části udělají znovu všechny věci opačně,
začnou ovšem pravou nohou.

Nel secondo tempo, torneranno à fare ogni cosa per contrario,
principiando però col piè destro.

Na zrychlenou část (Sciolta) této Sonaty se dělá pouze jedna část (Tempo)
v Saltarellu.

Alla Sciolta di questa Sonata farassi in Saltarello
un Tempo solo.

V této části udělají všichni spolu čtyři Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu. Pak každá osoba čtyřikrát tleskne,
první tlesknutí začne na pravou ruku své dámy,
která je vpravo, další doleva s další
domou, která je mu po levici, a to se udělá ještě
jednou, až se tleskne čtyřikrát. A toto je
takzvaná Folla1). Nakonec udělají dvě Continenze brevi,
každou na dva údery (battute), a Riverenzu na čtyři.

In questo tempo, tutti insieme faranno quattro Spezzati fiancheggiati
innanzi; poi ogni persona darà quattro battute di mano,
principiando la prima battuta alla man destra della Dama sua
che le starà alla destra, poi ne darà un'altri alla sinistra all'altra
Dama che le starà a man sinistra; & questo si torna à fare un'altra
volta, sino che habbiano date le quattro botte, & questa vien
detta la Folla. Finalmente faranno due Continenze brevi di due
battute l'una, & la Riverenza di quattro.

Na zrychlenou část (Sciolta) uvedené Sonaty v Gagliardě.
V této části dělají v kruhu tuto promenádu, zřetězenou
či proplétanou, jak tomu chce kdo říkat. Každý kavalír tedy
v téže době uchopí svou dámu za pravou ruku, a všichni,
jak kavalíři, tak i dámy udělají na každý dotek ruky
jeden Seguito Semidoppio. Pak pustí pravou ruku, uchopí se
levou, a stále mění dámy, a také dámy
mění kavalíry. Tento řetěz pokračuje, až se každý
kavalír opět sejde se svou dámou, a skončí, když
udělali šest Seguiti semidoppi. Potom udělají dvě Continenze
a dva Passi puntati brevi, v jejichž závěru, s provedením obvyklých obřadností
uchopí každý kavalír svou dámu za náležitou ruku
a tím, že udělají Riverenzu longa, ukončí půvabně a elegantně
tuto Barrieru. Upozorňuji však kavalíra, který všechny vyzval,
aby se svou dámou zůstal a pokračoval v Ballo del Piantone,
ti ostatní odejdou a odvedou své dámy na jejich
místa, a rozloučí se s obvyklými kavalírskými obřadnostmi.

Alla Sciolta di detta Sonata in Gagliarda.
In questo tempo, faranno questo Passeggio in Ruota incatenato,
ò intrecciato, come vogliamo dire; cioè, ogni Cavaliere in
un'istesso tempo piglierà la sua Dama per la mano destra; e tutti,
tanto i Cavalieri, quanto le Dame ad ogni toccata di mano faranno
un Seguito Semidoppio; poi lasciando la man destra, si piglieranno
per la sinistra, cambiando sempre Dama; & cosi le Dame
cambiaranno Cavalieri: & questa catena durerà sino che ogni
Cavaliere si ritroverà con la sua Dama, che verrà à finirsi con haver
fatti sei Seguiti semidoppi. Dopò faranno due Continenze,
& due Passi puntati brevi, al fin de'quali, con far le solite cerimonie,
ogni Cavaliere pigliarà la sua Dama per la mano ordinaria,
& con il far la Riverenza longa finiranno gratiosamente
questa Barriera: ma averta il Cavaliere che havrà invitato tutte,
ch'egli hà da restare con la sua Dama à seguitar il Ballo del
Piantone, & gli altri andaranno à menare le lor Dame à i suoi
luoghi, licentiandosi con le solite cerimonie Cavaleresche.

1) La Folla = dav, zástup, nával, tlačenice, množství, spousta, fůra (lidí).

Kategorie: Nobiltà - tance