Bigara - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Il Bigara

BALLETTO VE DVOU, ZVANÝ BIGARA.
Pro slovutnou paní, paní Claudii delle Serenne
a della Torre, Savojskou velvyslankyni.

BALLETTO A DUE DETTO IL BIGARA.
In gratia della Illustrissima Signora la Signora Claudia delle Serenne, &
della Torre Ambasciatrice di Savoia.

PRVNÍ ČÁST.
Nacházejí se v čele tance, jak ukazuje předložený obrázek, udělají spolu
.Rx. grave a dva .S. se skůčkem, jeden levou dopředu
a další pravou dozadu. Dělají dva skůčky na spárovaných nohách,
doleva a doprava, a tři .P. fermi v gagliardě. A upozorňuji,
že cadenze tohoto tance mají být dělány se svým skůčkem, s výjimkou gagliardy,
která se tančí jako obvykle.

PRIMA PARTE.
SI fermano à capo del ballo, come mostra le presenti figure fanno insieme
la .Rx. grave, e due .S. col saltino uno andando innanzi col
sinistro, & l'altro indietro col destro. si fanno due saltini à piè pari
alla sinistra, & alla destra, e tre .P. fermi in gagliarda, avvertendo
che le cadenze di questo ballo si fanno col suo saltino, eccetto la gagliarda,
che si balla al solito.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají spolu čtyři .SP. dopředu, jeden .P., jeden sottopiede a jeden skůček
stranou doleva touto nohou, jeden .P., jeden sottopiede a skůček
doprava. Pustí ruce a udělají dva .SP. a jeden .S. se skůčkem levou,
přičemž kavalír půjde do úpatí tance a dáma do čela, a otočí se doleva
tváří v tvář.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme quattro .SP. innanzi, & un .P. e un sottopiede, & un saltino
per fianco alla sinistra con esso piede, & un .P. e un sottopiede, & il saltino
alla destra. lasciano le mani, e fanno due .SP. e un .S. col saltino col sinistro,
andando'l cavalier à piè del ballo, & la dama à capo, voltandosi alla sinistra
à faccia à faccia.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalír samotný udělá nohou levou dva údery (botte): jeden vpředu s pozvednutou nohou a další
na spárovaných nohách se skůčkem. Pak udělá další dva údery pravou, jeden nad nártem levé nohy
a další na spárovaných nohách, totéž pak udělá pravou nohou. Udělá čtyři
.SP. v natáčení (fiancheggiando), dva dopředu a dva dozadu. Spolu udělají
levou dva .SP. a jeden .S., dotknou se pravou rukou s malou úklonou
a vymění si místa v točení na tuto stranu. Dáma sama pak udělá
údery (botte) a (le) .SP. které už byly dělány. Pak spolu dělají (li) .SP. a (il) .S., dotknou se
levou rukou a vrátí se na své místo.

TERZA PARTE.
IL cavaliero solo farà col sinistro due botte, una innanzi, col piede alto, e l'altra
à piè pari col saltino. fa poi altre due botte col destro, una sopra'l collo del piè
sinistro, & l'altra à piè pari, si fà poi il medesimo col piè destro. si fanno quattro
.SP. fiancheggiando, due andando innanzi, e due indietro. fanno insieme
col sinistro due .SP. e un .S. toccandosi la man destra con un poco d'inchino,
passano l'uno al luogo dell'altro, voltando ad essa mano; la dama sola fa
le botte, & le .SP. che si sono fatte. poi fanno insieme li .SP. e il .S. toccandosi
la man sinistra, e tornando al suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Uchopí se oběma rukama a dělají spolu stranou doleva jeden .P.,
jeden sottopiede a jeden skůček na spárovaných nohách, a totéž i doprava touto nohou.
Pak se uchopí pravou rukou, udělají dva .SP. a jeden .S. v kruhu v točení
doleva s návratem na své místo. Uchopí se oběma rukama, udělají dva
skůčky na spárovaných nohách a tři .P. fermi, jako výše, a pustí obě ruce.

