Bellezze d'Olimpia - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Bellezze d'Olimpia

LE BELLEZZE D'OLIMPIA1)
BALLETTO;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
MÉ PATRONKY A DOBRODĚJKY
VŽDY NANEJVÝŠ CTĚNÉ,
Paní Olimpie Orsina Cesi,
Markýzy di Monticelli.

LE BELLEZZE D'OLIMPIA
BALLETTO;
IN LODE DELLA ILLUSTRISS. SIG.
PADRONA ET BENEFATTRICE MIA,
SEMPRE OSSERVANDISSIMA,
la Signora Olimpia Orsina Cesi,
Marchesa di Monticelli.

Mimo různých způsobů, které jsem už uvedl
pro začínání Balli, ještě tento se mi zdál vhodný k sepsání
pro jejich obměnu. Takže osoby stojí
naproti (jak ukazuje obrázek), muž
levou rukou uchopí Dámu za pravou,
spolu trochu naproti udělají Riverenza
grave
a dvě Continenze, jednu doleva a druhou
doprava. Pak muž, zatímco drží ruku na způsob půlměsíce (meza Luna),
povede dámu dvěma Seguiti ordinarii a v téže době i on
dělá další dva dozadu; v jejich závěru si vymění místo,
muž bude vlevo a dáma vpravo. Pak se pustí,
zamíří dvěma dalšími Seguiti doleva a poněkud se vzdálí,
nakonec se opět ocitnou naproti. Muž udělá
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu a tři Trabuchetti, začíná je
levou nohou, tytéž dáma udělá dozadu. Totéž
udělají ještě jednou, dáma ovšem půjde dopředu
a muž dozadu, začínají pravou nohou. Pak udělají jeden
Seguito ordinario doleva a Riverenza pravou nohou, dotknou se
pravou rukou a otočí se tělem ve výhledu doprava, udělají
další Seguito pravou, a dělají Riverenza levou,
dotknou se přitom levou rukou.

OLTRE i diversi modi c'ho fin'hora tenuti nel
principiar i Balli, questo ancora m'è parso di porre
per variargli; & è tale, che standosi le persone
all'incontro (come si dimostra nel disegno) l'Huomo
con la man sinistra pigliarà la Dama per la destra,
facendosi insieme un poco all'incontro la Riverenza
grave, & due Continenze, l'una alla sinistra, & l'altra alla
destra: dopò l'Huomo, tenendo la mano à modo di meza Luna, farà
passare la Dama con due Seguiti ordinarij, facendone anch'esso nel medesimo
tempo altri due indietro: al fine de quali, cambiaranno luogo, ponendosi
l Huomo alla sinistra, & la Dama alla destra poi lasciandosi
la mano, si voltaranno con due altri Seguiti alla sinistra, discostandosi
alquanto: & all ultimo di essi, ritrovandosi all'incontro, l'Huomo farà
due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & tre Trabuchetti, principiandosi
col piè sinistro: & gl'istessi farà la Dama indietro. Il medesimo
torneranno poi à fare un'altra volta, andando però la Dama innanzi,
& l'Huomo in dietro, & principiando col piè destro. Faranno poi un
Seguito ordinario al fianco sinistro con la Riverenza col piè destro, toccando
la Fè destra, & voltando la persona in prospettiva al fianco destro, faranno
un'altro Seguito col destro, facendo la Riverenza col sinistro, &
toccando la Fè sinistra.

Ve druhé části znovu uchopí náležitou ruku dámy,
procházejí se a dělají dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario,
začínají levou nohou; totéž se udělá od pravé.
Udělají ještě dvě Puntate dopředu, pustí si ruku
a udělají dva Seguiti ordinarii v točení doleva. Pak naproti
udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, se třemi Trabuchetti,
totiž muž dopředu a dáma dozadu. Totéž udělají ještě jednou,
způsobem uvedeným výše. Když je to uděláno, udělají obraty (volte) tance zvaného
Contrapasso, v jejich závěru zůstanou naproti, totiž
jeden v čele sálu a druhý v úpatí.

