Castellana - IB

LA CASTELLANA1)
CASCARDA;
ku chvále slovutné paní,
paní Isabelly Castella
Malvasia,
ušlechtilé paní Boloňské

LA CASTELLANA
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. ISABELLA CASTELLA
MALVASIA,
Gentildonna Bolognose.

Naproti sobě udělají Riverenza minima, pak
pokračují šesti Seguiti spezzati, čtyři v kruhu,
a dva v točení doleva. Dvě Puntate,
jedna v natáčení (fiancheggiata) dopředu, druhá dozadu,
čtyři Trabuchetti proti sobě, jeden Seguito
spezzato
doleva a rychlá poklona (Riverenza presta)
pravou, jako v Barriera, další Seguito spezzato doprava
a Riverenza levou. Potom udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti
doleva, jeden Seguito spezzato v točení na zmíněnou stranu
a Cadenza proti sobě. Doprava udělají tytéž Riprese, Trabuchetti,
Seguito spezzato
v točení doprava a Cadenzu levou
proti sobě; vše začínají levou nohou.

All'incontro faranno la Riuerenza minima: poi
seguiranno con sei Seguiti spezzati, quattro in ruota,
& due volti alla sinistra, & due Puntate,
una fiancheggiata innanzi, & l'altra indietro
con quattro Trabuchetti incontro, & un Seguito
spezzato al fianco sinistro, & la Riuerenza presta
col destro, com'à Barriera, con un'altro Seguito spezzato alla destra,
& la Riuerenza col sinistro: dopò ciò faranno due Riprese, due Trabuchetti
alla sinistra, un Seguito spezzato volto alla detta mano, &
la Cadenza incontro: Alla destra faranno le medesime Riprese, Trabuchetti,
& Seguito spezzato volto alla destra, con la Cadenza col sinistro
incontro: principiando ogni cosa col piè sinistro.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou a dělají dva Seguiti
spezzati
, pak se pustíce a udělají další dva, zamíří doleva a mění si
místo.

Nel secondo tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Seguiti
spezzati; poi lasciandosi, ne faranno altri due volti alla sinistra, cambiando
luogo.

Potom se uchopí levou rukou a udělají totéž, zamíří přitom
doprava a oba se vrátí na své místo zmíněné Seguiti spezzati
vždy začínají levou nohou. Kromě tohoto, když dojdou nazpět, udělají
dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate), jednu dopředu a druhou dozadu,
čtyři Trabuchetti proti sobě, jeden Seguito spezzato doleva
a Riverenza pravou, tentýž Seguito spezzato udělají
ještě jednou doprava a Riverenza levou. Potom udělají
dvě Riprese a dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito
spezzato
v točení doleva a Cadenzu proti sobě pravou, totéž
udělají opačně doprava.

Dopò ciò, pigliando la Fè sinistra, faranno il medesimo, voltando
alla destra, & tornando ogn'uno al suo luogo, principiando sempre
detti Seguiti spezzati col piè sinistro. Oltre à ciò tornaranno à fare
due Puntate fiancheggiate, una innanzi, & l'altra indietro, con
quattro Trabuchetti incontro, & un Seguito spezzato alla sinistra,
con la Riuerenza col destro: il medesimo Seguito spezzato faranno un'
altra volta al fianco destro, con la Riuerenza col sinistro. Dopò faranno
due Riprese, due Trabuchetti al fianco sinistro, un Seguito
spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza incontro col destro: il medesimo
faranno al fianco destro per contrario.

Ve čtvrté části udělají v kruhu dva Passi presti a Cadenzu
doleva, a dvě Riprese a dva Trabuchetti doprava.
Tytéž dva Passi presti a Cadenzu udělají doprava, spolu
se dvěma Riprese a Trabuchetti doleva. Pak uděljí znovu
celou uvedenou část druhé části, začínají od
Puntate dopředu a dozadu, čtyři Trabuchetti, Seguiti
spezzati
a Riverenza, jako v Barriera, na jednu
i na druhou stranu, spolu se dvěma Riprese, a Seguito
spezzato
v točení na obě strany,
tak jako výše. Pak ukončí Cascardu
poklonou (Riverenza).

Nel quarto tempo, faranno in ruota due Passi presti, & la Cadenza
alla sinistra, con due Riprese, & due Trabuchetti alla destra:
li medesimi due Passi presti, con la Cadenza, faranno alla destra, insieme
con le due Riprese, & Trabuchetti alla sinistra. Tornaranno
poi à fare tutta la detta parte del secondo tempo, cominciando dalle
Puntate innanzi, & indietro, con li quattro Trabuchetti, Seguiti
spezzati, & la Riuerenza, come à Barriera, all'uno &
all altro fianco, insieme con le due Riprese, & Seguito
spezzato volto all'uno & all'altro
fianco, come di sopra: poi
finiranno la Cascarda
con la Riuerenza.

1) V originále nemá vlastní vyobrazení.

Kategorie: Il Ballarino - tance