QUARTA PARTE.
SI pigliano amendue le mani, e fanno insieme per fianco alla sinistra un .P. e
un sottopiede, & un saltino à piè pari. altretanto alla destra con esso piede.
poi pigliano la man destra, e fanno due .SP. e un .S. in circolo attorno alla
sinistra tornando al suo luogo. si pigliano amendue le mani. e fannosi due
saltini à piè pari, e tre .P. fermi, come di sopra, e lasciano amendue le mani.

PÁTÁ ČÁST.
Dělají spolu čtyři drobné .S. brevi ve skůčku, stále nohou levou,
skůček oběma nohama, dva .SP. a jeden .S. se skůčkem, mění si přitom
místa. Pak dělají naproti dva skůčky na spárovaných nohách a tři .P.
fermi
, jako výše. Potom znovu udělají druhým směrem drobné .S.,
skůček a (li) .SP., dva skůčky a (li) .P. fermo jako výše pravou nohou,
a oba se vrátí na své místo.

QUINTA PARTE.
FAnno insieme quattro .S. brevi minuti in saltino sempre col piè sinistro, &
un saltino con amendue li piedi, e due .SP. e un .S. col saltino, passando
l'uno al luogo dell'altro. poi fanno all'incontro due saltini a piè pari, e tre .P.
fermi, come di sopra. doppo si tornano à fare un'altra volta li .S. minuti, &
il saltino e li .SP. e li due saltini, & li .P. fermo come di sopra col piè destro
tornando ogn'uno al suo luogo.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě.
Dělají spolu gagliardu. Dvakrát cinque .P. v natáčení (fiancheggiando), pak uchopí
pravou paži, udělají dvakrát další cinque .P. v točení doprava,
pustí se a udělají dvakrát další cinque .P. v točení doleva.
Potom se dělá variace se skůčkem na spárovaných nohách stranou doprava, jedno
přednožení pravou a cadenza pravou, dvě battute levou
a pravou nohou, oba se přitom obracejí na zmíněnou stranu. Pak se udělají dvě ricacciate
a dva .P. brevi, kdy jdou dozadu pravou nohou. Mění si místa
a obrátí se obličejem k sobě, jedenkrát udělají cinque .P. fermi levou, a dva
SP. a jeden .S. v točení doprava se skůčkem, touto nohou.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme la gagliarda, due volte li cinque .P. fiancheggiando. poi pigliano'l
braccio destro, e fanno altre due volte li cinque .P. attorno alla destra.
si lasciano, & fanno altre due volte li cinque .P. attorno alla sinistra,
doppo si fa la mutanza con un saltino à piè pari per fianco alla destra, & una
botta innanzi col piede alto, e la cadenza col destro, due battute col sinistro,
e col piè destro voltandosi amendue al detto fianco. poi si fanno due ricacciate,
& due .P. brevi andando indietro col piè destro, l'uno al luogo dell'altro
voltandosi la faccia. e fanno una volta li cinque .P. fermi col sinistro, e due
SP. e un .S. attorno alla destra col saltino con esso piede.

SEDMÁ ČÁST.
Variace v první sonatě.
Dělají spolu v točení doleva touto nohou dva .SP. a jeden .S.,
kavalír půjde do úpatí tance a dáma do čela. Pak dělají další dva. SP.
a jeden .S. pravou, kavalír se vrací do čela tance, dáma se v téže době
točí doprava. Pak uchopí ruku, udělají dva skůčky na spárovaných nohách a tři .P.
fermi
, tak jako výše, a krásným a vznešeným způsobem ukončí tanec.

SETTIMA PARTE.
Mutatione nella prima sonata.
FAnno insieme voltando alla sinistra con esso piede due .SP. e un .S. andando'l
cavaliero à piè del ballo, & la dama à capo. poi si fanno altre due. SP.
e un .S. col destro il cavaliero torna à capo del ballo. la dama in quel tempo
si volta alla destra. poi pigliano la mano e fanno due saltini à piè pari, e tre .P.
fermi come si e fatto di sopra, dando fine con bel modo al ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou tance Bigarà. První část se
dělá sedmkrát, a gagliarda se dělá dvakrát, pak se znovu jednou udělá první část
a tanec končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del ballo Bigarà. La prima parte si
fa sette volte, e la gagliarda si fa due volte, si torna poi à far la prima parte
una volte, e si finisce'l ballo.

Kategorie: Negri - tance