Bella Gioiosa - IB

BELLA GIOIOSA
CASCARDA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ GIULIE
SAVELLA ORSINA.

BELLA GIOIOSA
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLUSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA GIVLIA
SAVELLA ORSINA.

Tento tanec mají dělat tři, totiž
dva muži a jedna dáma, anebo dvě dámy
a jeden muž. Ti se v kruhu uchopí za ruce
a dělají Riverenza ve skůčku (in balzetto), jak
je zvykem v Cascardách, se čtyřmi Trabuchetti
doleva. Pustí ruce a všichni se otočí
doleva dvěma Seguiti spezzati, pak dva Passi gravi
dopředu a Cadenza; vše začínají levou. V kruhu
pak všichni spolu udělají čtyři Seguiti spezzati a dvě Scambiate,
jednu doleva a druhou doprava. Pak ten, kdo vede tanec,
udělá jeden Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu pravou.
Tedy, tančí-li muž a dvě dámy, vede muž, pokud ale tančí
jedna dáma se dvěma muži, povede tanec ona. Takže po ukončení
Cadenzou, kterou udělal ten, kdo vede, má pokračovat ten nebo ta, kdo stojí
po pravici, a má to udělat levou nohou, s dalším Seguito spezzato
v točení doleva a cadenzou tak jako výše. Třetí udělá
totéž, co udělali ostatní. Pak ten, kdo vede tanec, udělá
dva Passi presti dopředu a Cadenza, začíná levou,
s pěti Seguiti battuti del Canario, jež také začne levou;
kdo je udělat neumí, udělá místo nich čtyři Trabuchetti. Pak se pokračuje:
dvě Riprese a dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito spezzato
v točení doleva a Cadenza pravou. Pak ten, kdo stojí po jeho
pravici, udělá stejnou variaci jako on, a totéž
udělá třetí druh. Poté, co je to hotovo, vedou si spolu tímto
způsobem: všichni se otočí levým bokem dovnitř a udělají
čtyři Seguiti spezzati, jeden dopředu, druhý dozadu, a dvěma půjdou
dopředu, začínají je levou. Mění si místa a ten, kdo vede, půjde
vždy prostředkem. Totéž udělají ještě jednou
a každý se tak vrátí na své místo.

QUESTO Ballo ha da esser fatto in terzo, cioè,
due Huomini, & una Dama, overo due Dame,
& un'Huomo: & questi si pigliaranno le mani
in ruota, & faranno la Riverenza in balzetto, come
s'usa alla Cascarde, con quattro Trabuchetti
alla sinistra, & lasciando tutte le mani, si voltaranno
alla sinistra, & faranno due Seguiti spezzati, con due Passi gravi
innanzi, & la Cadenza, principiando ogni cosa col sinistro. In ruota
poi faranno tutti insieme quattro Seguiti spezzati, con due Scambiate,
l'una alla sinistra, & l'altra alla destra: poi quello che guida il Ballo,
farà un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza col destro,
cioè, se farà un huomo, & due Dame, l'huomo guidarà esso: ma se fosse
una Dama, & due huomini, essa guidarà il Ballo: cosi nel fine della
Cadenza, che fa quello che guida, ha da rispondere colvi, ò colei che stà
à man destra, & ha da farla col piè sinistro, con un'altro Seguito spezzato
volto alla sinistra, & la Cadenza, come di sopra: il terzo farà il
medesimo che haranno fatto gli altri: dopò quello che guida il Ballo, farà
due Passi presti innanzi, & la Cadenza, principiando col sinistro, con
cinque Seguiti battuti del Canario, principiandoli pur col sinistro: &
chi non sapesse fargli, farà in sua vece quattro Trabuchetti: poi si seguirà
con due Riprese, due Trabuchetti alla sinistra, un Seguito spezzato
volto alla sinistra, & la Cadenza col destro: quello poi che starà à man
dritta di lui, farà la medesima mutanza, che haurà fatta esso: & il medesimo
farà il terzo compagno. Ciò fatto, giostraranno insieme in questa
maniera, cioè; Ogn' uno si voltarà col fianco sinistro per dentro, facendo
quattro Seguiti spezzati, uno innanzi, uno in dietro, & due passando
innanzi, principiandoli col sinistro: & quello che guida, passarà
sempre in mezo, cambiando luogo: il medesimo tornaranno à fare un'
altra volta; tornando però ogn' uno al suo luogo.

Pak všichni spolu udělají v kruhu dva Seguiti semidoppii doleva,
dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenzu pravou nohou naproti sobě. Totéž udělají
opačně doprava. Pak spolu naproti udělají dva Fioretti
na spárovaných nohách (à piè pari), jeden doleva a druhý doprava, se dvěma Passi presti
dozadu. Vymění si místo procházením, dvěma Seguiti spezzati, začínají
levou, totéž udělají podruhé na opačnou stranu a každý se vrátí
na své místo.

Dipoi in ruota tutti insieme faranno due Seguiti semidoppij alla sinistra,
due Riprese, due Trabuchetti, un Seguito spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza col piè destro all'incontro: il medesimo faranno
alla destra per contrario. Insieme faranno poi all incontro due Fioretti
à piè pari, uno al fianco sinistro, & l'altro al destro, con due Passi presti
in dietro, passando con duo Seguiti spezzati, & cambiando luogo, principiando
col sinistro: il medesimo tornaranno à fare un'altra volta, tornando
ogn'uno al suo luogo.

Potom udělají řetěz, neboli průplet, šesti Seguiti spezzati.
Ten, kdo vede tanec, půjde doprostřed mezi své druhy a natočí se
doleva, pak se vrací a podruhé jde doprava.
Tytéž Seguiti a obraty (volte) dělají i další druhové, v závěru
tohoto průpletu se má každý znovu vrátit na své místo a udělat dva Passi presti
dopředu a Cadenza, vše má začínat levou nohou.

Dopò ciò faranno la Catena, overo intrecciata, con sei Seguiti spezzati,
& quello che guidarà il Ballo, passarà per mezo i Compagni, voltando
alla sinistra; poi ritornarà à passare un'altra volta alla destra: &
i medesimi Seguiti, & volte faranno gli altri Compagni: al fine della
qual Catena ogn' uno ha da ritrovarsi al suo luogo, & fare due Passi presti
innanzi, con la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro.

Potom udělají čtyři Trabuchetti a čtyři Seguiti battuti di
Canario
, dvě Riprese, dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito spezzato
v točení doleva a Cadenza pravou, nakonec se ocitnou
v trojúhelníku, jímž má tato Cascarda končit.

Dopò faranno quattro Trabuchetti, & quattro Seguiti battuti di
Canario, due Riprese, due Trabuchetti alla sinistra, un Seguito spezzato
volto alla sinistra, & la Cadenza col destro, trovandosi al fine di essi
in triangolo: il che fia fine della Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance