Bellezze d'Olimpia - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

BELLEZZE D'OLIMPIA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
OLIMPIE ORSINA
CESI
Vévodkyně di Acqua Sparta.

BELLEZZE D'OLIMPIA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
OLIMPIA ORSINA
CESI
Duchessa di Acqua Sparta.

Tento tanec měl v mém prvním díle1)
začínat tak, že kavalír byl po pravici
dámy a pak se vracel nalevo, to bylo ale
prováděno špatně a nezpůsobně, protože přednost
v tanci musí vždy dávat kavalír dámě. Kromě toho jsem ještě
shledal chybu, k níž docházelo, když začínali tím způsobem, že
po vykonání Riverenza a Continenze udělali dva Seguiti ordinarii,
a pustili se, s točením doleva, udělali další dva
Seguiti a doprava se netočili. Kvůli tomu to bylo špatně,
má-li se to dělat správně, chci, aby se začínalo tímto způsobem.
Osoby jsou naproti sobě, jak tu zobrazují Figury
k (tanci) Alta Regina, udělají Riverenza longa, s obvyklými obřadnostmi,
a dvě Continenze brevi. Pak udělají dva Passi gravi v točení
doleva a jeden Seguito ordinario, do výhledu, začínají je
levou nohou. Totéž udělají znovu opačně.
Potom naproti sobě udělají spolu dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati),
a tři Trabucchetti, totéž udělají znovu opačně. Pak
udělají dva Passi puntati dopředu, uchopí se náležitou rukou
a s obvyklými obřadnostmi udělají Riverenzu v tempu
Sonaty.

QUESTO Balletto nella mia prima opera lo faceve
principiare stando il Cavaliere à man destra della
Dama, & poi tornava à man sinistra, & era mal
fatto, & senza Creanza, perche la precedenza nel
Ballo sempre il Cavalier la dee dare alla Dama: oltra che anco mi
sono avisto dell'errore che v'era à principiarlo in quel modo, che
fatta la Riverenza, & Continenze, facevano due Seguiti ordinarii,
& si lasciavano, con voltarsi à man sinistra, facendo altri due
Seguiti, & à man destra non si voltavano, & per questo era falso;
& acciò che si faccia giusto, voglio che si principia in questo modo.
Stando le persone all'incontro, come vi dimostrano le Figure di
Alta Regina, faranno la Riverenza longa, con le solite cerimonie,
& due Continenze brevi; poi faranno due Passi gravi volti à
man sinistra, & un Seguito ordinario in prospettiva, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo tornaranno à far per contrario.
Dopò all'incontro faranno insieme due Spezzati fiancheggiati, &
tre Trabucchetti: gli medesimi tornaranno à fare per contrario; poi
faranno due Passi puntati innanzi, pigliandosi per la man'ordinaria,
& con far le solite cerimonie, faranno la Riverenza à tempo
della Sonata.

Ve druhé části se procházejí a dělají přitom dva Passi semibrevi
a jeden Seguito ordinario breve, začínají je levou nohou,
totéž udělají opačně. Pak udělají dva Passi puntati,
dva Seguiti ordinarii, v jejich závěru se pustí s obvyklými
obřadnostmi. Udělají další dva Seguiti scorsi, jeden doleva,
druhý doprava, a pokud nechtějí dělat scorsi2), mohou je
udělat v natáčení (fiancheggiati) dozadu. Pak naproti sobě udělají dva Spezzati,
dva Saffici v natáčení (fiancheggiati), dvě Continenze a Riverenzu,
tak jako výše.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con far due Passi semibrevi,
& un Seguito ordinario breve, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo faranno per contrario; poi faranno due Passi puntati,
con due Seguiti ordinarii, al fin de'quali si lasciaranno con far le solite
cerimonie, facendo altri due Seguiti scorsi, uno à man sinistra,
l'altro à man destra, & se non vorrano fargli scorsi, gli potranno
fare fiancheggiati in dietro; poi all'incontro faranno due Spezzati,
con due Saffici fiancheggiati, due Continenze, & la Riverenza,
come di sopra.

Ve třetí části udělají Pedalogo, tedy kavalír sám
udělá jeden Passo puntato v natáčení (fiancheggiato) dopředu a dáma udělá
totéž, začínají jej levou. On zopakuje a udělá další
pravou a ona udělá totéž. Pak kavalír udělá dva Seguiti
ordinarii brevi
v natáčení (fiancheggiati), tytéž udělá sama dáma.
Potom udělají spolu dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) a tři Trabucchetti,
které začnou a skončí levou nohou: stejné
udělají znovu podruhé opačně. Pak udělají dva
Passi puntati dopředu a uchopí se oběma rukama,
když jsou zmíněné Passi puntati udělány, kavalír pustí pravou ruku
dámy s vykonáním obvyklých obřadností, a v závěru části (tempo) udělají
Riverenzu.

