Contrapasso nuovo - IB

CONTRA PASSO NOVÝ
Balletto pro šest,
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
SILVIE CRISPI CARDANA.

CONTRA PASSO NVOVO
Balletto in sesto;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA SILVIA CRISPI
CARDANA.

Tento Contrapasso se dělá za účasti šest
osob, tři muži a tři dámy, kteří jsou
v kruhu podle tohoto řádu, totiž jeden muž
a jedna dáma. Všichni, bez držení rukou, udělají
spolu Riverenza grave, dva Seguiti
ordinarii
, jimiž zamíří doleva a půjdou
po kruhu, jen doleva, udělají dva Passi gravi a jeden Seguito semidoppio;
pak zamíří zpět naproti, a shledají se tak, jak
stáli na začátku, udělají dva Passi gravi a tři Trabuchetti,
začínají je pravou a uzavřou na spárovaných nohách.

Afar questo Contrapasso, vi interuengono sei
persone, tre Huomini, & tre Dame; le quali staranno
in ruota con quest'ordine, cioè, un' Huomo,
& una Dama, & tutti senza pigliar mano faranno
insieme la Riuerenza graue, & due Seguiti
ordinarij volti alla sinistra: & passeggiando
in ruota, pur'alla sinistra, faranno due Passi graui, & un Seguito semidoppio;
poi voltandosi indietro all'incontro, col trouarsi nel modo che
stauano nel principio, faranno due Passi graui, & tre Trabuchetti,
principiandoli col destro, & conchiudendo à piedi pari.

Tutéž promenádu udělají podruhé na druhou stranu.

Il medesimo passeggio tornaranno à fare un'altra volta.

Potom každý uchopí pravou ruku své dámy, udělají dva
Passi gravi, s jedním Seguito ordinario, začínají je levou a vymění si místo.

Dopò ogn'uno pigliarà la Fè destra della sua Dama, & farà due
Passi graui, con un Seguito ordinario, principiandoli col sinistro, &
cambiando luogo.

Pak muž uchopí levou ruku dámy, která se ocitne
napravo, spolu udělají dva Passi gravi a jeden Seguito semidoppio,
stále si mění místa, aniž by jim bylo líto, že se podruhé
ocitli bez své dámy, protože na konci třetí variace
se pak každý opět shledá s tou svou. Když je udělán Semidoppio, udělají čtyři
Seguiti ordinarii, dva v natáčení (fiancheggiati) dozadu a dva dopředu.

Poi pigliando l'Huomo la Fè sinistra della Dama, che trouarà
à man destra, faranno insieme due Passi graui, & un Seguito semidoppio,
cambiando sempre luogo: nè gli increscerà, se la seconda volta
si trouaranno senza la sua Dama; perche poi al fine della terza mutanza,
ogn'uno si ritrouarà con la sua. Fatto il Semidoppio, faranno quattro
Seguiti ordinarij, due fiancheggiati indietro, & due innanzi.

Druhá variace.
Muži uchopí za pravou paži tu dámu, která stojí
po jejich pravici a udělají totéž, co bylo děláno v první
variaci, když se vzali za ruce, stále mění dámu
a místo.

Seconda mutanza.
Gli Huomini pigliaranno per lo braccio destro la Dama, che le starà
à man destra, & faranno il medesimo che haranno fatta nella prima
mutanza quando le presero per la Fede, cambiando sempre Dama,
& luogo.

Třetí variace.
Muži oběma rukama uchopí dámu, která bude po jejich pravici,
a udělají tytéž variace, uvedené výše. A v závěru této
variace se každý opět ocitne na svém místě tak, jak stáli, když
tanec začínali.

Terza mutanza.
Pigliando gli Huomini la Dama che le starà alla destra con amendue
le mani, faranno le medesime mutanze di sopra dette. Et al fine
di essa mutanza ogn'uno si ritrouarà al suo luogo, come stauano quando
principiarono il Ballo.

Promenáda v průpletu (incatenato) prováděná v kruhu.
Každý muž uchopí pravou ruku své dámy a spolu dělají
jeden Seguito grave levou, pak uchopí levou ruku další
dámy a udělají další Seguito pravou; takto postupně pokračují
a stále dělají průplet (catena) v kruhu, až
udělají šest Seguiti. V jejich závěru se každý opět ocitne na svém
místě se svou dámou, a udělají to ve třech částech (tempi) Sonaty.

Passeggio incatenato da farsi in ruota.
Ogni Huomo pigliarà la man destra della sua Dama, & faranno
insieme un Seguito graue col sinistro; poi pigliando la mano dell'altra
Dama per la sinistra, faranno un'altro Seguito col destro; & cosi seguiranno
di mano in mano, facendo sempre la catena in ruota, insino che
haranno fatti sei Seguiti: alla fine de i quali ogn'uno si ritrouaràr al suo
luogo con la sua Dama: & questo faranno in tre tempi della Sonata.

Potom spolu udělají Riverenza grave a dvě Continenze,
se čtyřmi Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a dva dopředu.

Faranno dopò ciò insieme la Riuerenza graue, & due Continenze,
con quattro Seguiti fiancheggiati, due indietro, & due innanzi.

Všichni spolu udělají dva Passi gravi, jeden rychlý Doppio dopředu,
začínají levou a uchopí v kruhu za ruce. Pak udělají dozadu
dva Passi gravi a dvě Riprese doprava, začínají
pravou. Pak pustí ruce a znovu udělají uvedené čtyři
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), tak jako výše.

Tutti insieme far anno due Passi graui, & un Doppio presto innanzi,
principiando col sinistro, & pigliaranno le mani in ruota; poi indietro
faranno due Passi graui, & due Riprese alla destra, principiando
col destro. Lasciandosi poi le mani, faranno di nuouo li detti quattro
Seguiti fiancheggiati, come di sopra.

Nakonec každý muž uchopí pravou ruku své dámy
a udělají Riverenzu levou nohou. Každý se tělem otočí
k dámě, kteou mají po své levici, uchopí její levou ruku
a udělají Riverenzu pravou. Pak se všichni pustí a udělají čtyři
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a dva dopředu, scorsi, začínají je
pravou. Nakonec ukončí tanec tím, že udělají Riverenzu
levou nohou, kterou mají vpředu.

Finalmente ogn' Huomo pigliarà la Fè destra della sua Dama, &
facendo la Riuerenza col piè sinistro; & voltando ogn'uno la vita alla
Dama che le starà à man sinistra, pigliaranno la Fè sinistra di quella,
& faranno la Riuerenza col destro: poi tutti lasciandosi faranno quattro
Seguiti fiancheggiati, due indietro, & due innanzi, scorsi, principiandoli
col destro: ultimamente finiranno il Ballo con il far la Riuerenza
col piè sinistro, che si trouaranno hauer innanzi.

Kategorie: Il Ballarino - tance