Bentivoglio - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Alta Regina

BENTIVOGLIO
CASCARDA;
ku chvále slovutné paní
paní Pellegriny
Cappello Bentivogli.

BENTIVOGLIO
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA PELLEGRINA
CAPPELLO BENTIVOGLI.

Osoby mají stát naproti sobě, jak
ukazují figury na obrázku u cascardy
Alta Regina. Udělají Riverenza minima,
čtyři Seguiti spezzati v kruhu
a čtyři Trabuchetti naproti sobě, potom udělají
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
dva Passi presti dopředu a Cadenzu, vše začínají
levou nohou.

Hanno da starsi le persone all'incontro, come
si dimostra nelle figure del disegno alla Cascarda
Alta Regina, facendosi la Riuerenza minima,
con quattro Seguiti spezzati in ruota, &
quattro Trabuchetti incontro: dopo i quali faranno
due Seguiti spezzati fiancheggiati in dietro,
& due Passi presti innanzi, & la Cadenza, principiando ogni cosa
col piè sinistro.

Ve druhé části pokračují v konání promenády spolu v kruhu,
udělají čtyři Seguiti spezzati a dvě Scambiate, jednu doleva
a druhou doprava, pak udělají tři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati),
dva dozadu, jeden v točení doleva, a Cadenzu proti sobě
pravou.

Nel secondo tempo, seguiranno à fare il Passeggio insieme in ruota,
facendo quattro Seguiti spezzati, con due Scambiate, una alla sinistra,
& l'altra alla destra: poi faranno tre Seguiti spezzati fiancheggiati,
due in dietro, & uno volto alla sinistra, & la Cadenza incontro col
destro.

Ve třetí části muž sám udělá dva Fioretti v natáčení (fiancheggati) na
spárovaných nohách (à piedi pari), dva Passi presti dozadu, tři rychlé (preste) Riprese
s levým bokem dovnitř a jeden Trabuchetto: totéž udělá ještě jednou
na druhou stranu opačně. Proti sobě pak spolu udělají tři Seguiti
spezzati
, dva dozadu, začínají je levou, jeden v točení doleva
a Cadenzu pravou.
Tutéž variaci udělá i dáma.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Fioretti fiancheggiati à
piedi pari, & due Passi presti in dietro, con tre Riprese preste col fianco
sinistro per dentro, & un Trabuchetto: & il medesimo tornarà à far'
un'altra volta per contrario: incontro poi faranno insieme tre Seguiti
spezzati, due in dietro, principiandoli col sinistro, & uno volto alla sinistra,
& la Cadenza col destro.
La medesima mutanza farà anco la Dama.

Ve čtvrté části se uchopí náležitou rukou a udělají doleva
dva Passi presti a dva Trabuchetti. Pak aw pustí a udělají jeden
Seguito spezzato, zamíří doleva levou nohou a mění si místo,
dva Trabuchetti, jeden doleva a druhý doprava, naproti sobě.

Nel quarto tempo, pigliaranno la fede ordinaria, facendo alla sinistra
due Passi presti, & due Trabuchetti; poi lasciandosi, faranno un
Seguito spezzato volto alla sinistra cambiando luogo col piè sinistro, &
due Trabuchetti, l'uno alla sinistra, & l'altra alla destra incontro.

V poslední části se uchopí levou ruku a opačně udělají totéž,
co dělali doprava. Pak udělají tři Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a jeden v točení doleva, udělají
Cadenzu levou nohou a ukončí Cascardu tím, že udělají Riverenzu
proti tempu hudby.

Nell'ultimo tempo, pigliando la fè sinistra, faranno il medesimo
che haranno fatto alla destra per contrario: poi faranno tre Seguiti spezzati
fiancheggiati, due in dietro, & uno volto alla sinistra, & facendo
la Cadenza col piè destro, porranno fine alla Cascarda con il fare la Riuerenza
contra il tempo del suono.

Kategorie: Il Ballarino - tance