Nel terzo tempo, faranno il Pedalogo, cioè, il Cavaliere solo
farà un Passo puntato fiancheggiato innanzi: & la Dama farà il
medesimo, principiandolo col sinistro. Egli tornarà à farne un'altro
col destro: & Ella farà il medesimo. Poi il Cavaliere farà due Seguiti
ordinarii brevi fiancheggiati: gli medesimi farà la Dama sola.
Dopò insieme faranno due Spezzati fiancheggiati, & tre Trabucchetti,
principiandoli, & finendoli col piè sinistro: gli medesimi
tornaranno à far un'altra volta per contrario; poi faranno due
Passi puntati innanzi, & si pigliaranno per amendue le mani: &
fatti li detti Passi puntati, il Cavaliere lasciarà la man destra della
Dama con far le solite cerimonie, & al fin del tempo faranno la
Riverenza.

Ve čtvrté části se uchopí pravou rukou, udělají
dva Seguiti ordinarii a v jejich závěru se pustí s obvyklými
Způsoby. Oba dva zamíří doleva a udělají
další dva, přitom si mění místo. Potom udělají jeden Groppo, dva
Fioretti dopředu, jeden Passo puntato, uvedené skutky a pohyby
začínají levou nohou, a poloviční (mezza) Riverenzu pravou. Upozorňuji,
že při provádění zmíněného Passo puntato a poloviční (mezza) Riverenzy se mají
obracet trochu doleva. Totéž opakují a podruhé to udělají
opačně. Naproti sobě pak udělají dva Spezzati
v natáčení (fiancheggiati), a dvakrát Trabucchetti, tak jak bylo řečeno výše.
Nakonec udělají dva Passi puntati a Riverenzu
v tempu hudby.

Nel quarto tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Seguiti ordinarii, al fin de'quali si lasciaranno con le solite
Creanze, & si volteranno amendue à man sinistra, e ne faranno
altri due, cambiando luogo. Dopo ciò faranno un Groppo, due
Fioretti innanzi, un Passo puntato, principiando dette Attioni, e
Moti col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: avertendo,
che nel far detto Passo puntato, & mezza Riverenza, s'haranno da
voltare un poco al lato sinistro: il medesimo tornaranno à far un'altra
volta per contrario. All'incontro poi faranno gli due Spezzati
fiancheggiati, & Trabucchetti due volte, si come s'è detto di sopra.
Finalmente faranno due Passi puntati, & la Riverenza à
tempo del Suono.

V páté části se uchopí levou rukou a udělají
opačně totéž, co dělali ve čtvrté části.

Nel quinto tempo, pigliarannosi per la man sinistra, facendo
il medesimo per contrario che haran fatto nel quarto tempo.

V šesté a poslední části se uchopí náležitou rukou,
s obvyklými obřadnostmi a způsoby, tak jak je dělali,
když se uchopili poprvé, a udělají dva Passi puntati, dva Passi semibrevi
a jeden Seguito breve; tytéž dělají opačně.
Pak udělají dva Spezzati, tři Trabucchetti, jak jsem
řekl výše. Nakonec udělají dva Passi puntati, uchopí se
náležitou rukou a ukončí uvedený tanec tím, že udělají
velkou poklonu (Riverenza lunga), tak jako na začátku.

Nel sesto, & ultimo tempo, si pigliaranno per la man'ordinaria,
con le solite cerimonie, e Creanze, si come havran fatto nel
pigliarsi la prima volta, & faranno due Passi puntati, due Passi semibrevi,
& un Seguito breve: gli medesimi faranno per contrario;
poi faranno gli due Spezzati, con tre Trabucchetti, come di sopra
hò detto. Nell'ultimo faranno due Passi puntati, & si pigliaranno
per la man'ordinaria, & finiranno detto Balletto, con far la
Riverenza lunga come la prima.

1) Stejnojmenný tanec z první Carosovy sbírky je v překladu uveden v kategorii Il Ballarino - tance pod názvem Bellezze d'Olimpia - IB.

2) Tedy když se jim nechce běhat.

Kategorie: Nobiltà - tance