Nel secondo tempo si tornarà à pigliar la man' ordinaria della Dama,
& passeggiando, si faranno due Passi gravi, & un Seguito ordinario,
principiando col piè sinistro: il medesimo si farà principiando col
destro, & facendo anco due Puntate innanzi, & lasciandosi la mano,
si faranno due Seguiti ordinarij volti à man sinistra: poi all'incontro
faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi con tre Trabuchetti,
cioè l'Huomo innanzi, & la Dama indietro. Il medesimo tornaranno
à fare nel modo detto di sopra. Ciò fatto, faranno le volte del Ballo chiamato
il Contrapasso, al fine delle quali restaranno all'incontro, cioè
uno in capo alla sala, & l'altro in piedi.

Ve třetí části muž sám udělá jednu Puntatu dopředu s levým bokem
vpředu a dáma udělá další, pak muž opět udělá další
pravou nohou a ona stejnou udělá totéž. Potom
on udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) levou nohou a ona udělá totéž.
Pak znovu udělají prve zmíněné dva Seguiti spezzati a
tří Trabuchetti dopředu a dozadu, dvakrát, tak jako výše. Uchopí se
oběma rukama a udělají dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava, a Riverenza grave.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà una Puntata innanzi col fianco
sinistro innanzi, & la Dama ne farà un'altra: poi l'Huomo tornarà
à farne un'altra col piè destro, & ella farà il medesimo con l'istesso, poscia
egli farà due Seguiti fiancheggiati col piè sinistro, & ella farà il medesimo;
Tornaranno dipoi à fare li predetti due Seguiti spezzati con li
tre Trabuchetti innanzi, & in dietro due volte, come di sopra, & pigliandosi
amendue le mani, faranno due Continenze l'una alla sinistra,
& l'altra alla destra, con la Riverenza grave.

Ve čtvrté části se uchopí pravou rukou a udělají dva Seguiti
ordinarii
, pustí se a udělají další dva, zamíří doleva a vymění
si místo. Pak udělají doleva jeden Seguito semidoppio
a Riverenzu pravou nohou. Obrátí se ve výhledu doprava a udělají
tentýž Seguito pravou nohou a Riverenzu levou. Muž pak naproti
udělá dva Seguiti spezzati a tři Trabuchetti dopředu
a dáma udělá totéž dozadu. Potom dáma udělá znovu
totéž dopředu a opačně dozadu, udělají obraty
z tance zvaného Contrapasso.

Nel quarto tempo, pigliandosi per la Fè destra, faranno due Seguiti
ordinarij, & lasciandola, ne faranno altri due volti alla sinistra, cambiando
luogo: poi al fianco sinistro faranno un Seguito semidoppio, & la
Riverenza col piè destro: & voltandosi in prospettiva al fianco destro, faranno
il medesimo Seguito col piè destro, & la Riverenza col sinistro: All'incontro
poi l'Huomo farà due Seguiti spezzati, & tre Trabuchetti innanzi:
& la Dama farà il medesimo indietro. Dopò la Dama tornarà
à far' il medesimo innanzi, & egli indietro per contrario, facendo le volte
del Ballo chiamato il Contrapasso.

V páté části se uchopí rukou levou a udělají totéž,
co se dělalo výše; dáma však udělá tytéž obraty (volte) z Contrapasso
a muž v jejich obměně udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dozadu a další
dva dopředu. Pak s půvabem a elegancí ukončí tanec, muž uchopí
náležitou ruku dámy a udělají spolu Riverenzu.

Nel quinto tempo, si pigliarà la Fè sinistra, & si farà il medesimo
che s'è fatto di sopra; ma la Dama farà le stesse volte del Contrapasso, &
l'Huomo in cambio di esse farà due Seguiti fiancheggiati indietro, & altri
due innanzi: poi finiranno gratiosamente il Ballo, pigliando l'Huomo
la man' ordinaria della Dama, & facendo insieme la Riverenza.

1) Lze přeložit jako Olimpiiny půvaby.

Kategorie: Il Ballarino - tance