Barriera in sesto - IB

TANEC BARRIERA
provádí se v šesti;
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ,
PANÍ FRANCESKY GIUNTA
MANNUCCI.

BARRIERA BALLETTO
Da farsi in sesto;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG. FRANCESCA GIVNTA
MANNVCCI.

V tomto tanci (Balletto) je v kruhu šest osob, tři muži
a tři dámy, jak bylo řečeno
u Contrapasso nuovo. Dělají spolu
Riverenza grave, dvě Continenze, jednu
doleva a druhou doprava, pak zamíří dvěma
Seguiti ordinarii doleva, a Riverenza
naproti, vše začíná levou nohou, s výjimkou Riprese.

In questo Balletto saranno sei persone, tre Huomini,
& tre Dame in ruota, come s'è detto
nel Contrapasso nuouo, & insieme faranno la
Riuerenza graue, & due Continenze, una alla
sinistra, l'altra alla destra; poi voltaranno due
Seguiti ordinarij alla sinistra, con la Riuerenza
incontro, principiando ogni cosa col piè sinistro, eccetto le Riprese.

Ve druhé části dělají všichni spolu dvě Puntate, jednu dopředu
a druhou dozadu, pak se v kruhu procházejí doleva, dělají
čtyři Passi gravi a jeden Seguito obrácený doleva, se dvěma Riprese
naproti doprava, a dvě Continenze, jednu doleva, druhou
doprava.

Nel secondo tempo tutti insieme faranno due Puntate, una innanzi,
& l'altra indietro; poi passeggiando in ruota alla sinistra, faranno
quattro Passi graui, & un Seguito volto alla sinistra, con due Riprese
incontro alla destra, & due Continenze, una alla sinistra, l'altra
alla destra.

Ve třetí části udělají stejným způsboem tutéž promenádu podruhé,
s výjimkou, že namísto dvou Continenze udělají Riverenza
grave
.

Nel terzo tempo faranno un'altra volta il medesimo Passeggio nell'istesso
modo: eccetto, che in luogo delle due Continenze faranno la Riuerenza
graue.

Ve čtvrté části každý muž uchopí za pravou ruku dámu, kterou má po své
pravici, a udělají spolu dvě Puntate, pak se pustí
a zamíří čtyřmi Passi gravi k výměně místa;
naproti sobě pak udělají jeden Seguito ordinario doleva, dvě
Riprese doprava a Riverenza.

Nel quarto tempo, ogni Huomo pigliarà la Dama, che le farà à man
destra, per la Fè destra, & insieme faranno due Puntate: poi lasciandosi,
voltaranno alla sinistra, con quattro Passi graui, cambiando luogo;
all'incontro poi faranno un Seguito ordinario alla sinistra, con due
Riprese alla destra, & la Riuerenza.

V páté části se uchopí levou rukou a udělají totéž,
každý se tedy vrátí na své místo.

Nel quinto tempo, pigliando la Fè sinistra faranno il medesimo;
tornando però ogn'uno al suo luogo.

Variace samotných mužů.
V šesté části muži sami udělají naproti své dámě,
dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari), dva Passi presti dopředu, další dva
Fioretti a další dva Passi presti; pak se obrátí ve výhledu
doleva a udělají jeden Seguito spezzato, vše začínají
levou nohou a Riverenza minima pravou. Podobně se otočí
doprava a totéž udělají. Potom udělají čtyři
Seguiti spezzati dozadu. Pak všichni spolu, dámy
i muži udělají Riverenza grave naproti sobě.

Mutanza de gli Huomini soli.
Nel sesto tempo, gli Huomini soli faranno incontro alla sua Dama,
due Fioretti à piedi pari, due Passi presti innanzi, con due altri
Fioretti, & due altri Passi presti; poi si voltaranno in prospettiua alla
sinistra, & faranno un Seguito spezzato, principiando ogni cosa col
piè sinistro, & la Riuerenza minima col destro; similmente voltandosi
alla destra, faranno il medesimo per contrario. Dopò ciò faranno quattro
Seguiti spezzati indietro; poi tutti insieme, sì le Dame, come gli
Huomini; faranno la Riuerenza graue all'incontro.

Variace samotných dam.
V šesté části dámy samy udělají čtyři Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, pak se každá obrátí ve výhledu doleva
a udělají jeden Seguito spezzato levou nohou a Riverenza minima
pravou. Pak se obrátí ve výhledu doprava a totéž udělají
opačně. Ještě udělají dozadu čtyři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati),
muži i dámy, a Riverenza spolu.

Mutanza delle Dame sole.
Nel settimo tempo le Dame sole faranno quattro Seguiti spezzati
fiancheggiati innanzi, poi ogn'una si voltarà in prospettiua alla sinistra,
facendo un Seguito spezzato col piè sinistro, & la Riuerenza minima
col destro; poi voltandosi in prospettiua alla destra, faranno il medesimo
per contrario: faranno anco indietro quattro Seguiti spezzati fiancheggiati,
sì gli Huomini, come le Dame, & la Riuerenza insieme.

Na zrychlenou část Sonaty grave.
V této první části změny tempa grave udělají všichni spolu
dva Doppii v kruhu, jeden doleva a druhý doprava, pak udělají
dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate) dozadu, jeden Seguito scorso dopředu, přičemž se
všichni v kruhu uchopí za ruce. Pak se pustí, udělají čtyři Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu a dva Seguiti ordinarii v točení doleva,
v jejich závěru se ocitnou naproti sobě.

Alla sciolta della Sonata graue.
In questo primo tempo di questa sciolta graue, tutti insieme faranno
due Doppij in ruota, uno alla sinistra, l'altro alla destra: poi faranno
due Puntate fiancheggiate indietro, & un Seguito scorso innanzi, pigliando
tutte le mani in ruota; poi lasciandosi, faranno quattro Seguiti
spezzati fiancheggiati indietro, & due Seguiti ordinarij volti alla sinistra,
trouandosi al fine d'essi all'incontro.

Ve druhé části udělají totéž znovu, s tou výjimkou, že namísto
dvou Seguiti v točení udělají naproti sobě Riverenza grave.

Nel secondo tempo, faranno anco il medesimo; eccetto, che in luogo
delli due Seguiti volti, faranno all'incontro la Riuerenza graue.

Na zrychlenou část Sonaty - Saltarello.
V této části, kdy tempo zrychlí, muži i dámy
udělají čtyři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, pak každý
čtyřikrát tleskne. První tlesknutí začne pravou rukou
s dámou, která je napravo, pak levou s tou, která
stojí vlevo; to udělají dvakrát, dokud nedokončí
čtyři tlesknutí. Pak udělají dvě Continenze, všichni se v kruhu
uchopí za ruce, a pak Riverenza grave.

Alla sciolta della Sonata in Saltarello.
In questo tempo della Sciolta, tanto gli Huomini, quanto le Dame,
faranno quattro Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, poi ogni persona
darà quattro battute, principiando la prima battuta con la man destra
alla Dama, che le starà alla destra; poi con la sinistra à quella che le
starà alla sinistra; & questo faranno due volte insino che siano finite
le quattro battute:poi faranno due Continenze, pigliandosi tutti per le
mani in ruota, & dopò esse la Riuerenza graue.

Na zrychlenou část Sonaty v gagliardě.
V této poslední části, kdy se mění tempo, pustí ruce poté, co udělají Riverenzu,
a udělají čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
pak udělají dvě Riprese a tři Trabuchetti doleva, začínají
levou nohou, totéž udělají doprava a začnou
pravou. Nakonec udělají čtyři Passi trangati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
jak bylo řečeno u druhé Barriery, a jeden Seguito scorso. Pak
každý uchopí dámu, která je po jeho pravici, za náležitou ruku,
a ukončí tanec tím, že spolu v kruhu udělají Riverenza.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
In questo ultimo tempo della Sciolta, dopò fatta la Riuerenza, lasciaranno
le mani, & faranno quattro Seguiti fiancheggiati indietro:
poi faranno due Riprese, & tre Trabuchetti alla sinistra, principiandole
col piè sinistro: le medesime faranno alla destra, principiandole col
destro. Finalmente faranno quattro Passi trangati fiancheggiati indietro,
come s'è detto nell'altra Barriera, con un Seguito scorso: poi pigliando
ogn'uno la Dama che le starà à man destra per la man'ordinaria,
finiranno il Ballo, con il fare in ruota insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance